باززایی نگارگری با زبان نو در ترکیۀ دوران معاصر (از 1900 تا کنون)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، ایران.

2 دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: از اواخر امپراتوری عثمانی روند مدرن‌سازی در کلیة زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، نظامی و هنری در ترکیه آغاز شد و در دوران جمهوری تبلیغات وسیعی جهت تشویق هنرمندان ترک به استفاده از دستاوردهای هنر غرب به راه افتاد. این مسئله سبب شد هنرهای سنتی از جمله نگارگری عثمانی به حاشیه رود. با این وجود در دهه‌های اخیر شاهد گرایش دوبارة بسیاری از هنرمندان ترک به نگارگری بوده‌ایم که به نظر می‌رسد زبانی نو دارد و با اهداف متفاوتی از دوران گذشته شکل گرفته است.
هدف پژوهش: بررسی تأثیرپذیری هنر معاصر ترکیه از شاخصه‌های نگارگری سنتی عثمانی.
روش پژوهش: شیوة تاریخی-تحلیلی با رجوع به اسناد تاریخی و مطالعة آثار هنرمندان شاخص در زمینة استفاده از عناصر نگارگری عثمانی.
نتیجه‌گیری: گرایش به هنرهای سنتی که با ایجاد جنبش‌های ملی‌گرایی، خواست اجتماعی و تشویق نهادهای هنری آغاز شد، موجب شد تا هنرمندان بسیاری در پی احیای فرهنگ ملی و دستیابی به هویت و نیز با فرض دست‌یافتن به زبانی نو جهت بیان مسائل روز، رویکردی دوباره به هنر نگارگری داشته باشند. مقایسه این آثار از لحاظ محتوا و ساختار با آثار گذشته نشان داد که برخلاف نگارگری سنتی که در خدمت بیان رویدادهای درباری و تصویرسازی متون ادبی و تاریخی بود، آثار معاصر به‌رغم تأثیرپذیری از ساختار و مؤلفه‌های تصویری گذشته، بیشتر در پی بیان موضوعات سیاسی، اجتماعی و روزمره برآمده است. علاوه ‌بر این، شاخصه‌های نگارگری در دوران معاصر بر رسانه‌های جدید دیگری چون چیدمان، انیمیشن، فیلم و ... نیز تأثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renovation of “Traditional Turkish Painting Art” in a New Way in Contemporary Turkey (from 1900 onward )

نویسندگان [English]

  • ُSara Farahmand Drav 1
  • Hojjat Amani 2
1 Ph.D. Student in Art reasearch, Art university, Tehran, Iran
2 Ph. D in Analytical and Comparative History of Islamic Art, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Problem Statement: From the end of the Ottoman Empire, the process of modernization in the social, economic, military, and artistic fields began in Turkey, and during the Republic, there was widespread propaganda to encourage Turkish artists to use the achievements of Western art. This led to the marginalization of traditional arts, including Ottoman painting. In recent decades, however, we have seen the re-approach of many Turkish artists in Ottoman painting, which seems to have a new language and has been formed for different purposes from the past.
Research Objectives: This study attempt to examine the influence of Turkish contemporary art on the characteristics of Ottoman traditional painting.
Research Method: In this article, a historical-analytical study on traditional Turkish painting was made, with reference to historical documents and study of works of prominent artists in the field of using Ottoman painting elements.
Conclusion: The tendency towards traditional arts, which began with the creation of nationalist movements, social will, and the encouragement of artistic institutions, caused many artists to take a new approach to traditional painting to revive national culture, achieve identity, and access a new language to express social and political issues. Comparison of these works in terms of content and structure with previous works showed that unlike traditional painting, which served to express court events and illustrate literary and historical texts, contemporary works, despite being influenced by the structure and visual components of the past, are more concerned with expressing political, social and everyday issues. In addition, the characteristics of contemporary painting have influenced other new media such as installation, animation, film, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Art
  • Ottoman Painting
  • Negargary
  • Miniature
  • Turkish Paintings
  • Renovation of traditional painting
بلر، شیلا و بلوم، جاناتان. (1396). هنر و معماری اسلامی (1800-1250) (ترجمة یعقوب آژند). تهران: سمت، پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی.
پاکباز، روئین. (1386). دایرهالمعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
شاو، استانفورد جی. (1370). تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، (ترجمة محمود رمضان‌زاده). ج. 2. مشهد: آستان قدس رضوی.
عربخانی، رسول. (1387). کیش مشروطه‌خوان در ایران و عثمانی. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، (130)، 60-63.
فرخ‌فر، فرزانه. (1391). تأثیر هنر ایران بر هنر عثمانی در حوزة نگارگری قرون دهم و یازدهم هجری (پایان‌نامة منتشرنشدة دکتری). دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کشمیرشکن، حمید. (1396). کنکاشی در هنر معاصر ایران. تهران: چاپ و نشر نظر.
کینراس، لرد. (1373). قرون عثمانی (ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی) (ترجمة پروانه ستاری). تهران: کهکشان.
گوچک، فاطمه موگ. (1392). رویارویی شرق و غرب در عصر روشنگری (فرانسه و امپراتوری عثمانی در قرن هجدهم) (ترجمة دکتر عبدالله همتی گلیان). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی.
محمدزاده، مهدی؛ شریفیان، شکیبا و مهرآئین، مصطفی. (1395). هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعة موردی نقاشی عثمانی از اواخر امپراتوری تا استقرار جمهوری. هنرهای اسلامی صناعی، (1)، 11-19.
 
Abazov, R. (2009). Culture and Customs of Turkey. Westport, CT: Greenwood.
Aslier, M., Erol, T., Ozsezgin, K., Renda, G. & Turani, A. (1988). A History of Turkish Painting. Seattle, London: University of Washington.
Feroz, A. (2003). The making of modern Turkey. London and New York: Taylor & Francis.
Hobsbawm, E. & Ranger, T. (2000). Inventing Tradition, Cambridge: Cambridge University.
Keser, N. & Keser, I. (2017). Different Political Impacts on Making of Western-style Art and on Art Education in Turkey. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 4(4).
Marie Baldwin, E. (2011). The Evolution of Turkey’s Contemporary Art Scene: Examining Trends in Infrastructural Transformation and Globalization in an Emerging Market. (Unpunished Master Thesis). the Faculty of the Department of Arts Administration, Savannah College of Art and Design, US.
Ozbilge, I. (2016). Contemporary Ottoman Miniatures:”an analytical essay on the influence of Ottoman miniatures in the contemporary art scene”. (Unpublished Master thesis). Royal Academy of Fine Arts. arts (KASK) in Ghent, Belgium.
Özbilge, Ş. (2012). Kaostantinist resin sergisi. Painting Exhibition Catalog in G.Art gallery, 8 May - 4 June.
Senon, C. (2010a). Even a Cat Has a Mustache. Exhibition Catalog, 21 January – 13 February.
Senon, C. (2010b). I am an activist, feminist artist. Retrived from https://www.metropolism.com/en/features/22387_canan_senol
Yildirim, B. (2016). Woman figure in two ottoman miniature painters. La figura de la mujer en dos pintores de miniaturas otomanas. Boletín de Arte, (16), 30-42.