نویسنده = علیرضا عندلیب
شناسایی شاخص‌های مؤثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 3-12

حمید ماجدی؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا مشارزاده مهرابی