اصول نوسازی متوازن بافتهای فرسوده شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

هئیت علمی

چکیده

توازن و تعادل لازمه پایداری یک سیستم است. به هم خوردن موازنه میان شاخص های "تراز میانگین شهر" در بافت های فرسوده به دلیل قطع یا اختلال شبکه ها، جریان ها و پیوندهای آن، موجب تشدید پدیده عدم توازن و در نتیجه، اختلال درنظم پایدار سیستم این باف تها شده است. رویکرد نظریه نوسازی متوازن ب هعنوان یک نظریه بومی، معطوف به تلاش برایتغییر الگوهای ناکارآمد و تولید الگویی نوآورانه است.
این مطالعه با هدف دستیابی به توازن در مسیر بررسی، شناخت و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر آن، از طریق شناختو تبیین رابطه بین متغیرهای توازن و نوسازی صورت گرفته است. دستیابی به نظریه از سطح ارتباط "ذهنی" به ارتباط"عینی" حرکت کرده و سپس از ارتباط عینی به رابطه ذهنی بازگشته و آن را مورد تأیید قرار م یدهد، به این ترتیب حرکترفت استقرایی و حرکت برگشت قیاسی بوده است.
هنجاری- راهبردی"، « نظریه نوسازی متوازن سعی دارد توازن را در سیستم نوسازی بافت های فرسوده شهری با شش خِرد"کاربردی- بومی"، "اجتماعی- اقتصادی"، "روی های- محتوایی"، "تبینی- تجویزی" و "علمی- عملی" بازتعریف کرده واصول نوسازی متوازن را تبیین و معرفی کند. یافته های مطالعات انجام شده، چارچوبی را برای "توازن میان دوپارگی های متوالی اجزاء و عناصر شبکه های موضوعی بافت و توازن شبکه های کل سیستم" شامل اصول چهارگانه : توازن (به عنوان سلول بنیادی نوسازی(، پرهیز از پیچیدگی )میان عناصر پیچیده و چندوجهی نوسازی(، توالی دوپارگ یها )به عنوان کوچک ترین واحد تشخیص، شناسایی و سنجش توازن) و تعامل درونی و بیرونی )برقراری تعاملات پیوسته شبکه ها و کل سیستم با یکدیگر)حاصل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Principles of Symmetric Renovation in Deteriorated Urban Fabrics

نویسنده [English]

  • Alireza Andalib
چکیده [English]

Abstract
Balance and equilibrium are the necessities of a sustainable system. When balance in deteriorated textures and
among indices of “the average balance in a city” is impaired due to a disconnection or disorder in networks,
flows and interconnections, it will intensify imbalance, and so lead to disturbance in the sustainable order of these
urban textures. The balanced renovation theory as a local theory tries to present an efficient and creative model.
This research is an attempt to establish a balanced path through studying, recognition and realization of effective
elements. This method expresses relations between variables and the renovation process. To achieve this theory,
the author tried to move mutually from “subjective” elements to the “objective” ones, in order to prove the
hypothesis by using an inductive and deductive approach.
The balanced renovation theory tries to redefine balance in the deteriorated fabrics renovation system using
the six following intellects “normative-strategic”, “practical-native”, “social-economic”, “procedural-content”,
“explanatory-descriptive”, and “scientific-scientific”, and presents the studies, analysis, and to explain and
introduce the principles of balanced renovation. The findings of studies has considered a framework for the
balance between successive dichotomies and elements of the thematic networks in urban textures and the balance
of the entire system networks consists of four principles: Balance (as the stem cells of renovation), avoidance
of complexity (among the complex and multifaceted elements of modernization), succession of dichotomies
(as the smallest unit of detection, identification and assessment of balance) and internal and external interaction
(establishment of networks’ continuous interactions and the entire system with each other) has been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced renovation theory
  • System
  • network
  • Deteriorated fabrics
  • Balance
  • successive dichotomy
ایزدی، محمد سعید. 1393 . پنج طرح استراتژیک برای بافت فرسوده. روزنامه دنیای اقتصاد، دوم مرداد.
ایزدی، محمد سعید. 1395 . 19 میلیون نفر ساکن بافت های ناکارآمد شهری هستند. مصاحبه، کنکاش، روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، تهران. 
جرداق، جرج. 1389 . امام علی(ع) صدای عدالت انسانی. ت : محمدعلی سلطانی. جلد اول. تهران : نشر پنجره. 
حاج یعلی اکبری، کاوه. 1394 . مستندسازی تجربه راه اندازی دفاتر محلی نوسازی در بافت های فرسوده تهران. گزارش مرحله اول. تهران : سازمان عمران و بهسازی شهری، وزارت راه و شهرسازی.
حبیبی، سید محسن. 1393 . کاربست مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل. جستار کیفیت در تجربه های باز آفرینی شهر، دفتر دوم، گفت و گو. تهران : شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
دانشپورعبدی، زهره. 1387 . درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه برنامه ریزی شهری. چاپ سوم. تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
رابرتز، پیتر و سایکس، هیو. 1393 . بازآفزینی شهری. ت : محمدسعید ایزدی و پیروز حناچی. تهران : دانشگاه تهران.
رلف، ادوارد. 1389 . مکان و بی مکانی. ت : محمدرضا نقصان محمدی و کاظم مندگاری و زهیر متکی. تهران : انتشارات آرمان شهر.
سپانلو، ابوالفتح. 1388 . درس های مشهد : تجربه ای در معاصرسازی پهنه های فرسوده. تهران : انتشارات کندر.
شاهوی، سیروان و فاروقی، فریکا. 1392 . ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری؛ پروژه های لودا. تهران : سازمان عمران و بهسازی شهری.
عندلیب، علیرضا. 1392 . اصول نوسازی شهر تهران، رویکردی نو به بافت های فرسوده. چاپ دوم. تهران : انتشارات آذرخش.
عندلیب، علیرضا و حاجی حاج یعل یاکبری، کاوه. 1387 . نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت ساکنان : محله شهید خوب بخت منطقه 15 شهر تهران. تهران : سازمان نوسازی  شهر تهران و نشر ری پور.
عندلیب، علیرضا. 1386 . فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران. چاپ دوم. تهران : سازمان نوسازی شهر تهران و نشر ری پور.
عندلیب، علیرضا. 1393 . سلسله نشست های موضوعی، دفتر سوم : نقد و بررسی رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله در بافت های فرسوده شهری. تهران : شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادرتخصصی).
کاستلز، مانوئل. 1385 . عصر اطلاعات. جلد اول، ظهور جامعه شبک های. ت : علی پایا. تهران : انتشارات طرح نو.
مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 1393 . سند توانمندسازی و ساماندهی نواحی نابسامان شهری. تهران : وزارت راه و شهرسازی.
مطهری، مرتضی. 1372 . اسلام و مقتضیات زمان. تهران : انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی. 1377 . مجموعه آثار. جلد اول. تهران : انتشارات صدرا.
هاروی، دیوید. 1386 . نئولیبرالیسم : تاریخ مختصر. ت : محمود عبدا للهزاده. تهران : نشر اختران.
هیئت وزیران. 1393 . سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری. (این سند مطابق ماده 16 از قانون احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت دستگاه های ذی ربط و به استناد اصل 128 قانون اساسی به استناد هیات محترم دولت رسیده است و در تاریخ 2/ 7/ 1393 جهت اجرا ابلاغ شده است).
Ahsan, S. M., et al. )2012(. Urban Regeneration for Sustainable Economic Growth: the study of Boro Bazaar in Khulna, Bangladesh. Journal of Social and Development Sciences, 3 (4): 111-122.
Fernandez-Esquinas, M. & Pinto, H. (2013). The Role of University in Urban Regeneration Reframing the analytical Approach. European planning Studies, 22 (7): 1462-1483.
LUDA. (2004). Integrating assessment in to sustainable urban regeneration. LUDA E-compendium: Handbook E4.
Lydon, M. (2012). Tactical Urbanism: A look at 2012. Planetizen. http://www.planetizen.com/node/59977 (Accepted August 22, 2016). 
O`mra, M. (2012). Beyond the town and gown: University economic engagement and legacy of the urban crisis. Journal of Technology Transfer, 37 (2): 234-250.
Rosenbaum, D. P. (1986). Community Crime Prevention: Does It Work? Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Slater, T. (2011). Gentrification of the city. Blackwell Publishing Ltd. Available from: www.geos.ed.ac.uk/homes/tslater/gotcbridgewatson.pdf.