شناسایی استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محدوده‌های تاریخی شهرهای ایران؛ مورد مطالعه: محلة فیض‌آباد کرمانشاه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: تجربه‌های جهانی اخیر حکایت‌گر آن است که رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری به ویژه در محدوده‌های تاریخی- فرهنگی داشته است. در تجربه‌های شهری یک دهة اخیر ایران نیز با توجه به سابقة غنی فرهنگی، توجه به این موضوع رو به افزایش بوده است. یک تحلیل کل‌نگر به مطالعات موجود نشان می‌دهد فرایند روشنی برای شناسایی و تدوین استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا ارائه نشده و عمدتاً به دستاوردهای تجارب پرداخته شده است.
هدف پژوهش: دستاورد اصلی پژوهش ارائة فرایندی جامع در راستای چگونگی شناسایی استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا است، به گونه‌ای که اولویت‌های استراتژی‌ها براساس ماهیت محدوده تعیین می‌شود.
روش پژوهش: مبتنی بر مورد پژوهشی محدودة تاریخی فیض‌آباد در کرمانشاه، به عنوان محدوده‌‌ای با دارایی‌های فرهنگی قابل توجه و تجربة پروژه‌های فرهنگی معاصر، این پژوهش ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی بوده و از تحلیل محتوا، تحلیل تفسیری-تاریخی و تحلیل چیدمان فضا جهت دستیابی به استراتژی‌های متناسب با محدوده بهره می‌گیرد. در فرایند شناسایی استراتژی‌ها، ابتدا براساس تحلیل ادبیات جهانی یک مدل مفهومی جامع در زمینة استراتژی‌ها و سیاست‌های کاربردی در بازآفرینی فرهنگ مبنا تدوین شده است. چهار گام تحلیل تحولات دارایی‌های فرهنگی، شناسایی پروژه‌های فرهنگی در محدوده و سپس سنجش تصویر ذهنی ساکنان نسبت به این پروژه‌ها، اولویت‌بندی استراتژی‌های مستخرج از مدل مفهومی براساس نظرات متخصصین و ساکنان و در نهایت مکان‌مندکردن استراتژی‌ها فرایند روشنی برای اتخاذ استراتژی‌های مناسب جهت بازآفرینی فرهنگ مبنا در محدودة تاریخی کرمانشاه و دیگر شهرهای تاریخی ایران فراهم می‌آورد.
نتیجه‌گیری: مبتنی بر فرایند پیشنهادی این پژوهش در محلة فیض‌آباد کرمانشاه چهار استراتژی نقش‌آفرینی بازیگران محلی، ارتقاء کیفیت محیط شهری، استفادة مجدد از ابنیة باارزش و ساختمان‌های کنار گذاشته شده و توسعة مختلط، در دستة اول اولویت قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Culture-led Regeneration Strategies in Historical Districts of Iranian Cities: The Case of Feizabad Neighborhood of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Farnaz Ebrahimi Ghorbani 1
  • Ehsan Ranjbar 2
  • Alireza Andalib 3
1 Department of Art & Architecture, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Urban Planning & Design Department, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.
3 Department of Art & Architecture, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Recent global experiences have shown that culture-led regeneration has played a crucial role in the  urban life quality, particularly in historical-cultural areas. Given the rich cultural background of Iran, the experiences of the recent decade in this country are indicative of a growing tendency toward this approach. A holistic analysis of the literature could easily indicate that there is no clear procedure to identify and develop culture-led regeneration strategies, and the majority of studies have only addressed the achievements of the previous experiences.
Research objective: The main achievement of the study is introducing a comprehensive process which identifies and prioritizes culture-led regeneration strategies based on the nature of each district.
Research method: Based on a case study of the historical district of Feizabad in the city of Kermanshah with its remarkable cultural assets as well as the recent cultural projects conducted in this district, the present study seeks to combine quantitative and qualitative techniques and develop strategies appropriate to the district under study by using content analysis, interpretative-historical analysis, and space syntax analysis.
In the process of identifying strategies, first, a conceptual model of practical strategies and policies of culture-led regeneration is devised based on global literature. Next, the process goes through four steps to identify appropriate strategies for culture-led regeneration in Kermanshah as well as other historical cities in Iran. These steps include analysis of cultural assets, identification of cultural projects in the area and evaluation of the residents’ image of these projects, prioritization of the strategies derived from the conceptual model using the opinions of both experts and residents and finding the appropriate places which adapt to the strategies.
Conclusion: Based on our findings, the high-priority strategies in Feizabad Neighborhood include the role of local actors, improvement of the quality of the urban environment, reuse of valuable or abandoned buildings, and mixed-use development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture-led regeneration
  • Historical district
  • Culture-led regeneration strategies
  • Kermanshah
افسری بجستانی، سپیده. (1395). تدوین چارچوب طراحی شهری در محدوده‌های فرهنگی-تاریخی مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (نمونه موردی: بافت تاریخی مشهد). پایان‌نامة کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 برومند‌ سرخابی، ‌هدایت‌الله‌. (1388). در ‌جستجوی‌ هویت ‌شهری‌کرمانشاه‌. تهران: مرکز‌ مطالعاتی ‌و ‌تحقیقاتی ‌شهرسازی‌ و‌ معماری.
 طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر کرمانشاه. (1382). مهندسان مشاور تدبیرشهر.
 کلهرنیا، بیژن. (1380). تجربه‌های  نوسازی و بهسازی  بافت‌های قدیمی در کرمانشاه. هفت شهر، 1(3)، 81-88.
 لطفی، سهند. (1390). بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بن‌مایه‌های فرهنگی و کنش بازآفرینی، نشریة هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، (45)، 47-60.
 Austin, T. (2012). Culture-led City Regeneration: Design Methodologies. Central Saint Martins College of Arts and Design. London: University of the Arts London.
 Bailey, C., Miles, S. & Stark, P. (2007). Culture-led urban regeneration and the revitalization of identities in Newcastle, Gateshead and The North East Of England. International Journal of Cultural Policy, 10(1), 47-65.
 Bassett, K. (1993). Urban cultural strategies and urban regeneration: a case study and critique. Environment and Planning, 25(12), 1773-1788.
 Bayliss, D. (2004). Creative Planning in Ireland: The Role of Culture-led Development in Irish Planning. European Planning Studies, 12(4), 497–515.
 Binns, L. (2005). Capitalising on Culture: an Evaluation of Culture-led Urban Regeneration Policy. Ireland: Dublin Institute of Technology.
 Cudny, W. (2014). Festivals as a subject for geographical research. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 114(2), 132-142.
 Evans, G. & Shaw, P. (2004). The Contribution Of Culture To Regeneration In The UK: A Review Of Evidence. A report to the Department for Culture Media and Sport. London: London Met
 Evans, G. (2005). Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to Regeneration. Urban Studies, 42(5-6), 959–983.
 Ferilli , G., Sacco, P. L. Blessi, T. G. & Forbici, S. (2016).Power to the people: when culture works as a social catalyst in urban regeneration processes (and when it does not), European Planning Studies, 25(2), 241-258.
Griffiths, R. (1995). Cultural strategies and new modes of urban intervention. Cities, 12(4), 253–265.
 García, B. (2004). Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future. Local Economy, (19), 312.
 García, B. (2005). Deconstructing the City of Culture: The Long-term Cultural Legacies of Glasgow 1990. Urban Studies, 42(5-6), 841–868.
Grodach, C. & Loukaitou-Sideris, A. (2007). Cultural Development Strategies And Urban Revitalization, A survey of US cities. International Journal of Cultural Policy, 13(4), 349–370.
 Gunay, Z. & Dokmeci, V. (2012). Culture-led regeneration of Istanbul waterfront: Golden Horn Cultural Valley Project. Cities, 29(4), 213–222.
 Hamnett, C. & Shoval, N. (2003). Museums as ‘Flagship’ of Urban Development. In Cities and visitors: Regulating people, markets and city space, edited by L. Hoffman, S. Fainstein, and D. Judd, 217–36. Malden, MA: Blackwell. Jones, P. & Evans, J. (2008). Urban regeneration in the UK; Theory and practice. London: Sage Publications Ltd.
Keating, M. & De Frantz, M. (2004). Culture-led strategies for urban regeneration: a comparative perspective on Bilbao. International Journal of Iberian Studies, 16(3), 187–194.
  Landry, C. (2006). The art of city-making. Australian Planner, 43(4), 47–47.
 Lazarevi´ca, E. V., Koruˇznjakb, A. B. & Devetaković, M. (2016). Culture design-led regeneration as a tool used to regenerate deprived areas. Belgrade—The Savamala quarter; reflections on an unplanned cultural zone. Energy and Buildings, (115), 3-10.
 Lee, C.H. (2012). Culture-led regeneration: an opportunity for sustainable urban regeneration in Hong Kong? HKU Theses Online (HKUTO). Hong Kong: University of Hong Kong, Pokfulam, SAR.
 McCarthy, J. (2006). Regeneration of Cultural Quarters: Public Art for Place Image or Place Identity? Journal of Urban Design, 11(2), 243–262.
 Middleton, C. & Freestone, P. (2008). The Impact of Culture-led Regeneration on Regional Identity in North East England. Regional Studies Association International Conference, The Dilemmas of Integration and Competition Prague, Czech Republic.
 Mikulić, D. & Petrić, L. (2014). Can culture and tourism be the foothold of urban regeneration? A Croatian case study. Original scientific paper, 62(4),  377 – 395.
 Montgomery, J. (1995). The story of Temple Bar: Creating Dublin’s Cultural Quarter. Planning Practice and Research, 10(2), 135–172.
 Mollenkopf, J. H. & Castells, M. (1991). Dual city. New York: Russell Sage Foundation.
Northall, P. & Bradford, V. (2007). Culture Led Regeneration & Local Art Communities. CLES, 1-9
Paiola, M. (2008). Cultural Events as Potential Drivers of Urban Regeneration: An Empirical Illustration. Industry and Innovation, 15(5), 513–529.
 Papanikolaou, P. (2012). The European Capital of Culture: The Challenge for Urban Regeneration and Its Impact on the Cities. International Journal of Humanities and Social Science, 2(17), 268-273.
 Park, G. (2014). The role of cultural development in urban strategy: The Hub City of Asian Culture in Gwangju, Korea. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester, School of Museum Studies. united lindom: University of Leicester.
 Pastak, I. & Kahrik, A. (2016).  The Impacts of Culture-led Flagship Projects on Local Communities in the Context of Post-socialist Tallinn. Czech Sociological Review, 52(6), 963-990.
 Rahbarianyazd, R. & Doratli, N. (2017). Assessing the contribution of cultural agglomeration in urban regeneration through developing cultural strategies. European Planning Studies, 25(10), 1714–1733.
 Ranjbar. E. & Afsari Bajestani, S. (2017). A cultural evaluation of the contemporary experiences of urban space regeneration in historic cities of Iran. REHAB2017. 3th International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Building and Structure, 621-635.
 Rius-Ulldemolins, J. (2014). Culture and Authenticity in Urban Regeneration Processes: Place Branding in Central Barcelona. Urban Studies, 51(14), 3026–3045.
 Sacco, P. L. & Blessi, T. G. (2009). The Social Viability of Culture-led Urban Transformation Processes: Evidence from the Bicocca District, Milan. Urban studies, 46(5-6), 1115-1135.
 Safdari, S., Pourjafar, M.R. & Ranjbar, E. (2014). Culture led regeneration, grounds of promoting cultural interactions (Case Study: the historical context of Mashhad). Haft Shahr, Journal of The Urban Development and Organization, 4(47-48), 25-39.
 Santos, J. F. (2014). The Role Of  Cultural Mega Events In The Enhancement Of City’s Image Attributes: Differences Between Engaged And Attendee Participants. The Clute Institute International Business & Education Conferences, 444-1- 444-12.
 Sargent, J. (2006). Culture at the Heart of Regeneration–A North East perspective. Newcastle: Culture North East.
Scott, A. J. (2000). The cultural economy of cities: Essays on the geography of Image producing industries. London: Sage.
 Skot-Hansen, D., Hvenegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2013). The role of public libraries in culture-led urban regeneration. New Library World, 114(1/2), 7-19.
Tavano Blessi, G. Tremblay, D-G. Sandri, M. & Pilati, T. (2012). New trajectories in urban regeneration processes: Cultural capital as source of human and social capital accumulation – Evidence from the case of Tohu in Montreal. Cities, 29(6), 397–407.
 Smith, M.K. (2006). Tourism, culture and regeneration. London: Cabi.
Tomiuc, A. (2016). Development strategies and cultural policies in Romania. The case of Cluj-Napoca, (40), 145-165.
 Vickery, J. (2007). The Emergence of Culture-led Regeneration: A policy concept and its discontents. Coventry: University of Warwick.
Wansborough, M. & Mageean, A. (2010). The Role of Urban Design in Cultural Regeneration. School of Planning and Landscape. Journal of Urban Design, 5(2), 181-197.
 Yiwei, W. (2009-2010). Urban regeneration through culture-led creativity. Milan: Polytechnic University of Milan.