نویسنده = بهرام آجورلو
شناسایی بافت، بستر اصلی کاشی نگاره‌های گرمابة تاریخی نوبر تبریز

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 77-88

بهرام آجورلو؛ پریسا نامی گرمی


حذف هویت قاجاری ارک علی‌شاه تبریز با مرمت به شیوة پاکسازی سبکی

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 27-38

بهرام آجورلو؛ علی نعمتی بابایلو


درآمدی بر سبک معماری آذربایجان

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 3-14

بهرام آجورلو


شیوۀ معماری شیروان

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 3-12

بهرام آجورلو