دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 3-112 

مقالۀ پژوهشی

ویژگی‌های نخستین "پارک" تهران : پارک امین‌الدوله*

صفحه 3-16

ابوذر مجلسی کوپایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ فرهاد فخار تهرانی


تأثیرات نرم‌افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس‌های معماری

صفحه 29-38

هاشم هاشم‌نژاد؛ احمد اخلاصی؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ کاوه شکوهی دهکردی


نگــارکنــد الیــمایـی خنـگ اژدر 2 و مقایسة آن با دیگر نگارکندهای الیـمایی

صفحه 59-68

علیرضا هژبری نوبری؛ نورالله مرادی؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ مهدی موسوی کوهپر