دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 3-116 
مزار پیرمراد، منظر فرهنگی ـ آیینی شهرستان بانه

صفحه 27-38

فرنوش مخلص؛ احمدعلی فرزین؛ شهره جوادی


راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM

صفحه 79-90

علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن رضایی نیا