راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

چکیده

اولویت‌بندی استراتژی‌های مؤثر به لحاظ میزان اثر‌بخشی مفروض در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، مسیر روشن‌تر و ساده‌تری را برای اجرای پیشنهادات و انجام اقدامات مؤثر فراهم می‌سازد. از این رو در تحقیق حاضر برای ساماندهی بافت فرسوده قیطریه از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردهای کمی استفاده شد. بافت فرسوده قیطریه در شمال تهران واقع شده، اما به لحاظ برخی شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی دارای شاخص‌های پایین بوده و عدم توازن فضایی میان این بافت و بافت حوزه فراگیر آن مشهود است. هدف از این پژوهش تدوین راهبردهایی با اولویت زمانی جهت تسریع در ساماندهی این بافت است. برای این منظور گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان شهری و تهیه پرسشنامه در قالب روش دلفی صورت گرفته است. سپس نظرات گروه دلفی در ماتریس عوامل درونی و بیرونی و همچنین ماتریس برنامه‌ریزی راهبردهای کمی به کار گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی، مشارکت مدنی، ایجاد فضاهای فراغتی و عمومی، به کار‌گیری فن‌آوری و روش‌های نوین، سیمای بصری و پیاده‌راه‌ها و برنامه‌های کنترلی کاهش آسیب‌های اجتماعی حاصل از فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی کمی، که نتایج این برنامه‌ریزی بر مبنای کیفیت اطلاعات در مرحله ورودی و مقایسه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی شکل گرفته است، به عنوان اولویت‌دارترین راهبردها جهت ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Strategies in Ordering Blight Texture of Gheytariyeh Neighborhood, Using QSPM Method

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini
  • Ahmad Pourahmad 1
  • Hossein Hataminejad 2
  • Hasan Rezaeinia
چکیده [English]

Urbanization provides citizens with a specific way of life with relative welfare. However, all neighborhoods are not the same in terms of structure quality and life standards. These differences are usually seen as norms. Due to economic-social factors and the consequential results, some neighborhoods are deprived of the same level of development. The difference in the development level has eventuated in many social and cultural challenges. Emergence of troublesome neighborhoods is among the negative results. Strategic planning within the frame of development process can be successful when accompanied by strategic management and thinking. Strategic thinking demands development of deep insight into indoor and outdoor spaces. Strategic management harbors the framework of capacities for codification and implementation of strategic activities. The blight texture of Gheytariyeh, located in the north of Tehran, is surrounded by neighborhoods with high social status. Regarding social-economic and structure indices, the neighborhood is below the average of the region. Although, in the past the neighborhood had reasonable hierarchical function, today it suffers shortages from the viewpoint of function and structure. Neighborhoods usually find their demands unmet and many social, cultural and structural damages follow. The present work tries to present a realistic and forward-looking solution for improvement of life quality and textures based on the ordering approach. This study is an applied descriptive – analytic research. Library and document study was used for data gathering. Field study, direct observation and survey, interview with experts in the fields and questionnaire (Delphi method) were the other tools for gathering information. Tables of weaknesses and strengths are also present in the text. The sample society for filling out the questionnaire was divided into two groups: (a) municipality managers and experts (18 questionnaires) and (b) academic experts (14 questionnaires). The sample society size was determined using the snowball technique.Internal and external factors evaluation matrixes were drawn up when the sample society was selected. Internal and external factors were analyzed to find the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the urban texture. Moreover, economic, social, technological and managerial processes and events were taken into account along with different groups of beneficiaries including citizens during the analyses. External and internal factor evaluation matrixes showed that the most important strength point was (S1) with the final point of 0.28, while due to social class, discrimination in using urban services especially in comprehensive fields, (W5) was the most significant weakness factor. Regarding opportunities, financial support through religious beliefs (O6) with highest point was the most significant opportunity factor. The Delphi group was used in the internal and external matrixes for determining the coefficient of each factor and deciding the significance of strategic factors. Afterward, the results of the matrixes were used to obtain the final point. The results indicated the status of the neighborhood relative to internal and external factors. Then, SWOT matrix was formed in ST, WO, ST and WT frame by comparative assessment. Quantities strategic planning matrix was used to appraise the factors with high priority determined in the first turn of analyses as well as the results obtained from comparison of internal and external factors. Final results showed that three proactive, two revising and one reactive approach have the highest priority. However, the role of citizens as a factor by which –and not for which–the planning is carried out is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ordering blight texture
  • quantitative strategies planning
  • Gheytariyeh Neighborhood
  • Tehran