دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، مهر 1395، صفحه 5-82 (مهر و آبان 1395)