توسعه درونی، الگویی متوازن، متعادل و پایدار برای توسعه و ارتقاء کیفی شهر؛برنامه‌ریزی برای توسعة مجدد اراضی نظامی درون‌شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، مرمت شهری. استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان. نویسنده مسئول

چکیده

گسترش بی‌رویه، شتابان و ناموزون کالبدی شهرها یکی از عوامل اصلی در بروز مسایل شهری به ویژه افت منزلت اجتماعی، عملکردی، زیست‌محیطی و کالبدی آنهاست. در مواجهه با این معضلات، توسعة درونی به عنوان پایدارترین الگوی توسعه برای شهرها معرفی شده است. توسعةدرونی، سیاستی است که باهدف دستیابی به توسعة موزون، متعادل و پایدار شهری به شناسایی و برنامه‌ریزی برای استفادة بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدودة شهر می‌پردازد. در این میان تأسیسات و اراضی نظامی درونی شهرها با پهنه‌های وسیع خود در شهرها، به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعةدرونی میتوانند فرصتی برای تجدید حیات شهرها باشند. هدف این نوشتار دستیابی به برنامة تجدید حیات پایداراراضی نظامی درون‌شهری در قالب چارچوبی جامع است. در راستای دستیابی به این هدف، در مرحلة اول با مروری بر ادبیات توسعة درونی و نظریات موجود و سابقة این سیاست در ایران و جهان، همچنین بازخوانی مفهوم توسعة مجدد اراضی نظامی و رویکردها به آن، اهمیت این موضوع در توسعة شهری تبیین شده است، سپس در مرحلة دوم با مستندسازی دو تجربة داخلی و خارجی و بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های اجرا شده، زمینة ارتقاء دانش نظری در عرصة توسعة درونی و توسعة مجدد اراضی نظامی فراهم آمده تا با تکیه بر این دانش بتوان سیاست‌های کارآمدتری را اتخاذ کرد. روش تحقیق، از نوع تحلیلی- تفسیری بر پایه مطالعات و ارزیابی نمونه‌های موردی است وتلاش شده به کمک اسناد کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد توسعة مجدد اراضی نظامی درون‌شهری یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعة درونی است که علاوه بر کیفیت‌بخشی در عرصة پروژه، با تأثیرگذاری بر بافت پیرامونی به‌ عنوان محرک برنامه‌های بازآفرینی شهری عمل می‌کنند. همچنین نتایج نشان می‌دهد رابطة معناداری بین حضور و مشارکت دولت، شهرداری‌ها، نهادهای محلی و بخش خصوصی با تحقق تجدید حیات موفق اراضی نظامی وجود دارد. مطالعات، بیانگر این امر است که مهم‌ترین اصل در فرایند تجدید حیات اراضی نظامی، برنامه‌ریزی و مشخص‌کردن جایگاه و نقش سازمان‌ها و نهادهای مربوطه و مشارکت و هماهنگی‌های بین آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal development, concordant, balanced and stable pattern to develop and promote the urban quality, planning for redevelopment of urban military land

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Izadi 1
  • Negin Amiri 2
چکیده [English]

Unsteady, hastily and inharmonic development of urban framework is one of the main factors in emerging urban issues especially social class status, bioenvironmental, framework decrease. In many years, most of development cases are not planed based on a system due to a wrong picture of development concept and method. At last, it is done by the simplest method in the original lands which are around the cities, it has followed some irrecoverable issues, for example, we did not care about the abandoned and unused areas in the cities, and the cities observe the horizontal and disjoined growth and it resulted in their instability. To solve these problems and reduce the incoming pressure on the cities peripheral lands and environment, a modern approach is introduced for internal development as the most stable development pattern for cities. Internal development is a policy which aims to achieve a balanced, harmonic and stable development in order to identify, plan for the optimum usage of existing development capabilities within the urban areas. We should mention that the optimum usage doesn’t mean the framework development of existing opportunities, but the approach follows social, cultural, bioenvironmental and economic aims. The internal development emphasizes on the effective exploitation of vacant and abandoned lands within cities in compared to the other policies of urban development, it targeted a wide variety of vacant and unused parts within the cities and with different scales. Among these, military plants and lands can be an opportunity for cities revival with a wide range in the cities as one of the most important internal development capabilities. The revival of these areas has been resulted in many urban economic and social investments returns due to their urban infrastructure, so it enjoys a significant importance in the internal development policy. The current study aims to achieve comprehensive framework. To achieve this goal, first we review the internal development literature and present theories and policy background in Iran and other parts in the world, also we reread the concept of military lands development and its approaches, its importance is specified in the urban development, then in the second step with documentation of two internal and external experience and investigation of implemented plans weaknesses and strengths, the field of theoretical knowledge upgrade provides in the arena of internal development with reliance on the knowledge to have more effective policies. The Study method is an analytic interpretive based on studies and evaluation of case study, it is tried to deal with investigation of that subject by internet and library documents help. The obtained results of study showed that the redevelopment of military lands which are within the cities is one of the most important opportunities of internal development. These lands where in the past time were formed around the cities, by passing the time they have been located in the cities with urban framework growth, they assigned wide areas to themselves, finally they can offer some unique opportunities for the cities stable development. Military lands redevelopment, in addition to the district quality in the project field , and affecting on the peripheral  context can be as a drive in the urban recreation plans. So planning should be done foe redevelopment of these areas by evaluating the capability related to the needs, services-functional shortages of peripheral context and these areas dominance. Also the results show that redevelopment of these fields requires the management systematic with internal development policy growing. A structure which performs well with coordination and consistent with other components. Otherwise, the present structure is fading and meeting the goals is not possible. Many of these projects are important due to management barriers which have not been solved and custodian support of these lands to transfer their ownership in an imperfect way  and the final goal has not been met. In other words, existing treasure protection, which is countries contemporary heritage, is considered important. Finally, based on the results emphasized that there is a significant relation between presence and government involvement, mayoralty, local organizations and private sector with military lands successful revival, it shows that the redevelopment of ineffective lands, in addition to economic benefits, influence on increasing life quality , social benefits and environmental benefits. Six main components include: harmonic management, citizenship involvement, effort for social liveliness effect on peripheral environment, bottom up planning, realization principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redevelopment
  • Brownfield
  • Military Lands
  • Urban regeneration
برند فری، هیلد. 1378. طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر. ت : بحرینی، سید حسین. تهران : شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهر تهران.
پوراحمد، احمد و شماعی، علی. 1384. بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم و جغرافیا. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
خواجوند بدیعی، رقیه و قاسمیان پورخیلی، نصیبه. 1391. پارک هنرمندان تهران (باغ تهران). تهران : دانشگاه علامه طباطبائی.
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 1388. مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (از تاریخ تأسیس تا پایان شهریور سال 1388). آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/78 هیئت وزیران) .... تهران : نشر توسعه ایران.
شافعی، بیژن. 1379. بررسی وضع موجود و طرح بازسازی خانة هنرمندان. تهران : خانه هنرمندان.
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. 1393. سند ملی راهبردی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء بهسازی و نوسازی شهری، ویرایش یازدهم. تهران : دبیرخانه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
عبدی دانشپور، زهره. 1387. درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تأکید ویژه بر برنامه‌ریزی شهری. تهران :  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مرادی، نازیلا. 1379. باغ و خانة هنرمندان. تجدید حیات یک فضای شهری. شهرداری‌ها، (19) : 59-55.
نقش جهان پارس، مهندسین مشاور. 1384. الگوی توسعه منطقه شش. تهران : وزارت مسکن و شهرسازی.
وزارت مسکن و شهرسازی. 1376. سند ابلاغیه خط مشی کلی شرکت عمران و بهسازی شهری. تهران : دبیرخانه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
Reference list
CABERNET Network Report. (2006).Sustainable Brownfield Regeneration. Nottingham: University of Nottingham.
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Energy. 1997. Study on the Re-use of Former Military Lands. Available from: www.bicc.de. (Accessed 27 June 2014)
Ghaleb Bagaeen, S. (2006). Redeveloping former military sites: Competitiveness, urban sustainability and public participation. cities, (32): 339-352.
Izadi, M. S. (2006). A study on city center Regeneration: A comparative analysis of two different approaches to the revitalization of historic city centers in Iran. Newcastle: Newcastle University.
McKee, B. (1994). Military base conversions: architects are responding to the large-scale urban design opportunities offered by the transformation of dozens of closed military bases into new civilian uses. Architecture (Journal of the American Institute of Architects), (8): 83-99.
Roger, W. (2005). Encyclopedia of the City. Published in the Taylor & Francis e-Library. Available from: http://www.trudo.ir/tdrt_content/media/image/2013/12/2995_orig.pdf. (Accessed 27 June 2014)
Stephen, M. & Wheeler, S. (2009). Smart Infill: Creating More Livable Communities in the Bay Area, Greenbelt Alliance. Available from: www.greenbelt.org. (Accessed 27 June 2014)
URBACT. (2011). Realizing the Potential of Abandoned military sites as an Integral Part of sustainable urban community Regeneration, Successful planning in line with EU Sustainable Development Strategy. Available from: www. Urbact.eu/repair. (Accessed 29 June 2014)
United nations educational scientific and cultural organization, word heritage convention. (2013). World Heritage Volunteers, 2013 – Patrimony Voluntary Action - Inspiring change. Available from: www. whc.Unesco.org.j. (Accessed 27 June 2014)