دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 1-82 (خرداد و تیر 1395) 
تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز

صفحه 25-38

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان؛ محمدرضا احمدنیا