«هنر شهری» به مثابه پدیده‌ای منظرین در جامعة امروز

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده نظر، نویسنده مسئول

2 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

3 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

امروز در ادبیات «هنر شهری» کشورمان یا اهداف آثار هنر شهری را در تأثیرات آن بر ارتقای کیفیت منظر شهر مبنای تعریف قرار می‌دهند و یا انواع آثار هنری حاضر در شهر را به عنوان هنر شهری قلمداد می‌کنند. اما نکته قابل تأمل این است که در پژوهش‌های صورت گرفته مشخص نیست هنر شهری چیست؟ چگونه بر کیفیت منظر شهر اثر می‌گذارد؟ و آیا همه آثار هنری موجود در شهر موجد چنین کیفیاتی می‌شوند؟ با گسترش حضور آثار هنری در سطح شهرهای کشور و عدم موفقیت حداکثری آنها در حصول اهداف تعیین‌شده به نظر می‌رسد هنر شهری از جوهره اصلی خود فاصله گرفته و مقهور اعمال سلیقه‌هایی شده است که گاه آنها را تا حد تزیین و بزک شهر تقلیل داده است. از این رو نه تنها حضورش در شهر هدفمند نبوده، بلکه منجر به اغتشاشاتی نیز شده است. این مقاله پیشنهاد می‌کند امروز برای دستیابی به اهداف مورد نظر لازم است به «هنر شهری» به عنوان یک پدیده منظرین نگریست. زیرا به دو مؤلفه شهروند (انسان) به عنوان «مخاطب هدف» که آثار هنر شهری برای او خلق می‌شود و «فضای جمعی» به عنوان محیط شکل‌گیری ادراکات و تعاملات اجتماعی و نه صرفاً بستر حضور آثار وابسته است. در آخر نتیجه می‌گیرد در دوران معاصر، مناسب‌ترین بستر برای هنر شهری نه هر فضای شهری و فضای عمومی که فضای جمعی است تا ضمن برقرارساختن ارتباطات اجتماعی به عنوان والاترین هدف حیات مدنی بتواند مخاطبان هدفمند را به درک آثار هنری دعوت کند و در این فراخوانندگی به کیفیات شهری مورد نظر نایل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Urban art” as a Landscape Phenomenon in today’s Society

نویسندگان [English]

  • Padideh Adelvand 1
  • Ashraf-al-sadat Mousavilar 2
  • Seyed-Amir Mansouri 3
1
2
3
چکیده [English]

Today in literature of "Urban Art" in our country, the definition of it, is either based on the mission of art work to improve the quality of urban landscape or on a variety of art works in the city; however the interesting point here is that the Urban Art is not clearly determined in the previous studies. How can it affect the quality of urban landscape? And whether all works of art in the city are caused such qualities? With the distribution of artworks all over the cities and failure to reach their maximum determined targets, it seems that Urban Art has been backed away from its original essence and subdued by some styles attenuating its values as much as decorations and ornaments of city. Therefore, it has not only lost its meaningful presence in the city, but also [the present application of it] has led to some sort of confusion. To achieve the desired goals, this paper suggests considering "urban art" as a landscape phenomenon, because it depends on two components, "citizen" (human) as the "target audience" that urban art works are created for him, and "social space" as an environment to form perceptions and social interactions, not just a simple context of the works. Finally it concludes, in modern times, the most appropriate platform for urban art is not every urban space and public space, but it is a social space establishing the social connections as the highest goal of civic life to be able to invite the target audiences to understand art works and achieve urban qualities in this calling.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Art
  • Landscape phenomenon
  • Citizens
  • social space