دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 3-104 (معرفی و نقد بر چند سند تصویری‌ـ تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش‌جهان) 

مقالۀ پژوهشی

معرفی و نقد بر چند سند تصویری‌ـ تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش‌جهان

صفحه 3-18

مینا راداحمدی؛ فرهاد فخار تهرانی؛ رضا ابویی