ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن نمونه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). قزوین

2 کارشناس ارشد طراحی شهری دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). قزوین.

چکیده

چکیده
نحوه ادراک محیط یکی از مباحث و مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعات متقابل انسان ـ محیط در مقیاس‌های کلان و خرد است. از آنجا که نظام عصبی و ادراکی انسان مسئول برقراری ارتباط بین انسان و محیط زیست اوست و امکانات و محدودیت های خاصی دارد لذا نمی‌توان بدون توجه و اشراف کافی به فرایندهای درک و فهم محیط از سوی مردم و سازوکارهای مرتبط با آنها، مبادرت به مداخله در محیط کرد. زیرا همین درک و فهم است که در نهایت تعبیر و تفسیر آنان را از محیط و جهان پیرامونشان شکل می‌دهد و اغلب به شکل رفتار در محیط بروز و ظهور پیدا می کند.
از سوی دیگر، تجربیات جهانی نشان می دهد، در فرایند ادراک محیط و نتایج آن، بین زنان و مردان تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. اگرچه این موضوع در کشور ما به طور مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، اما نتایج چنین آزمایش‌هایی، هرچند کنترل‌شده و محدود، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در برنامه‌ها و طرح‌های ارتقای کیفیت محیط زیست انسانی داشته باشد. از جمله روش‌های مرسوم برای کنکاش در چنین حوزه‌هایی روش‌های آزمایشی است. در همین راستا و در قالب یک فعالیت تجربی، از تعدادی دانشجوی دختر و پسر خواسته شد که از یک نمایشگاه عکس، که شامل بیست و دو تصویر از مناظر مختلف طبیعی و انسان ساخت بود، دیدن کرده و سپس به سؤالاتی در مورد عکس‌ها پاسخ دهند. هدف از این آزمون، تشخیص چگونگی نحوه برداشت و ادراک محیط این تعداد از دانشجویان بوده است. و همچنین در وهله دوم سؤال تحقیق این است که آیا بین دو جنس مرد و زن در این مورد اختلاف قابل توجهی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله حاصل این فعالیت پژوهشی است که در آن، ضمن مرور ادبیات موضوع به تحلیل نتایج بدست آمده از این آزمون پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perception of Stimuli in Controlled Environment and Gender Impact on It Case Study: Faculty of Architecture and Urbanism Students at the International University of Imam Khomaini, Qazvin, Iran

نویسندگان [English]

  • naser barati 1
  • Mohammad Ali Soleimannejad 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
One of the main concepts in the domain of human-environment studies is the way of perceiving the environment, both in micro and macro scales. Since the neurological and cognitive system of humans is responsible for establishing connection between man and its environment and has its own specific facilities and limitations, urban planners, in the fields environmental planning and design, must have the required dominance about the mechanisms and processes of understanding the environment by people, to succeed in elevating the urban environment. This is because it is this perception which afterwards forms their interpretation of the environment and eventually emerges in a form of behavior in the environment.
Undoubtedly if the people’s behavior in an architectural, or, urban space would be closer to the view of urban planners and architects (and consequently, there would be agreement between the planner/designer and the consumer), we could claim that the result is more successful.
Seeing the environment from this point of view and utilizing its results in urban planning and architecture requires accurate recognition and study of the mechanisms and processes of the relation between human and the environment. The significant issue in this field is that global experiences show that there is considerable distinction between men and women’s environmental perception and their criteria. Among common methods for accomplishing this important task are empirical and experimental ones. Along this line and in an empirical activity, 51 male and female students (from the faculty of Architecture and Urbanism; IKIU.) were asked to attend a photo gallery and observe twenty two pictures of natural and manmade landscapes and then answer a number of questions according to what they saw. The aim of this experiment was primarily to determine the way of understanding the environment among these students in general, and secondly to specify if there is a considerable difference between males and females in this area or not? This article is the outcome of this research which along with reviewing the relevant literature analyzes the results obtained from this test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Perception
  • Gender's Effects in Perception
  • Environmental Perception Test
  • environmental design
  • Environment