دوره و شماره: دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 3-82 

مقالۀ پژوهشی

تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری

صفحه 3-12

مهرداد سلطانی؛ سید امیر منصوری؛ احمدعلی فرزین


تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت شهروندی

صفحه 13-20

احمد پور احمد؛ لیلا حبیبی؛ مریم جعفری مهرآبادی


پژوهشی بر رابطه همبستگی مابین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه‌های عمومی

صفحه 35-44

ساجد راست‌بین؛ یاسر جعفری؛ یاسمن دارم؛ امیرمحمد معززی مهر طهران