تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت شهروندی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیدایش پدیدة شهرنشینی، ظهور شهرها و تبعات ناشی از آن سبب جلب توجه اندیشمندان علوم مختلف شده است. در این میان نقش محققان حوزه فرهنگ اسلامی همچون فارابی در پژوهش‌های تاریخی مربوط به شهر، شهرنشینی و شهروندی  بسیار پررنگ است. این پژوهشقصد دارد به بررسی آرای مربوط به مقوله "شهر و شهرنشینی" از دیدگاه‌ معلم ثانی و کاربرد آن در دانش برنامه‌ریزی به خصوص در امر مشارکت شهروندان بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش توصیفی‌ـ تحلیلی بوده است که از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه می‌توان رسید که دیدگاه‌های مطرح شده این اندیشمند اسلامی با دیدگاه‌های معاصر اندیشمندان امروزی قرابت و تشابه زیادی داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که ما با انسانی جمع‌گرا و البته شهرگرا روبرو هستیم که آینده‌نگری خاصی نسبت به امور شهری داشته است. به نظر می‌رسد نظریات وی به بحث مشارکت شهروندی نزدیک است که یکی از مسایل مهم در برنامه‌ریزی انسان‌گرا به شمار می‌رود. نتایج این پژوهش می‌تواند نقش دیدگاه‌های بومی را در رشته‌های علوم انسانی به خصوص علوم شهری به نحو کاربردی‌تری ارتقا بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Farabi’s Ideas and its application in citizenship participation

نویسندگان [English]

  • ahmad pour ahmad
  • leila habibi
  • maryam jafari mehrabadi
چکیده [English]

The growth of urbanization is important issue among the scientists in different disciplines. Islamic philosophers had a key role in explanation of city and its problems since last times. Among these thinkers, the name of Farabi as “Second Master” has highlighted in related research of urbanization and citizen’s affairs.
The object of this research is studying the Farabi’s ideas about urbanization and its application in knowledge of planning specially for citizen’s participation.
The Methodology is based on descriptive-analytical method that generally uses the documentary and library resources.
Finally, results showed that the ideas of Farabi have some overlapping with other thinker’s ideas in our era.
In other words, we can express that we face to a community – oriented point of view which is oriented to urban affairs. His views are so close to public participation which can be one of the best important issues in human- oriented planning. These results make more applicable the role of philosophy among human disciplines especially in urban disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farabi
  • urbanization
  • Utopia
  • citizenship rights
  • Civil Society