دوره و شماره: دوره 18، شماره 101، آبان 1400، صفحه 5-142