تحلیل نظریات معاصر در مواجهه با زمینه در طراحی معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

بیان مسئله:مسئلة زمینه از ابتدای تاریخ معماری چه به صورت ناخودآگاه چه آگاهانه، طراحی معماری را تحت تأثیر قرار داده است. با ظهور معماری مدرن، نظریاتی در مورد شیوة رویارویی با زمینه در طراحی مطرح و با نقد آن دیدگاه‌ها در دورة پست‌مدرن و ورود اصطلاح زمینه‌گرایی به ادبیات معماری، به موضوع بحث‌برانگیزی در میان اندیشمندان این حوزه تبدیل شد.
هدف:هدف این پژوهش دسته‌بندی، تجزیه و تحلیل رویکردهای مواجهه با زمـینه جهت به‌کارگیری در طـراحی بوده است.
روش تحقیق:در این پژوهش توصـیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ابتدا مروری بر رویکردهای اشاره‌شده از زبان نظریه‌پردازان، به منظور رسیدن به دسته‌بندی جامع صورت گرفته، سپس نظریات مختلف در خصوص نقد این رویکردها بررسی شده و در پایان، این دیدگاه‌ها جمع‌بندی و نکات اساسی آنها استخراج و ارائه شده است.
نتیجه‌گیری:نتیجة به دست‌آمده از تحلیل، بررسی و دسته‌بندی رویکردهای مواجهه با زمینه، حاکی از آن است که نظریات مورد بررسی، ضمن تأکید بر اصولی شامل دوری از افراط و تفریط، توجه توأم به زمینة تاریخی و معاصر، حفظ انسجام و تداوم، مدافع رویکرد زمینه‌گرایی نیز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Contemporary Theories When Encountering the Context in Architectural Design

نویسندگان [English]

  • Pooyan Naghavi 1
  • Hamed Mazaherian 2
1 PhD candidate, Faculty of Architecture & Urban Planning, Art University of Isfahan
2 Associate Professor of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran.
چکیده [English]

Problem Statement:From the beginning of the history of architecture, unconsciously or consciously, the issue of context has affected the architectural design. With the emergence of modern architecture, some theories were discussed about how to encounter the context in design and by criticizing those theories in the postmodern era and the advent of the Contextualism term in the architecture literature became a controversial topic among the thinkers of this field.
Aims:This study has aimed at categorizing and analyzing the approaches to encountering the context in order to use it in design.
Methodology:In this descriptive-analytical study regard, using library references, an overview of the theoriststheorists’ approaches has been first mentioned in order to achieve a comprehensive classification . Then different theories about the critique of these approaches have been then investigated; and finally, these theories have been concluded and their fundamental points have been extracted and presented.
Conclusion:The results indicate that while emphasizing principles including these principles can be summarized in three items of avoiding excess and negligence, simultaneous attention to the historical context and contemporary context, as well as the maintenance of integrity and continuity, the investigated theories support the contextualism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Design
  • Design Bed
  • Context
  • Contextualism
•بیکن، ادموند. (1376). طراحی شهرها. ت: فرزانه طاهری. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
•برولین، برنت سی. (1383). معماری زمینه‌گرا: سازگاری ساختمان‌های جدید با قدیم. ت: راضیه رضازاده. اصفهان: خاک.
•ترک‌زبان، شقایق و محمدمرادی، اصغر. (1390). ضوابط طراحی معماری در بافت‌های تاریخی، نشریة شهر و معماری بومی، (1): 66-53.
•حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. (1381). مرمت شهری: تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها و قطعنامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
•راستین، پگاه و مسعود، محمد. (1394). اصول و معیارهای طراحی بناهای میان‌افزا در بافت‌های تاریخی (در مقیاس تک بنا). نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر.
•شاه‌تیموری، یلدا و مظاهریان، حامد. (1390). ساختارهای جدید در زمینة تاریخی. رسالة منتشر نشدة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: تهران، ایران.
•شیرازی، محمدرضا. (1388). زمینه‌گرایی و منطقه‌گرایی در معماری. نشریة مهندسی زیرساخت‌ها، (8): 52-50.
•فیلدن، برنارد ملشیور و یوکیلتو، یوکایو. (1386). مدیریت در محوطه‌های میراث جهانی (راهنمای مدیریت در محوطه‌های میراث فرهنگی جهان). ت: پیروز، حناچی . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
•قبادیان، وحید. (1385). مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
•کالن، گوردون. (1394). گزیده منظر شهری. ت: منوچهر طبیبیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
•گروتر، یورگ کورت. (1393). زیبایی‌شناسی در معماری. ت: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
•مسعود، محمد و بیگ‌زاده‌شهرکی، مسعود. (1392). بناهای میان‌افزا در بافت‌های تاریخی (مبانی طراحی شهری و معیارهای ارزیابی). تهران: انتشارات آذرخش.
• Abedi, S. & Iravani, H. (2015). Analysis of the Contextual Architecture and its Effect on the Structure of the, Residential places in Dardasht Neighborhood of Isfahan, European Online. Journal of Natural and Social Sciences,(3): 158-163.
• Alliance, P. (2007). Sense of Place: Design Guidelines for New Construction in Historic Districts. Availble from http://www.preservationAlliance.com.
• Çizgen, G. (2012). Rethinking the role of Context and Contextualism in Architecture and Design. Master in Science of Architecture Thesis. Eastern Mediterranean University: Cyprus.
• Gaenssler, M. & Rudiger, M. (1978). New Building in Old Settings: an exhibition organized by the Bayerische Architektenkammer and Die Neue Sammlung. Munich: State Museum for Applied Arts.
• Groat, L. N. (1988). Contextual Compatibility in architecture. In Jack L. Nasar (eds.), Environmental Aesthetics: Theory, Research & Applications (pp. 229–253). London: Cambridge University Press.
• Lambe. N. & Dongre A. (2016). Contextualism: An Approach to Achieve Architectural Idephintity and Continuity. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS), 3(2): 1-147.
• Schmandt, M. J. (1999). The importance of history and context in the postmodern urban landscape. Landscape Journal,18(2): 15-27.
• Urban Envıronment Today (2002, Junuary). Urban environment today: Making new buildings work in the historic context. Last