تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

طرح
مسئله :
برندسازی مکان در راستای امکان رقابت میان مکان‌ها برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی مورد توجه سیاست‌گذاران شهری قرار گرفته است. این مفهوم در رشته‌های مختلف (نظیر علوم ‌محیطی، اقتصاد، علوم ‌اجتماعی و رفتاری) مطرح شده و در هر رشته رویکرد متفاوتی جهت تحقق آن در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر سعی دارد گامی جهت روشن‌ترشدن ابعاد این مفهوم برداشته و با بررسی سیر تحول آن به مفهوم‌پردازی ابعاد آن بپردازد.
هدف پژوهش :
هدف کلی فراتحلیل حاضر ارائة زمینه و اساس نظری در خصوص «برندسازی مکان» در قالب مدلی مفهوم‌پردازی‌شده به وسیلة تجزیه‌وتحلیل عمیق در ادبیات نظری این حوزه است.
روش پژوهش :
پژوهش حاضر از روش فراتحلیل بهره گرفته است.
نتایج :
علی‌رغم گستردگی ادبیات نظری برندسازی مکان، در خصوص ابعاد آن هنوز اجماع وجود ندارد. این پژوهش، سه دورة زمانی را برای برندسازی مکان تصویر کرده است. در این دوره‌های زمانی با تحول در مفهوم‌سازی این پدیده شاهد حرکت مفهوم برند مکان از پدیده‌ای تک‌وجهی، مبتنی بر ابعاد بصری و ملموس، دارای فرایندی نخبه‌گرا و متکی بر تقاضای بازار به سمت مفهومی چندوجهی، میان‌رشته‌ای، تعاملی و مشارکتی هستیم. در این سیر تحول، ماهیت برند مکان از ابزاری جهت بازاریابی به رویکردی جهت مواجهه با ابعاد مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت مکان تغییر پیدا کرده است. با پالایش مفاهیم مستخرج از پژوهش، مدل نظری مفهوم‌پردازی برند مکان ارائه شد. این مدل، لایه‌های مختلف مفهومی و راهبردی، همچنین الزامات و شرایط زمینه‌ای مؤثر در آن را دربر دارد. هویت برند به عنوان مؤلفة محوری در لایة مفهومی مطرح می‌شود. هویتی که با انباشت تجربة برند، تصویر برند مکان را شکل می‌دهد. این تصویر که به دنبال تعریف ویژگی خاصی از مکان در ذهن مخاطبان است، به تدریج ارزش ویژة برند را شکل می‌دهد. این ارزش ویژه، عنصری کلیدی در ایجاد وفاداری به برند و تکمیل زنجیرة توسعة همه‌جانبة مکان است. بدین‌ترتیب برندسازی مکان به عنوان رویکردی میان‌رشته‌ای، تعاملی، چندوجهی، زمینه‌گرا و مبتنی بر دارایی‌های مکان، در برنامه‌ریزی و بازآفرینی مکان به‌کار گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi 1
  • Hasan Sajadzadeh 2
  • Mojtaba Rafieian 3
1 Ph.D. Scholar in Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Department of Urban Planning & Design, Faculty Of Art & Architecture, Bu-Ali Sina University
3 Associate. Prof., Department of urban and regional planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Place branding has been adopted by policymakers and decision makers since 1990s to promote the place competition forattracting financial and human capital . This concept is discussed in various scientific disciplines. Each field has conceptualized this concept in a different way. Thus, the present study attempts to clarify the dimensions of this concept with a step-by-step approach. The aim of this study is to provide a background and theoretical basis for the concept of «place brand" and "place branding» in a conceptual model which clarify the different dimensions of place branding. Therefore, in this study a depth analysis will be done in the literature to explain the concepts, approaches, models, scales and methods of assessment. Descriptive-analytic research method was used in this present study.
The results showed that despite extensive theoretical literature about place brand and place branding, yet there is no consensus on it. The variety of disciplines involved in this topic (such as economics and marketing, social sciences, political science, environmental sciences) reflects the various dimensions that have been added to the concept of place branding.
In this research, three periods for place brand is depicted: past, present and future. In this progress, the concept of place branding has evolved from a marketing tool to an approach to involving various dimensions of urban planning and management. In these periods, place branding has changed from a monotonic phenomenon which is based on visual and tangible dimensions and a top-down process to the multifaceted, interdisciplinary, interactive, and collaborative concept. Finally, by summarizing the concepts which is explored and refined, the theoretical and conceptual model for place branding is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place brand
  • Place branding
  • Place marketing
  • Conceptualization
  • Conceptual Model of Place Branding
• بنرجی، تریدیب و لوکایتوسیدریس، آناستازیا. (1394). طراحی شهری: مفاهیم و جریان‌های معاصر. ت : رضا بصیری مژدهی، نوید پورمحمدرضا و حمیده فرهمندیان. تهران : طحان.
• Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press.
• Aitken, R. & Campelo, A. (2011). The four Rs of place branding. Journal of Marketing Management, 27(9-10): 913-933.
• Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI city brands index: How the world sees the world’s cities. Place branding, 2 (1): 18-31.
• Ashworth, G. J. & Voogd, H. (1990). Selling the city: Marketing approaches in public sector urban planning. London: Belhaven Press.
• Ashworth, G. (2009). The instruments of place branding: how is it done? European Spatial research and policy, 16 (1): 9-22.
• Baker, B. (2007). Destination branding for small cities: The essentials for successful place branding. Portland, OR: Creative LeapBooks.
• Balakrishnan, M. S. & Kerr, G. (2013). The 4d model of place brand management. In Branded Spaces (pp. 31-42). Springer VS, Wiesbaden.
• Brakus, J. J., Schmitt, B. H. & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: what is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of marketing, 73(3)52-68.
• Braun, E., Kavaratzis, M. & Zenker, S. (2013). My city–my brand: the different roles of residents in place branding. Journal of Place Management and Development, 6(1): 18-28.‏
• Braun, E. Eshuis, J., & Klijn, E. H. (2014). The effectiveness of place brand communication. Cities, (41): 64-70.
• Buil, I., De Chernatony, L. & Martínez, E. (2013). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research, 66 (1): 115-122.
• Campelo, A., Aitken, R., Thyne, M. & Gnoth, J. (2014). Sense of place: The importance for destination branding. Journal of Travel Research, 53 (2): 154-166.
• Cleave, E. & Arku, G. (2015). Place branding and economic development at the local level in Ontario, Canada. GeoJournal, 80 (3): 323-338.
• Consultans, S. B. (2016). The Saffron European City Brand Barometer. Available: directe.larepublica.cat/documents/noticies/saff_citybrandbarom.pdf
• Dinnie, K. (2004). Place branding: Overview of an emerging literature. Place branding, 1(1): 106-110.
• Dinnie, K. (2011). Introduction to the theory of city branding. In City Branding. London: Palgrave Macmillan.
• Divandari, A., Ekhlassi, A. & Rahmani, K. (2014). Devising a branding model for multipurpose mega-projects in entertainment, residential, tourism, and sport in Iran. Journal of Vacation Marketing, 20 (1): 73-91.
• Eshuis, J., Braun, E. & Klijn, E. H. (2012). Bottlenecks in place marketing and their effects on attracting target groups. Permanent Study Group: Public and Nonprofit Marketing, 28.
• Farquhar, P. H., Herr, P. M. & Fazio, R. H. (1990). A relational model for category extensions of brands. ACR North American Advances. In NA - Advances in Consumer Research (Vol. 17). Marvin E. Goldberg, Gerald Gorn, & Richard W. Pollay. (eds.) Provo, UT : Association for Consumer Research.
• Fullerton, J. A., Kendrick, A., Chan, K., Hamilton, M. & Kerr, G. (2007). Attitudes towards American brands and brand America. Place Branding and Public Diplomacy, 3 (3): 205-212.
• Gambetti, R. C., Graffigna, G. & Biraghi, S. (2012). The grounded theory approach to consumer-brand engagement. International Journal of Market Research, 54(5): 659-687.
• Gregory, A. (2007). Involving stakeholders in developing corporate brands: the communication dimension. Journal of Marketing Management, 23(1-2): 59-73.
• Gertner, D. & Kotler, P. (2004). How can a place correct a negative image? Place branding, 1(1): 50-57.
• Gertner, D. (2011). Unfolding and configuring two decades of research and publications on place marketing and place branding. Place Branding and Public Diplomacy, 7(2): 91-106.
• Gilboa, S. & Herstein, R. (2012). Place status, place loyalty and wellbeing: an exploratory investigation of Israeli residents. Journal of Place Management and Development, 5(2): 141-157.
• Gilmore, F. & Dumont, S. (2003). Brand warriors china: creating sustainable brand capital. London: Profile Books (GB).
• Glass, G. V. (1977). Primary, Secondary, and Meta-analysis of Research. Educational Researcher, (5): 3–8.
• Govers, R. & Go, F. (2016). Place branding: Glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined and experienced. Springer.
• Hankinson, G. (2010). Place branding theory: A cross-domain literature review from a marketing perspective. Towards Effective Place Brand Management. Northampton, MA: Edward Elgar.
• Hanna, S. & Rowley, J. (2008). An analysis of terminology use in place branding. Place branding and public diplomacy, 4(1): 61-75.
• Hanna, S. & Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management model. Journal of marketing management, 27(5-6): 458-476.
• Hatch, M. J. & Schultz, M. (2008). Taking brand initiative: How companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
• Herget, J., Petrù, Z. & Abrhám, J. (2015). City branding and its economic impacts on tourism. Economics & Sociology, 8(1): 119-126.
• Ind, N. & Bjerke, R. (2007). The concept of participatory market orientation: An organisation-wide approach to enhancing brand equity. Journal of Brand Management, 15(2): 135-145
• Insch, A. & Florek, M. (2010). Place satisfaction of city residents: findings and implications for city branding. In Towards effective place brand management. Northampton, MA: Edward Elgar
• Jacobsen, B. P. (2012). Place brand equity: a model for establishing the effectiveness of place brands. Journal of Place Management and Development, 5(3): 253-271.
• Kalandides, A. & Kavaratzis, M. (2009). From place marketing to place branding–and back: a need for re-evaluation. Journal of Place Management and Development, 2(1): 5-7.
• Kalandides, A. (2011). The problem with spatial identity: revisiting the “sense of place”. Journal of Place Management and Development, 4(1): 28-39.
• Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands. Place branding, 1(1): 58-73.
• Kavaratzis, M. (2005). Place branding: A review of trends and conceptual models. The marketing review, 5(4): 329-342.
• Kavaratzis, M. & Ashworth, G. (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going? Journal of Place Management and Development, 1(2): 150-165.
• Kavaratzis, M. & Kalandides, A. (2015). Rethinking the place brand: the interactive formation of place brands and the role of participatory place branding. Environment and Planning A, 47(6): 1368-1382.
• Kladou, S., Kavaratzis, M., Rigopoulou, I. & Salonika, E. (2016). The role of brand elements in destination branding. Journal of Destination Marketing & Management, (6): 426-435.
• Klijn, E. H., Eshuis, J. & Braun, E. (2012). The influence of stakeholder involvement on the effectiveness of place branding. Public management review, 14(4): 499-519.
• Konecnik Ruzzier, M. & Petek, N. (2012). The importance of diverse stakeholders in place branding: The case of “I feel Slovenia”. Anatolia, 23(1): 49-60.
• Kovács, Z. & Musterd, S. (2013). The importance of places and place branding. Place-making and policies for competitive cities. Oxford: Wiley & Sons Ltd.
• Lang, J. (2011). City branding. In Companion to urban design. London: Routledge.
• Moilanen, T. & Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations. A planning book for place branding. London: Palgrave MacMillan.
• Pant, D. R. (2005). A place brand strategy for the Republic of Armenia:‘Quality of context’ and ‘sustainability’as competitive advantage. Place branding, 1(3): 273-282.
• Pigott, T. D. (2012). Advances in Meta-Analysis. New York: Springer.
• Pike, S. (2010). Destination branding case study: Tracking brand equity for an emerging destination between 2003 and 2007. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(1): 124-139.
• Rehmet, J. & Dinnie, K. (2013). Citizen brand ambassadors: Motivations and perceived effects. Journal of Destination Marketing & Management, 2(1): 31-38.
• Tapachai, N. & Waryszak, R. (2000). An examination of the role of beneficial image in tourist destination selection. Journal of travel research, 39 (1): 37-44.
• Tobias, S. & Wahl, P. M. (2013). Can place branding support landscape conservation in city-regions? A case study from Switzerland. Land Use Policy, 30(1): 266-275.
• Vanolo, A. (2015). The image of the creative city, eight years later: Turin, urban branding and the economic crisis taboo. Cities, (46): 1-7.
• Zenker, S. & Seigis, A. (2012). Respect and the city: The mediating role of respect in citizen participation. Journal of Place Management and Development, 5(1): 20-34.
• Zenker, S. & Rütter, N. (2014). Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior. Cities, (38): 11-17.
• Zenker, S. Braun, E., & Petersen, S. (2017). Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors. Tourism Management, (58): 15-27.