اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسیر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

متن به هر آنچه که مورد تفسیر قرار گیرد، اطلاق می‌شود. تفسیر، فهم مفسر است از متن. امّا، این فهم، نامحدود، دلبخواهی و مبتنی بر خواست و طلب و سلیقه مفسر نیست. متن به فهم و تفسیر مفسر شکل می‌دهد. اگر متن به طور مطلق تابع ذهنیت مفسر شود، فاقد مرکزیت معنایی خواهد شد و با هر رویکردی می‌توان از آن معنایی دریافت کرد و تفسیر، دامنه‌ای نامحدود پیدا می‌کند و بازی‌ای بی‌انتها در جریان تفسیر متن شکل می‌گیرد. "بارت" Barthes, Roland. (1915-1980) و "دریدا" Derrida, Jacques (1930-2004) با نظریه "مرگ مؤلف" و "مرکززدایی" از آنچه که "معنای مرکزی متن" نامیده می‌شود، تفسیر را در انحصار مفسران قرار داده‌اند.
متن، موجودی منفعل در برابر مفسر نیست بلکه ابژه‌ای تأثیرگذار است. هدف تفسیر، کشف معنی متن یا نیت آفریننده متن است نه تحمیل ذهنیت مفسر بر متن. هنر مفسر در تفسیر، آن است که طریقی ابداع کند تا ماهیت متن (زیبایی صورت و معنی) در گفتار یا نوشتار منعکس شود. تفسیر و نقد در چنین طریقی یگانه خواهد شد. چنانچه مفسر تابع متن بوده و نسبت به متن مفتوح باشد، متن در تفسیر مفسر ظهور پیدا می‌کند. تکثّر معانی از کیفیت بافتِ متن نشأت می‌گیرد. هر تفسیری، کشف معنایی از معنی مرکزیِ متن است. تفسیر، هم سنخی تفکر است با آنچه که در متن ظاهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The text originality as the antecedent of criticism and interpretation.

نویسنده [English]

 • alireza norouzitalab
چکیده [English]

Originality as antecedent of criticism and interpretation text is whatever interpretable. Interpretation is inherence of the interpreter out of the text, but this perception is unlimited, personal and based on the will and taste of the critics.
The text orients the perception and the interpretation of the interpreter. If the texts follow the interpreter image, it would absolutely be with out any meaning and hence it can result in different understandings and therefore the interpretations would have endless domain and infinite chain would start in interpretation of a text. Barthes (1915-1980) and Derrida (1930-2004) in "The death of the author" theory suggested the idea of decentralizing what is called the core meaning of the text, have restrained to the interpretation .text is not humiliated by the interpreter rather it is an inflection element. The largest of interpretation is the discovery of the text meaning or the intention of the author not to impose his gathering on the text.
The art of an interpreter is to invent a way so that the nature (the beauty of image and meaning) is reflected in world or speech such interpretation and critics will be a unique one. If the interpreter followers open to the text, then it will appear through his interpretation. Meanings multiplication stems from the tissue of the text, any interpretation is a meaning discovery of the core meaning of the text. Interpretation is thought communication with whatever appears in text.

کلیدواژه‌ها [English]

 • text
 • context
 • understanding
 • interpretation
 • criticism
 • interpreter
 • subject
 • Hermeneutics
 • Meaning
 • significance
 • author