ساخت الگویی برای تحلیل جهان هنر معاصر براساس دستگاه روحانی جهان دینی با استفاده از جامعه‌شناسی دین ماکس وبر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان. ایران

2 دانشیار، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، اصفهان. ایران.

3 استادیار، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، اصفهان. ایران

چکیده

بیان مسئله: نظام روحانی دین چگونه بر الگوی مسلط جامعه تأثیر می‌گذارد؟ عوامل شکل‌گیری جهان هنر معاصر کدام‌اند؟ ساختارهای نهادی هنر معاصر همچون گالری از طریق چه راه‌هایی شکل‌ها و فرم‌های جهان هنر را شکل داده‌اند؟
هدف و روش تحقیق: هدف اصلی این مطالعه، تطبیق ساختار جهان دینی و نظام روحانی آن در ساخت الگوی مسلط دوران بر جهان هنر (هنر معاصر) است. می‌خواهیم بگوییم که ساختار جهان دینی و دستگاه و نهادهای دینی، بر ایده مسلط دوران، عوامل و کنش‌های آنها و سلسله‌ مراتب قدرت تأثیر مستقیم دارد. بدین منظور باید ساحت‌های دین و هنر و نظام روحانی درونی آنها، به مثابه حوزه گردش ایده، آشکار شده و با بیان نسبت هریک با ساختار قدرت، براساس جامعه‌شناسی دین وبر به یک رده‌گان‌شناسی از نهاد هنر (معاصر) و عاملان بسط آن دست یافته و تحولات ساختاری در هریک از میدان‌ها را نشان دهیم. برای فهم این سلسله‌مراتب و تکوین دستگاه روحانی، نخست به جهان اندیشه دینی و تأثیر آن بر شکل‌گیری سلسله‌مراتب و رفتار سوژه‌ها پرداخته و در گام بعد به خود عوامل- نهادها و نسبت آنها با ایده مسلط در جهان هنر معاصر می‌پردازیم.
نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر، دین و هنر به عنوان دو ظرف و متن همسان انگاشته شده‌اند. از خلال توجه به نقش نهادها و نیروهای آن در خلق جهان دینی به نظر می‌آید که می‌توان این مسیر را درست‌تر پیمود. می‌توان دید که اینجا کلیسا و دستگاه روحانی آن قرابت بسیاری به سازمان‌ها و نهادهای جهان هنر و ساخت سلسله‌مراتبی آن دارند. کلیسا به مانند دستگاهی روحانی است که به صورت نظام‌مند و تشکیلاتی دنبال ساخت الگو و شیوه عمل است. معادل کارویژه آن در جهان هنر را می‌توان در نهاد گالری دید و با آن تطبیق داد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای مطالعه جهان هنر معاصر و شعبه‌های آن همچون هنر معاصر ایران، توجه به مسئله مشروعیت و نقش متخصصان دستگاه روحانی جهان هنر در ساخت و شکل‌گیری بی‌رقیب تمام وجوه هنر و زیباشناسی معاصر از طریق اعمال این مشروعیت است.
روش پژوهش حاضر در فهم این ساختار و سلسله ‌مراتب، برآمده از جامعه‌شناسی دین وبر و برداشت ویژه او در تحلیل دستگاه روحانی جهان دین است. تحلیل و طبقه‌بندی‌ها را با استفاده از این زمینه نظری انجام داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making a Model for Analyzing the Contemporary Art World Based on the Clerical System of Religious World via Max Weber’s Sociology of Religion

نویسندگان [English]

  • Mehdi Qqadernezhad 1
  • Marzieh Piravi Vanak 2
  • Sadreddin Tahery 3
1 Isfahan university of art
2 Art University of Isfahan,, Iran.
3 Art University of Isfahan, , Iran.
چکیده [English]

Statement of the Problem : How does the spiritual system of religion affect the dominant paradigm of society? What are the factors which shapes the world of contemporary art? In which ways the institutional structures of contemporary art, such as the gallery, have shaped the shapes and forms of the art world?
GoalPurpose and Method: The main idea of this research is about the structure of religious world and its impact on the dominant idea of the era and their factors, actions, and the hierarchy of power. To understand this hierarchy and the development of spiritual apparatus, firstly, we consider the world of religious thought and its impact on the formation of hierarchy and the behavior of subjects investigate and in the next step, we consider the agents-institutions and their ratio with the dominant idea in the contemporary art world.
Conclusion: In this study, religion and art are considered as two homologous texts. Considering the role of institutions and its’s agents in the creation of the religious world, it seems that this route can be traced more correctly their ,. It could be seen that here the Church and its spiritual apparatus have a great deal of association with the organizations and institutions of the world of art and its hierarchical construction. The church is like a spiritual apparatus, which systematically and organizationally looks for building patterns and practice method. The equivalent of it in the art world could be seen at the museum-gallery and be matched with it. The present research attempts to study the contemporary art world and its branches such as Iranian contemporary art, through considering the issue of legitimacy and the role of the spiritual experts of the world of art in constructing and shaping all aspects of contemporary art and aesthetics through the exercise of this legitimacy. The methodology of this research is stemmed from the Weber’s sociology of religion and its special impression in analyzing of the clerical system of religion. We have analyzed and categorized our data based on this theoretical context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Max Weber’s Sociology of Religion
  • Spiritual Apparatus
  • Religious Experts
  • Art World
  • Gallery Institution
اباذری، یوسف. (1389). خرد جامعه‌شناسی، تهران: طرح نو.
اخگر، مجید. (1394). ملاحظاتی درباره فیگور جدید «کیوریتور». مجله حرفه‌هنرمند، (57): 145.
ارویو-لژه، دانیل، ویلم، ژان-پل و برشون، پی‌یر. (1395). دین در جوامع مدرن. ت: علیرضا خدامی، تهران: نی.
اوون، دیوید. (1394). بلوغ و مدرنیته. ت: سعید حاجی ناصری، زانیار ابراهیمی، تهران: رخداد نو.
بوردیو، پی‌یر. (1391). نظریه کنش. ت : مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
صدری، احمد. (1390). جامعه‌شناسی روشنفکران ماکس وبر. ت: حسن آبنیکی، تهران: انتشارات کویر.
لش، اسکات. (1390). جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم. ت: شاپور بهیان، تهران: ققنوس.
لوویت، کارل. (1393). ماکس وبر و کارل مارکس. ت: شهناز مسمی‌پرست، تهران: ققنوس.
میلنر، اندرو و براویت، جف. (1390). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ت: جمال محمدی، تهران. ققنوس.
وبر، ماکس. (1391). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ت: عبدالکریم رشیدیان. پریسا منوچهری کاشانی، تهران: علمی فرهنگی.
موقن، یدالله. (1327).  عقلانیت و آزادی.  تهران: هرمس.
وبر، ماکس. (1394). دین، قدرت، جامعه. ت: احمد تدین، تهران: هرمس.
هینیک، ناتالی. (1393). جامعه‌شناسی هنر، ت: عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: آگه.
هیوز، هنری استیوارت. (1391). آگاهی و جامعه. ت: عزت‌الله فولادوند، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
Bourdieu, P. (1971). Gene’s et structure du champ religieux. Revue Francaise de Sociologie, 12 (2): 295-334.
Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. UK. Columbia University Press: Polity Press.
Bourdieu, P. (2000). Pascalian Meditations. Translated by Nice, R. Cambridge: Polity Press.
Buren, D. (1973). Function of the Museum, Artforum. Vol. XII, No. 1. New York: Charles Cowles.
Burger, P. (1974). Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: United Kingdom by Manchester University Press.
Duncan, C. (1995). Civilizing rituals: inside public art museums. London; New York: Routledge.
Grenfell, M. (2004). Pierre Bourdieu: Agent Provocateur, London: Continuum.
Haacke, H. (2006). All the Art’s That Fit Show. In Institutional Critique and After (Soccas Symposia Vol. 2). Zurich: JRP|Ringier.
Milner, A & Browitt, J. (2002). Contemporary cultural theory. Australia: Allen & Unwin.
O’Doherty, B. (1976). Inside the White Cube, Part III. Context as Content. Artforum, November 1976. San Francisc: The Lapis Press.
Orbist, H-U. (2008). A brief history of curating. Zurich: JPR/Ringier. in co-edition with Les Presses du reel.
Rey, T. (2004). Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion. Elsevier Ltd, Religion (34): 331-343.
Sausen, S, Turner. B, S. (2011). The Legacy of Pierre Bourdieu. UK and, USA. Anthem Press.
Swartz, D. (1996). Bringing the Study of Culture and Religion: Pierre Bourdieu’s Political Economy of Symbolic Power, Sociology of Religion. Vol. 57. (1).chicago: Religion.
Weber, M. (1946). Science as Vocation. in: Gerth, H, H, Mills, C, Wright, 1946, From Max Weber. New York: Oxford University Press.