نظریۀ فُرمال، اساسِ نقد، تفسیر و فهم آثار هنری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

اساس نقد در هنرها (The Basis of Criticism in the Arts) با هر رویکردی، معطوف به شکل (فرم) اثر هنری است. شکل، اساس و اصلی است که اثر هنری را هستی می بخشد و آن را متعیّن می کند. هر اثر هنری شکل و فرم و ساختمانی است که هنرمند با شگرد ها و تمهیدات خلاقانه و با تخیل ابداعی¬اش آن را می آفریند. آفرینش اثر هنری در صورت یا فرم (شکل ) تحقق پیدا می کند و زیبایی، صورت تحقق یافته ای است که در اثر هنری عیان می شود.
هر گونه نقد و تفسیر اثر هنری از طریق ابژه ای که صورت بندی و ساختمان اثر هنری نامیده می شود، امکان پذیر خواهد شد. دریافت معنا یا محتوای اثر هنری، فهم و بازخوانی نیت مولف، ارجاع متن (بافتی از کلمات، اشکال و رنگ¬ها، حرکات و اصوات) به حوزه¬های روانشناختی، جامعه¬شناختی، تاریخی و اساطیری، از طریق فرم (شکل) و صورت مندی (formality) اثر هنری است. فرم، محل یا مکان تلاقی هنرمند با مخاطب و مخاطب با هنرمند است. اگر اثر هنری ابژه¬ای مستقل پنداشته شود و آزادانه در افق های تاریخی متفاوت مورد تفسیرهای متعدد قرار گیرد، آنچه که هر تفسیری را امکان¬پذیر می¬کند، نهایتاً فرم هنری است که ذاتِ آن، زیبایی بیان (expression) است. پرسش از اثر هنری می تواند جنبه های گوناگونی داشته باشد. همچون: اثر هنری چه می گوید؟ مقصود هنرمند از آفرینش اثر هنری چه بوده است؟ اثر هنری در زمان حال بیانگر چه معنایی است؟ اثر هنری چگونه قادر به انتقال افق تاریخی گذشته به دوران جدید است؟ هرگونه پاسخ به این قبیل پرسش ها منوط به شناخت دقیق و اصیل حوزه نقد و تحلیل صورت و ساخت اثر هنری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formalistic Approach As the Basis of Criticism in Arts (artistic criticism)

نویسنده [English]

 • alireza noruzitalab
چکیده [English]

The basis of criticism in the arts with any reading is attributed to the from of the artwork. Form is the principal and basis which gives birth to an artwork and reveals it.It is on basis of shape, form and structure of any artwork that an artist his/her talent and creative devices and by inventional imagination creates it. Art creation happens to come out in the form shape and beauty is the uncovered and undamental figure which appears in artwork.It is possible to have any critics and interpretations of an artwork through the objects composition and form which is called artwork meaning or concept of artwork, understanding and decoding the core idea of the author, the text antecedent (words chain, shape and color, motion land sounds) to psychological and sociological, historical and mythical fields through the artwork form (shape) and its formality. form is the contact point of an artist and interlocutors and vice versa.
If an artwork is taken as an independent object on an artist and interpreted in the historical horizons frequently then what makes any interpretation possible finally is the art form ;the¬ essence of which is the beauty of expression. Questioning an artwork may /be done in different aspect such as what does it mean? What has been the intention of its creator? What does the work mean in the present time? How an artwork can convey past historic horizons to the modern era?.
Any answer to such questions depends on precise and original information of the artwork form and composition critics analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • form and formalism
 • criticism
 • Expression
 • Invention
 • Structuralism
 • formalistic
 • art as device
 • art as technique
 • interpretation
 • Concept