نارسایی های موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای ابنیة تاریخی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه هنر اصفهان

3 هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

عدم وجود بهسازی لرزه ای در طرح های محافظت و مرمت بناهای تاریخی از یک سو و ویژگی سرزمینی از سوی دیگر بیانگر
شناختی ناکارآمد و نوعی ساده اندیشی در امر محافظت است. شناخت ناکافی و استفاده از مراتب بالای در بهسازی لرزه ای
به ارایه طرح های بهسازی لرزه ای می انجامد که به سبب حجم وسیع مداخله و عدم توجه به ارزش بناها مورد پذیرش
اصحاب محافظت قرار نگرفته و بخشی مهم که همانا بهسازی لرزه ای است از گردونه محافظت وامیماند. به عبارت دیگر ورود
اثربخش بهسازی لرزه ای به چرخة محافظت ابنیه تاریخی تنها با شناخت نارسایی های موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای
ابنیة تاریخی و تدوین متدولوژی مخصوص به خود امکان پذیر است.
این تحقیق از استدلال منطقی بهره م یبرد و مباحث نظری بهسازی لرزه ای در پیوند با اصول محافظت، از ابتدایی ترین
تا به روزترین رویکردها، مداخله ها، راهبردها و راهکارهای بهسازی ارایه می شود. بنابراین تحقیق ماهیتی نظری داشته و با
رویکردی تحلیلی- تفسیری در نظر دارد با متمایز دانستن بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی از دیگر بناها، ابتدا آن را به دو
شاخة تقویت و ترمیم تقسیم کرده و شاخه تقویت را به دلیل هماهنگی بیشتر با محافظت پیشگیرانه درکانون توجه قرار
دهد. سپس به بیان تعاریفی نو از ارزش بهسازی لرزه ای و ضد ارزش مداخله اقدام م یکند. ابعاد ضد ارزشی مداخله برای
کلیه راهکارها و با هر مرتبه بهسازی شناسایی می شود. در ادامه به ترسیم شبکه مداخله براساس ابعاد شناخته شده ای
مانند نوع بهسازی، شکل مداخله، هزینه بهسازی، محدودة برگش تپذیری و نوع فن آوری برای کلیه راهکارها پرداختیم. در
پایان به بیان زیرساخت های مورد نیاز برای رهایی از نارسایی موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای ابنیه تاریخی اشاره می شود.
از مشخصات بارز این تحقیق می توان به تعامل و تقابل دیدگاه های علم محافظت ابنیه تاریخی و دانش بهسازی لرزه ای در
استفاده از راهبردها و راهکارها نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Current Deficiencies in the Seismic Rehabilitation Procedure of Historical Buildings

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Parsaei 1
  • Reza Abouei 2
  • hosseinali rahimi 3
1
2
3
چکیده [English]

On the one hand, the absence of seismic rehabilitation in conservation projects and restoration of historical
buildings and on the other, the territorial characteristics reveal an insufficient cognition and inexperience
in conservation. Inadequate knowledge and high level of seismic rehabilitation leads to projects which
will not be accepted by conservation authorities owing to massive interventions and ignoring the building
value. Therefore, the seismic rehabilitation as a significant issue is obliterated during conservation process.
In other words, the effective seismic rehabilitation in conservation process of historical buildings is only
possible by recognizing the current deficiencies in seismic rehabilitation procedure of historical buildings
and developing its own methodology.
Using logical reasoning, this research tries to represent a theoretical basis of seismic rehabilitation in
relation to conservation principles, from the earliest to the most recent approaches, interventions, strategies
and rehabilitation solutions. Therefore, this research is theoretical in nature and aims at making seismic
rehabilitation of historical buildings distinct from the other ones and divides it to two reinforcement and
repairing branches. Thereafter, it focuses on reinforcement branch for its coordination with preventive
conservation. Moreover, it offers new definitions of seismic rehabilitation value and the intervention
anti-value. The anti-value of intervention will then be recognized for all solutions and rehabilitation
levels. Eventually, the intervention network based on the acknowledged rehabilitation aspects such as
rehabilitation type, intervention form, rehabilitation cost, returnability limitations and technology type in
all solutions is provided. At the end the required infrastructures for exterminating the current deficiencies
in seismic rehabilitation of historical buildings are pointed out. Interaction and confrontation of historical
conservation ideas and seismic rehabilitation knowledge in defining the strategies and solutions is the
prominent feature of this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic rehabilitation
  • Earthquake risk level
  • Building performance level
  • intervention
  • Value
ایمانی، بهرام و همکاران. 1395 . راهبردهای کاهش آسیب پذیری بافت های فرسوده در برابر زلزله . باغ نظر،13.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1386 . دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود. نشریه شماره 376. انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،دفتر نظام فنی اجرایی.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1385 . دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود. نشریه شماره 360 . انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دفتر نظام فنی اجرایی.
شرکت خدمات مدیریت ایرانیان. 1390 . تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای. چاپ اول. تهران : علم و ادب.
کروچی،جورجو. 1395 . حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری. ت : باقر ایت الله شیرازی و مهرداد حجازی. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
محبی مقدم، بهروز. 1387 . آ شنایی با روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود. چاپ اول. تهران : فدک ایساتیس.
مشکی، حسین. 1381 . ارایه فرآیند مقاوم سازی لرزه ای در بناهای تاریخی. تهران : پژوهشکده زلزله.
وطنی اسکویی، اصغر. 1390 . روش ها و جزییات اجرایی بهسازی ساختمان ها در برابر زلزله. چاپ سوم. تهران : دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی.
یوکیلهتو، یوکا. 1387 . تاریخ محافظت معماری. ت : محمدحسن طالبیان و خشایار بهاری. چاپ اول. تهران : روزنه
Coburn, A., et al. (1995). Technical Principles of Bulding for Safty. London: Intermediate Technology Publications.
Crochi, G. (1988).The Conservation and Structural Restoration of the Architectral Heritage. Southampton: Computational Mechanics Publications.
FEMA306. (1998). Evaluation of Earthguake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings.
FEMA356. (2000). Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings.
Icomos New Zealand (New Zealand National Committee of the International Council on Monuments and Sites). (1993).
Loli M., Anastasopoulos I. & Gazetas, G. (2015). Nonlinear analysis of earthquake fault rupture interaction with historic masonry buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 13, (1): 83-95.
Lourenco, P. B. (2001). Analysis of Masonry Structures with Interface Elments. Delft: Delft University of Technology.
Page, A.W. (1978). Finite element model for masonry. ASCEJ.Struc. Div., 2011. (104) (8): 1267-1285.
Staniforth, S. (2010). Slow Conservation, Studies in Conservation, (55): 74-80.
Tim L. G. Michiels. )2015(. Seismic Retrofitting Techniques for Historic Adobe Buildings. International Journal of Architectural Heritage, 9 (8): 1059-1068.