بررسی تطبیقی فرهنگ بصری، در پوسترهای دفاع مقدس و پوسترهای انگلستان درجنگ جهانی اول

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه هنر اصفهان

2 دکتری پژوهش هنر. عضو هیات علمی دانشگاه هنر

3 دانشگاه هنر

چکیده

درجهان معاصر، بسیاری از اشکال هنرهای تجسمی نه تنها با اهداف زیبایی‌شناسانه بلکه با تأکید بر فرهنگ ‌بصری، توصیف، تحلیل و تفسیر می‌شوند، در مطالعات فرهنگ ‌بصری، تمرکز در معنای فرهنگی تصویر برتر از ارزش زیبایی‌شناختی آن بوده و روابط فرهنگی بین تصاویر و مخاطب مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد، به همین سبب مطالعة فرهنگ بصری، به یک زمینة غالب تحقیق در علوم انسانی و هنر تبدیل شده است. 
از آنجا که جنگ ‌جهانی اول نه تنها مقابلة نیروهای‌ مسلح، بلکه مقابلة ایدئولوژی و فرهنگ‌ها بود. در طراحی پوسترهای جنگ تلاش در حفظ و حراست زمینه‌های خاص فرهنگی، از جمله فرهنگ‌های بومی و منطقه‌ای مشهود بوده، از این لحاظ قابل مقایسه با پوسترهای دفاع‌مقدس است. سؤال این است : نقش فرهنگ بصری در طراحی پوسترهای دفاع‌مقدس و پوسترهای انگلستان درجنگ جهانی اول چیست؟
این مقاله با گزینش نمونه‌هایی از پوسترهای انگلستان و دفاع مقدس و با روش توصیفی و تحلیلی، تلاش می‌کند به تفسیر معانی پنهان درپشت این تصاویر بپردازد و ضمن مقایسة آنها با یکدیگر، نقش فرهنگ بصری را در طراحی پوسترهای دو کشور، با فرهنگ‌های متفاوت، و موضوع مشترک "جنگ"مشخص کند. در پایان به‌این نتیجه می‌رسد که : طراحان پوستر در هر کشور از عناصر بصری، نوشتاری و گفتاری استفاده می‌کنند که ریشه در فرهنگ، تمدن، آداب وسنن، باورها و اعتقادات ملت آن کشور دارد. زمینه‌های اجتماعی در طراحی پوستر نقش حیاتی دارد، و فرهنگ بصری عاملی است که سبب ایجاد هویت در پوسترهای هر کدام از کشورها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Ccomparative Study of Visual Culture in the Iran and Iraq War and Britain World War I Posters

نویسندگان [English]

  • ABDOLALI BAGHERI 1
  • Kamran Afsharmohajer 2
  • Seyyed Saeed Zavieh 3
1 THE UNIVRESITY OF ART IN ISFAHAN
چکیده [English]

Contemporary world recognizes the predominance of visual forms of media communication. In our contemporary Visual Culture, visual images are everywhere in all imaginable forms. So we need to be able to read and analyze these images and understand how they relate to each other and communicate meanings to different viewers. By introducing ideas from theories of Visual Culture this study aims to provide a deeper understanding of images in contemporary culture. In visual culture studies, there is a relation between images and consumers that are evaluated for their cultural significance, not just the image in and of it and, as a focus on cultural meaning of a work of art, rather than on its aesthetic value.
World War1 was a balanced confrontation, not only in terms of armed forces, but also regarding ideologies and cultures. The protection of  specific cultural contexts, including Aboriginal and regional cultures is observed In world war 1 posters design, so it is comparable to the Iran and Iraq war posters. The question is: what is the role of visual culture in the Iran posters design in the Iran and Iraq war and British World War I posters?
This paper presents a selection of examples from posters of Britain and Iran to interpret the hidden meanings behind these images by using the analytic and descriptive method. In addition, the posters of the two countries are compared to each other in order to identify and develop a deeper understanding of visual culture.  The result of this study reveals that  reflections of British and Iranian cultures in poster design, along with the use of cultural codes that are generally used consciously depending on the designer’s knowledge of the cultural values of the society in which they live influences both the society’s esthetics preferences and its visual culture. Data collection and sampling of documents is optional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Culture
  • Graphic design
  • Posters
  • World war1
  • Iran and Iraq war
قرآن کریم
آیت الهی، حبیب الله. 1380. تاریخ هنرایران. تهران : انتشارات بین الملل الهدی.
امامی‌فر، سید نظام‌الدین. 1389. بررسی نشانه شناختی اعلان از انقلاب اسلامی تا 1380. نگره، (16) : 89-73.
بلخاری قهی، حسن. 1388. مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. تهران : حوزه مطهر.
خزایی، محمد. 1385. هنر حماسه عرفانی، درآمدی بر پوسترهای دفاع مقدس. کتاب ماه هنر ماه، (95 و 96) : 4.
عالی، ابوالفضل. 1367. ده سال با طراحان گرافیک انقلاب اسلامی (1367- 1357). تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
فیروزان، مهدی.1380. راز و رمز هنر دینی، چاپ دوم. تهران : سروش.
کربن، هانری. 1374. ارض ملکوت. ت : ضیاالدین دهشیری. تهران : نشرطهوری.
کربن، هانری. 1387. انسان نورانی در تصوف ایرانی، ت : فرامرز جوهری. تهران : نشرهنر.
نصر، سید حسن. 1375. هنر و معنویت اسلامی، ت : رحیم قاسمیان. تهران : نشردفتر مطالعات دینی.
مگز، فیلیپ بی. 1388. تاریخ طراحی گرافیک. ت : ناهید اعظم فراست و غلامحسین فتح ا... نوری. تهران : سمت.
Aynsley, J. (2001). A Century of Graphic Design. London: Mitchell Beazley.
Baker, S. (1990). Describing Images of the National Self: Popular Accounts of the Construction of Pictorial Identity in the First World War Poster. Oxford Art Journal, 13 (2): 24-30.
Barthes, R. (1977). Image, Music, Text. London: Fontana.
Dauppe, M. A. (2011). Critical frameworks for graphic design: graphic design and visual culture. Design Principles and Practices: an International Journal, 5 (5): 489-498.
Ginzburg, C. (2001). Your Country Needs You: A Case Study in Political Iconography. History Workshop Journal, (52):1-22.
Goebel, S. (2007). The Great War and Medieval Memory: War, Remembrance and Medievalism in Britain and Germany, 1914– 1940. Cambridge: Cambridge University Press.
Hollis, R. (2004). Graphic Design; A Concise History. London: Tam & Hudson.
Irvine, M. (2011). The Work on the Street: Street Art and Visual Culture. Chapter in The Handbook of Visual Culture, ed. Barry Sandy well and Ian Heywood. London and NewYork: Berg.
James, P. (2009). Picture This world 1 Poster. London: University of Nebraska Press.
Julier, G. (2006). From visual culture to design culture. Design Issues, 22 (1): 64-76.
Kenny, K. (2005). Hand Book Of Visual Communication, Theory, Methods, And Media. Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum.
Machin, D. & Leeuwen, T. V. (2007). Global Media Discourse. London: Routledge.
Marrin, A. (1975). The Last Cursade: The Church of England in the First World War. Durham NC: Duke University Press.
Mirzoeff, N. (1999). An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.
Mirzoeff, N. (2002). The Visual Culture Reader, Second Edition. London: Routledge.
Mitchell, W.J.T. (2002). Showing seeing: a critique of visual culture. Journal Of Visual Culture, Vol 1(2): 165-181.
Rickards, M. (1968). Posters of the First World War . New York: Walker and Company,
Schirato, T & Webb, J. (2004). Reading the visual. New Zealand: Victoria University of Wellington.
Sonnenberg, R. E. (1985). The Iran-Iraq War: Strategy of Stalemate, WAR SINCE 1945 SEMINAR. Available from: http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1985/SRE.htm.
Woods, E. S. (1916). Knights in Armour. London: Robert Scott.
www. poster propaganda.com