دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 5-98 (بهمن) 

مقالۀ پژوهشی

ماهیتِ دور هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ محسن کیهان پور؛ علیرضا نوروزی طلب


بازشناسی فرم معماری کاخ هشت‌بهشت تبریز

صفحه 77-88

معصومه میرزائی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ امین مرادی