تحلیل تحقق هویت مستقل عکاس فیلم در عکس‌های سینمایی غضبانپور و کودلکا بر مبنای نظریه‌های نقد تکوینی و تحلیل رمزگان تصویری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدة هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 گروه پژوهش هنر، دانشکدة هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: با اهمیت‌یافتن عکاسی فیلم به‌عنوان ابزاری برای فروش بیشتر آثار سینمایی، عکاسان فعال در سایر شاخه‌های عکاسی نیز به عکاسی فیلم تمایل نشان دادند. در پژوهش حاضر با مقایسه میان عکس‌های «جاسم غضبانپور» از فیلم «زندگی و دیگر هیچ» و عکس‌های «جوزف کودلکا» از فیلم «نگاه خیرة اولیس»، مسئلة هویت مستقل عکاس فیلم و آثارش در روند تولید فیلم بررسی شده است. بر این اساس، این پژوهش در پی این است که موارد تشابه و تفاوت عملکرد غضبانپور و کودلکا را در دستیابی به هویت مستقل، ورای موضوع و روایت فیلم، در عکس‌های سینمایی بیابد.
هدف پژوهش: شناخت مراحل انتخاب عکاس فیلم در مرحلة پیش‌تولید فیلم سینمایی و آشنایی با فعالیت عکاس در جریان تولید فیلم، با حفظ هویت مستقل هنری، اهداف این پژوهش به شمار می‌آیند.
روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیل محتوا و رویکرد تطبیقی انجام گرفته و داده‌های آن به دو شیوة کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است. در ابتدا مراحل انتخاب غضبانپور وکودلکا برای عکاسی فیلم، به مدد نقد تکوینی، بررسی و سپس، نتایج فعالیت آن دو، بر مبنای نظریه رمزگان‌های رسانه‌ای دانیل چندلر، تفسیر و مقایسه می‌شود. تطبیق عملکرد هنری دو عکاس ایرانی و خارجی کمک می‌کند که درک عمیق‌تری از هویت مستقل عکاس فیلم حاصل شود.
نتیجه‌گیری: به دلیل خصلت‌های روایی و سبکی ژانر هنری در سینما، جاسم غضبانپور و جوزف کودلکا هویت مستقل خود را هنگام عکاسی فیلم حفظ کرده‌اند. همچنین از مقایسة عکس‌های آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که عکس‌ها دارای درون‌مایه و خصلت‌هایی مشابه با گونة مستند اجتماعی هستند و این دو عکاس به موضوعی که پیش از تولید فیلم از آن عکاسی می‌کردند گرایش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Realization of the Independent Identity of the Film Still Photographer in the Film Still Photography of Ghazbanpour and Koudelka through the Theories of Genetic Criticism and Analysis of Visual Codes

نویسندگان [English]

  • Amin Alikordi 1
  • Mohsen Marasy 2
1 Ph.D. Candidate in Art Research, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Art Research Department, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: As film still photography has become more important as a means of selling more cinematic works, photographers active in other branches of photography have also shown interest in this field. In the present study, by comparing the photographs of Jassem Ghazbanpour from the film “Life, and Nothing More” and the photographs of Josef Koudelka from the film “Ulysses’ Gaze”, the issue of the independent identity of the film still photographer and his works in the film production process were investigated. The research question is “What are the similarities and differences between the actions of Ghazbanpour and Koudelka in achieving an independent identity beyond the subject and narrative of the film in the film still photography?”
Research objective: Understanding the stages of selecting a film still photographer in the pre-production stage of a film and identifying the photographer’s activities during film production while maintaining an independent artistic identity are the objectives of this research.
Research method: This research was carried out using the content analysis method and a comparative approach and data was collected in both bibliographic and field study methods. First, with the help of genetic criticism, the selection stages of Ghazbanpour and Koudelka for the film still photography were examined, and then, the results of their activities were interpreted and compared based on Daniel Chandler’s theory of communication codes. Comparing the artistic performance of two Iranian and foreign photographers helps to gain a deeper understanding of the independent identity of the film still photographer.
Conclusion: Due to the narrative and stylistic nature of the art genre in cinema, Jassem Ghazbanpour and Josef Koudelka have maintained their independent identities while filming. Also, comparing their photographs, it can be concluded that they have similar themes and characteristics in the form of social documentaries and have a tendency towards the subject that they photographed before the production of the film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film Still Photography
  • Jassem Ghazbanpour
  • Josef Koudelka
  • Communication Codes
  • Genetic Criticism
احمدی، بابک. (1385). از نشانه‌های تصویری تا متن؛ به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری. تهران: مرکز.
استم، رابرت. (1383). مقدمه‌ای بر نظریة فیلم (ترجمة احسان نوروزی). تهران: سورة مهر.
امامی، حسام (مترجم). (1398). ژوزف کودلکا و نگاه‌ خیرة اولیس. تاریخ مراجعه: 05/03/1399، قابل دسترس در: /ژوزف-کودلکا-و-نگاه-خیره‌ی-اولیس/https://www.aftabnetdaily.ir
بهارلو، عباس. (1385). عکاسی در سینمای ایران. عکسنامه، 9(21)، 1-13.
بیدختی، محمدعلی؛ آیت‌اللهی، حبیب‌الله؛ عالمی، اکبر و نامور مطلق، بهمن. (1390). نقد تکوینی عکس (بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی). هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 2(44)، 59-70.
تادیه، ژان ایو. (1378). نقد ادبی در قرن بیستم (ترجمة مهشید نونهالی). تهران: نیلوفر.
چندلر، دانیل. (1394). مبانی نشانه‌شناسی (ترجمة مهدی پارسا). تهران: سورة مهر.
غضبانپور، جاسم. (1395). زندگی و دیگر هیچ. تهران: تیس.
غضبانپور، جاسم. (1398). مصاحبة حضوری (در تاریخ 17 مهر 1398).
فیسک، جان. (1386). فرهنگ تلویزیون (ترجمة مژگان برومند). فصلنامة ارغنون، (19)، 125-142.
کلارک، گراهام. (1393). عکس (ترجمة حسن خوبدل و زیبا مغربی). تهران: شورآفرین.
کمپنی، دیوید. (1395). عکاسی و سینما (ترجمة محسن بایرام نژاد). تهران: مرکز.
مسبوق، علیرضا. (1393). کولی‌های غریب و کودلکای غربتی. چیدمان، 3(7)، 46-49.
مقیم‌نژاد، مهدی. (1393). عکاسی و نظریه. تهران: سورة مهر.
نامور مطلق، بهمن و اسداللهی، الله‌شکر. (1388). نقد تکوینی. تهران: علمی و فرهنگی.
 
Koudelka, J. (1995). Periplanissis: Following of Ulysses Gaze. Thessaloniki: Thessaloniki Filmfestival.
Lebrave, J. L. (1992). La critique génétique, in La Revue. Genesis, (1), 33-72.
Ned Scott Hollywood Overview (n.d.). Retrieved at 2020/06/01, from https://www.thenedscottarchive.com/hollywood/ned-scott-hollywood-overview.html