جنبشهای موثر برمفهوم پایداری در مقیاس محلات (تحلیلی بر نظریه ها)

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

1 گروه دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مفهوم پایداری به شکل روز افزون به عنوان مولفه ای مهم در شکل‌گیری محیط مصنوع مطرح میشود. این موضوع به خصوص در محلات به عنوان واحد سازنده شهرها و سازمان دهنده دانه های معماری اهمیت میابد. چنانچه راهبرد‌ها و اصول جنبش‌های معماری-شهرسازی که بر محلات تاثیر‌گذار بوده‌اند را جستجو کنیم، دنباله‌ای به هم‌پیوسته از نظرها و افکار برآمده از حیطه های تخصصی مختلف قابل مشاهده خواهد بود که هر یک به‌عنوان پاسخی به چالش‌های زندگی شهری در زمان خود مطرح شده‌اند و نظر به میزان اثر‌بخشی، جایگاه خود را در طول زمان در چارچوب مفهوم پایداری تثبیت نموده‌اند. که از آن می توان با تعبیر "سنت " در گفتمان پایداری نام برد. با این پیش‌فرض، این مقاله با هدف ارائه درک بهتری از مفهوم امروزین پایداری و باز نمودن زمینه برای تحول و تکامل آن با رویکردی تحلیلی به واکاوی اصول پایداری در جنبش‌های موثر بر ساخت محلات در150 سال گذشته می‌پردازد و در انتها به شناسایی رویکرد‌های مشترک و همچنین مشخص کردن وجوهی از آنها که در فهم امروزین از پایداری مشارکت دارند، می‌پردازد. این جنبش‌ها در بر گیرنده پارک‌ها و زمین های‌بازی، باغشهرها، واحد همسایگی ، برنامه‌ریزی اکولوژیکی منطقه‌ای، مدرنیزم، نوسنت‌گرایی، شهرسازی منظر‌گرا-بومگرا و اکوشهرها میشود که البته مکاتب موثر محدود به موارد بیان شده نمی‌باشد و نویسندگان بر پایه میزان اهمیت، گستره تاثیر و محدودیت های مقاله، به انتخاب آنها پرداخته اند . این مقاله همچنین در ادامه این روند با توجه به گسترش سیستم‌های ارزیابی محلات در راستای جنبشهای با غلبه رویکرد برنامه‌ریزانه ، مدیریت پایداری را به عنوان جریان پیشرو در اثرگذاری بر ساخت محلات در دهه اخیر معرفی میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Movements on Sustainability Concept at Neighborhood Scale (Analysis of Theories)

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohebbi 1
  • Mansoure Tahbaz 2
1 Department, of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran , Iran
2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
چکیده [English]

Sustainability concept seems to be increasingly considered as an important element in the design and formation of the built environment. This issue becomes more prominent in terms of neighborhood as the basic unit of the city and organizing element of architectural components. So it would be beneficial to shed more light on sustainability concept in neighborhood scale. It seems that If one follows the principles of Architectural and urban movements which have been influential on neighborhoods, a series of connected theories and thoughts that came out of various disciplines would be observed. Each of them, has been proposed as a solution for urban life challenges in their own time and it can be said that sustainability is the result of these thoughts consolidation which can be perceived as “tradition” in sustainability discourse. Bearing this in mind, this paper aims for a better understanding of sustainability through the investigation of sustainability elements in influential movements on neighborhoods during the past 150 years. It ends up categorizing the movements and specifying their common features with the sustainability concept. These movements are namely Parks and Playgrounds, Garden Cities, Neighborhood Unit, Regional ecological planning, Modernism, Neo-traditionalism, Eco-cities, and Landscape ecological urbanism. It should be noted that the movements are not limited to the abovementioned names and due to journal paper limitations, authors have chosen some of the most prominent movements with worldwide influence. This paper also introduces "sustainability management" as the leading stream in the past decade Due to the rapid development and expansion of sustainability assessment systems in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Neighborhood Sustainability"
  • " Neighborhood Sustainability Movements"
  • "Neighborhood Sustainability Criteria"
  • "Sustainability Concept"