الگوی مدیریت پروژه‌های نوسازی شهری نمونه موردی : شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نوسازی شهری از یک اقدام عمرانی و مهندسی ساده به یک پدیده پیچیده دارای ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیو کالبدی تبدیل ‌شده است. مدیریت صحیح و توجه به واقعیات زمینه دو عامل اصلی موفقیت در پروژه‌های نوسازی شهری می‌باشند که عدم توفیق مدیریت شهری ایران در دستیابی به اهداف نوسازی براساس تکالیف قانونی، به دلیل بی‌توجهی به همین دو عامل اصلی بوده است. این تحقیق پس از بررسی ابعاد مختلف نوسازی شهری و مقایسه دیدگاه‌های مختلف در این موضوع، نسبت به تدوین ساختار مدیریت نوسازی شهری تهران براساس یکی از الگوهای معتبر مدیریت استراتژیک، اقدام و در ادامه با بررسی اسناد مرتبط با نوسازی شهری در تهران و مصاحبه با خبرگان، اجزای مورد نیاز این ساختار را شناسایی کرده که در بخش نهایی ارتباط این اجزا در قالب الگوی سه سطحی مدیریت نوسازی شهر تهران در تناسب با شرایط حاکم بر بافت‌های فرسوده این شهر، به هم مرتبط شده‌اند. نتیجه کلیدی در مقاله حاضر ایفای نقش تسهیل‌گری مدیریت شهری و تأکید بر عدم ورود آن به اقدامات اجرایی در سطح پروژه و واگذاری آنها به تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی استکه در الگوی پیشنهادی نیز انعکاس ‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial model of regeneration projects Case study: Tehran

نویسنده [English]

  • Toufan Jafari
چکیده [English]

Urban Regeneration has changed from a simple engineering and construction project to a sophisticated social and economic phenomenon. Management and considering context are to critical factors of regeneration projects success and failures in Iranian initiatives are strongly the result of negligence of them. The main propose of this research is to develop a managerial model for regeneration projects in Tehran based on the context. After considering different dimensions of urban regeneration, the structure and components of the model is identified based on David`s strategic management model and then to complete the model, interview with experts and analysis of consultant`s documents related to Tehran`s deteriorated fabrics is done. Finally every identified part is synthesized into the final model. The most important aspect of the model is role of facilitator for urban management and not a direct actor giving the chance for developers and professionals in private sector to direct regeneration with participation of people and other actors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban regeneration
  • Deteriorated fabrics
  • regeneration Management
  • project management
  • Tehran