تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده-عکاسان جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیئت علمی گروه عکاسی، دانشکدة هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدة هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: نظریة لحظة قطعی هانری کارتیه برسون کشف و شهودی ادراکی از آموزه‌های بودیسم است. در این نظریه برسون معتقد است که عکاس برای عکس‌گرفتن باید جذب واقعه شود و در مرکز وقایع قرار گیرد. در این صورت، واقعه همة ضرباهنگ ساختار همان شکل را به خود می‌گیرد و اگر عکاس بتواند این لحظه را دریابد، لحظة قطعی را دریافته است.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر به آن می‌پردازد که تأثیر نظریة لحظة قطعی در آثار رزمنده-عکاسان جنگ تحمیلی به چه نحو به‌نمایش درآمده است. بنابراین بازتاب نظریة لحظة قطعی برسون در آثار سه تن از رزمنده-عکاسان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هدف این مقاله است.
روش پژوهش: روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اسناد به شیوة کتابخانه‌ای و نیز مصاحبة میدانی با سه تن از رزمنده-عکاسان برجسته و صاحبنظر، علی فریدونی، سعید صادقی و مهرزاد ارشدی، به عنوان شاهدان عینی وقایع جنگ تحمیلی، با تأکید بر نظریة لحظة قطعی برسون است. گزینش افراد مورد نظر به واسطة خودآموختگی این افراد بوده که برحسب نیاز و اقتضا، مبادرت به عکاسی از فضای جبهه و جنگ کرده‌اند و در این مقاله با عنوان رزمنده-عکاس از آنان یاد شده است.
نتیجهگیری: نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آن است که کشف و شهود عکاسانه، ذهن ناخودآگاه، ادراکات ذهنی، دیدن و زمان‌سنجی که از مؤلفه‌های محوری این نظریه است در آثار رزمنده-عکاسان مذکور نیز موجب شکل‌گیری جریان خودآموزی و کشف و شهود عکاسانه شده و در آثار آنان قابل مشاهده و تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Decisive Moment Structure in the Works of Combatant-photographers of the Imposed War

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mardani Aghdam 1
  • Seyed Mohammad Mehrnia 2
1 Instructor of Photography Learning Group, Faculty of Art, Semnan University, Iran.
2 Assistant Professor of Textile Design Group, Faculty of Art, Semnan University, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The decisive moment theory by Cartier-Bresson is a perceptive intuition from Budism school. According to Bresson’s theory, a photographer needs to engage himself in the event and put himself at the center of it. Subsequently, all structure pulses take that shape and by finding that moment, the photographer has found the decisive moment.
Research objectives: The goal of this paper is to see how Bresson’s theory of the decisive moment is reflected in the works of three combatant-photographers of the Iraq-Iran war.
Research method: This research uses a descriptive-analytical method and the documents are collected by library research as well as field interviews with an emphasis on the decisive moment theory. These interviews have been conducted with three prominent and expert photographers as eyewitnesses of the events of the imposed war (Jang-e Tahmili), Ali Fereydouni, Saeed Sadeghi and Mehrzad Arshadi. The selection of the individuals in question was based on self-education. The selected individuals, in terms of need and necessity, undertook the photography of the space of the front line and the war and in this paper, they are referred to as combatant-photographer.
Conclusion: The present study seeks to address how the effect of decisive moment theory has been manifested in the works of combatant-photographers of the imposed war. The results of this paper indicated that photographic intuition, subconscious mind, mental perceptions, observing and timing, have been the central components of the theory. These components have led to self-learning and photographic discovery and intuition in the works of the above-mentioned combatant-photographers in a way that the theory can be observed and analyzed in their works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decisive Moment
  • Combatant-Photographers of the imposed War
  • War Photography
  • Henri Cartier-Bresson
آذری ارغندی، هادی و پورمند، حسنعلی. (1395). ارزش شناختی در عکاسی. هنرهای زیبا – هنرهای تجسمی، 21(2)، 47-54.
ارشدی، مهرزاد. (1388). شروع عکاسی جنگ در خرمشهر مصاحبة مستقیم با مهدی مردانی. تهران.
پایه‌شناس، مرتضی. (1387). بررسی تأثیرات جنگ در عکاسی ایران (پایان‌نامة منتشرشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه هنر، تهران، ایران.
پریکل، دیوید. (1393). ترکیب‌بندی در عکاسی (ترجمة اسماعیل عباسی و احسان قنبری فرد). تهران: نشر کتاب پرگار.
تاسک، پطر. (1388). سیر تحول عکاسی (ترجمة محمد ستاری). تهران: سمت.
جانبزرگی، سعید. (1383). عکاسی در جنگ. تهران: روایت فتح.
جلالی، بهمن. (1360). آبادان که می‌جنگد. تهران: زمینه.
جهانگیر، کیومرث و پاشاپور یوالاری، حمید. (1396). بنیان‌های نظری رهیافت پیشاروایت اخلاقی-انسانی جنگ تحمیلی. سیاست، 47(3)، 593-609.
خامسی، رضا. (1390). بررسی تأثیر ارزش‌های مذهبی بر عکاسی جنگ تحمیلی (پایان‌نامة منتشرشدة کارشناسی ارشد). دانشکدة هنر و معماری. تهران.
درزی کلایی، محمدرضا و آقاحسینی، علیرضا. (1391). جنگ تحمیلی و شکل‌گیری هویت جدید معنوی. مطالعات ملی، 13(3)، 3-28.
سلیمانی، فرهاد و میرهاشمی، سیدعباس. (1398). جنگ تحمیلی. تهران: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس.
سونتاگ، سوزان. (1389). دربارة عکاسی (ترجمة مجید اخگر). تهران: نشر نظر.
شمخانی، مریم. (1390). کشف لحظة قطعی در یک عکس. هنر، (83)، 295-302.
صادقی، سعید. (1388). لحظه‌های عکاسانة جنگ چگونه رقم خورد؟ مصاحبة مستقیم با مهدی مردانی. تهران.
فریدونی، علی. (1387). لحظه‌های ناب عکاسانه در جنگ تحمیلی، صادقی، سعید. (1395). عکاسان جنگ عراق علیه ایران. تهران: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس.
مصاحبة مستقیم با مهدی مردانی. تهران.
فریدونی، علی. (1393). عکاسان جنگ عراق علیه ایران. تهران: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس.
فریدونی، علی. (1394). عکاسان خودآموختة جنگ، مصاحبة مستقیم با مهدی مردانی. تهران.
کارتیه برسون، هانری. (1392). ارتباط بی‌واسطه با پرتره‌ها (ترجمة کریم متقی). تهران. نشر مرکب سفید.
کوئه، برایان. (1379). عکاسان بزرگ جهان (ترجمة پیروز سیار). تهران: نشر نی.
لاینز، ناتان. (1388). عکاسی و عکاسان (به‌کوشش بهمن جلالی و وازاریک درساهاکیان). تهران: سروش.
مردانی، مهدی. (1388). رویکردی به عکاسی جنگ ایران از منظر لحظة قطعی برسون (پایان‌نامة منتشرشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه هنر، تهران.
نات هان، تیک. (1376). کلیدهای ذن (ترجمة ع. پاشایی). تهران: میترا.
واتس، آلن. (1366). طریقت ذن (ترجمة هوشمند ویژه). تهران: بهجت.
 
Baumeister, W. (1960). The Unknown in Art. Cologne: DuMont Press.
Cartier-Bresson, H. (1952). The Decisive Moment. New York: Simon and Schuster.
Hirsch, R. (2000). Sizing the Light: Anticipating the Moment. Frankfurt: Hill Higher.
Ladd, J. (2015). The Return of Henri Cartier-Bresson’s Decisive Moment. Retrived from https://time.com/3590594/the-return-of-henri-cartier-bressons-decisive-moment/
Newhall, B. (Ed.) (1980). Photography Essays & Image: Illustrated Readings in the History of Photography. New York: The Museum of Modern Art.
Pimenta, L. & Monte Serrat, D. M. (2015). The decisive moment’s an event in photographic discourse. David Publishing. Retrived from http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/567cbe851f930.pdf
Saremifar, Y. (2019). The pain of others: framing war photography in Iran. Ethnos, 84(3), 480-507.
Wall, J. (2001). Figures and Places. Rolf Lauter (Ed.). New York: Prestel publish.
Yvonne, B. (1961). Interview with Bresson. Harper magazine, 223(1338), 73-78.