نویسنده = ابوالقاسم دادور
بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970)

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 47-58

مژگان ارباب زاده؛ عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه کاتب؛ ابوالقاسم دادور