بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 مربی / دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان

2 Associated proffessor

3 دانشیار گروه پژوهش هنر / دانشگاه الزهرا

4 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

در زمان معاصر،  "بدن" در مرکز توجه همه امور زندگی انسان قرار گرفته و از جمله موضوعاتی است که به طور عمده مورد بازاندیشیِ انتقادی واقع شده است. عرصه هنر معاصر نیز طی چند دهة اخیر، شاهد تحول و تقویت کنش‌های اجرایی و آثار با محوریت بدن بوده است. حضور بدن در این آثار، به طور غالب در تقابل با گفتمان زیبایی‌شناسی غرب تا پایان دوره هنر مدرن قرار می‌گیرد. هنر فمینیستی که در اواخر دهه 1960و در میان همهمة جنبش‌های اجتماعی ضد جنگ، مدنی و فمینیستی سربرآورد به عنوان یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های این تحول و تغییر موضعِ بدن در هنر معاصر به شمار می‌آید. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه آثار هنر بدن فمینیستی دهه 1960 و 70 و بررسی زمینة فکری و اجتماعی آنها، به عنوان یکی از خاستگاه‌های مهمِ تحول معانی و جایگاه بدن در هنر معاصرغرب است. مفروض پژوهش، تحول معانی و جایگاه بدن در پیوند با تغییرصورت‌بندی اجتماعی و زیر ساخت‌های نظری در آثار هنر فمینیستی است که نمایانگر موضعی متقابل با بازنمایی‌های سنتی (و مدرن) هنر غرب از بدن است. در جستجوی این مسئله، ابتدا مقولات کلیدی در حوزة نظری بر‌اساس آرای نظریه‌پردازان پساساختارگرا (و فمینیست)، به عنوان گرایش‌های نظری هم زمان، مورد وا‌کاوی قرار گرفته، و بر این مبنا تحول جایگاه و حضور بدن در آثار منتخب هنر فمینیستی، نسبت به دوره‌های پیشین، مورد تشریح و تحلیل قرار گرفته است. محتوای پژوهش حاضر، کیفی است و بر‌اساس روش شناسی توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری کتابخانه‌ای صورت گرفته است.نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که نمایش و حضور بدن در آثار هنر فمینیستی (دهه 1960 و 70) در تقابل با هنجارهای زیباشناختی از بدن در هنر غرب تا پایان دوره مدرنیسمِ هنری است. بدن در این آثار به مثابه عاملیتی فعال و پویا، در تعامل با مخاطب و مسایل اجتماعی، با تأکید بر فرایند و نه محصول نهایی، نمودار ‌‌می‌شود. از این منظر مهم‌ترین تحول در تغییر جایگاه بدن در آثار هنرمندان فمینیست، فرایند استحاله جایگاه پیکرة سنتی، از ابژه نگاه و تصویر استعاری به سوژه خودآگاه و حاضر در پیوند با مقولات هویتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefinition of the Body in Feminist Art (1960s and 1970s)

نویسندگان [English]

  • Mojgan arbabzadeh 1
  • Effat al sadat Afzaltoui 2
  • Fateme Kateb 3
  • abolghasem dadvar 4
1 lecturer / Kerman Islamic Azad university
2 Associated proffessor
چکیده [English]

In the contemporary era, the body has been the focus of attention of different human life aspects and has been one of the issues undergoing serious critical rethinking. In the past few decades, contemporary art has witnessed transformation of artworks revolving around the body. The presence of the body in these works is set predominantly in opposition to the Western aesthetic discourse until the end of modern art period. The feminist art emerging in the late 1960s, through anti-war, civil and feminist movements, is regarded as one of the most important origins of changes in the status of the body in contemporary art. The present research aims to study feminist body art in the 1960s and 70s and examine its theoretical and social context, as one of the major origins of changes in the meaning and status of the body in the contemporary Western art. The assumption of this research is the transformation in the meaning and status of the body in connection with changes in the social configuration and theoretical foundations of feminist artworks, which shows a position in contrast to traditional (and modern) representations of the body in Western art. For this purpose, first the relationship between key concepts and categories, as concurrent theoretical trends, is analyzed based the post-structuralist approach and ideas of feminist theorists. Then, the transformations in the status and presence of the body in the selected feminist artworks as compared to previous eras, are explained and analyzed. This study, which is of qualitative type, has been conducted using descriptive-analytical methodology, and the library method has been utilized to collect data. The findings of the study indicate that the representation of the body in feminist art (in the period in question) has been in contrast with the aesthetic norms of the body dominant in Western art up to the end of modernist art period. In these works, body is depicted as an active, dynamic agency in interaction with the audience and social issues, with an emphasis on the process rather than the end product of art. From this point of view, the most important transformation in the status of the body in the works of feminist artists is the metamorphosis of the status of traditional body from an objectivized and metaphorical image into a self-conscious subject in connection with identity categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The body
  • Contemporary art1
  • Feminist art
  • Post-structuralism
آرچر، مایکل. 1388. هنر بعد از 1960. ت : یوسفی،کتایون. تهران : انتشارات حرفه هنرمند.
اسکات آلن. 1388. فرهنگ سیاسی و جنبش‌های اجتماعی. ت : رامین کریمیان، تهران : نشرآگه.
بروتون دیوید. 1392. جامعه‌شناسی بدن. ت : فکوهی، ناصر. تهران : نشرثالث.
پریموزیک،دنیل تامس. 1388. مرلوپونتی فلسفه و معنا. ت : ابوالقاسمی، محمدرضا. تهران : نشر مرکز.
تانگ، رزمری. 1387. درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی. نجم عراقی، منیژه. تهران : نشرنی.
دریفوس هیوبرت، پل رابینو. 1391. میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. ت : بشریه، حسین. تهران : نشر نی.
کریستوا، ژولیا و دانا دیل، ال. 1389. تن بیگانه. ت : پارسا، مهرداد. تهران : انتشارات رخ داد نو.
کهون لارنس.1392. از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. ت : رشیدیان، عبدالکریم. چاپ دهم. تهران : نشرنی.
مرلو پونتی موریس. 1391. جهان ادراک. جابرالنصار، فرزاد. تهران : نشر ققنوس.
مک دانل، دیان.1380. مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان. ت : نوذری، حسینعلی. تهران : انتشارات فرهنگ گفتمان.
ناکلین، لیندا. 1390. بدن تکه تکه شده قطعه به مثابه استعاره‌ای از مدرنیته. ت : اخگر، مجید. تهران : انتشارات حرفه هنرمند.
Butler, J. (1997). Subjection, Resistance, Resignification. In The Psychic Life of Power. California: Stanford University Press.
Butler, J. (1993). Bodies That Matter: on the Discursive limits of sex. London and New York: Routledge.
Butler, J. (2006). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London and New York: Routledge
Jones, A. (1998). Body art / Performing the subject. Minneapolis: Minnesota University press.
Lack, J. (2016). helena almedia portugal artist. www.thegardian.com/artanddesign/2009/oct/07/helena-almedia-portugal-artist. accessed Nevember 3, 2016.
Nochlin, L. (1989). Why have there been no great woman artists. In Nochlin. Women, Art, and Power, 1989. New York: Harper & Row; Reprint edition.
O’Reilly, S. (2009). The body in contemporary art. London: Thames & Hudson.
Schleuning, N. (2013). Artpolitik: Social Anarchist Aesthetics in an Age of Fragmentation. New York: Autonomedia
Zurakhinsky, M. (2015). Movement feminist art. http://www.theartstory.org/movement-feminist-art.htm. accessed Nevember 1, 2016.