دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 5-112 

مقالۀ پژوهشی

1. باغ ایرانی، هستیِ نوشونده

صفحه 5-12

مهدی شیبانی؛ سیدامیر هاشمی زادگان


6. عوامل مؤثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست‌بافته‌های قشقایی

صفحه 77-90

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ امیر حسین چیت سازیان؛ فتحعلی قشقایی فر