دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 1-82 (خرداد و تیر 1395) 
2. تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز

صفحه 25-38

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان؛ محمدرضا احمدنیا


3. «هنر شهری» به مثابه پدیده‌ای منظرین در جامعة امروز

صفحه 39-44

پدیده عادلوند؛ اشرف السادات موسوی لر؛ سید امیر منصوری