تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری.. استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران. نویسنده مسئول 09166001104 Bahar.habibian@gmail.com

3 .کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عواملی که شهر را از سایر سکونتگاه‌های بشری متمایز می‌کند ویژگی‌های کالبدی آن است که همواره توجه زیادی از سوی مدیران، برنامه‌ریزان شهری، ساکنان و بازدیدکنندگان به آن معطوف شده و کیفیت آن بر زیست ساکنان تأثیر به سزایی دارد. بی‌برنامگی و توسعه بی‌رویه به ویژه در شهرهای بزرگ موجب شده کیفیت کالبدی موجود نیازهای ساکنان را برآورده نکند و انتقادات مختلفی به آن وارد باشد که نمونه آن شهر اهواز است. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل فضای کالبدی شهر اهواز و نقاط ضعف و قوت آن در برآوردن نیاز ساکنان نوشته شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی است. مقاله در مقیاس کل‌نگر و با تکیه بر نظریه ساخت اصلی شهر نوشته شده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق در بررسی اولیه سه فرضیه مبتنی بر پذیرش تنوع به عنوان مهم‌ترین توانمندی و فقدان انسجام به عنوان مهم‌ترین ناکارآمدی فضای کالبدی و نیز انطباق این فضا با مکتب مدرنیسم تدوین شد. سپس اطلاعات مورد نیاز در مورد ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، گردآوری، با گزینش مجموعه‌ای از شاخص‌ها از بین شاخص‌های تشریح شده، با استفاده از شناخت حاصل از مشاهدات میدانی و داده‌های اسنادی به بررسی نمونه‌هایی از توانمندی‌ها و کاستی‌های فضای کالبدی شهر اهواز پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد تنوع مهم‌ترین توانمندی در کالبد شهر اهواز بوده و مؤلفه‌های زیست‌محیطی و نیز فقدان انسجام و کلیت در شهر مهم‌ترین ناکارآمدی آن است. در مجموع شهر در معیار هویت قوی بوده و در نظم به ویژه محیط زیست ضعف نشان می‌دهد، مؤلفه‌های کالبدی شهر با مکتب مدرنیسم مشابهت بیشتری نشان می‌دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the physical space of Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pourahmad 1
  • Bahar Habibian 2
  • Mohamadreza Ahmadnia 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the factors that distinguish the city from other human settlements is the physical dimension that always absorbs significant attention of managers, urban planners, residents and visitors and quality of it has an important role in quality of resident’s life. The lack of program and immethodical development, especially in big cities, caused current physical quality failed to meet the needs of residents and many criticisms has risen about this subject; Ahvaz city is an example for this matter. The objective of this research is to investigate and analysis of physical space of Ahvaz city and also capabilities and weaknesses of that space for providing residents’ requirements. Research method is descriptive-analytical with qualitative approach. The article was written in holistic scale and relies on the theory of main structure of city. In order to reach the objectives of the research, after primary reviews, three hypotheses developed: 1. diversity is the most important capability of physical space of Ahvaz city, 2.lack of inconsistency is the most important weakness of it and 3.the physical space of the city has conformity with modernism more than other schools. Then, required data about literature of subject gathered from library studies and by selecting a set of criteria from reviewed criteria, using survey observation and library data, some examples of capabilities and shortages of Ahvaz physical space investigated. The result shows the diversity is the most important capability of the physical space of Ahvaz and environmental factors, inconsistency and the lack of universality in the city are the most important problems of physical space of it. In total, the identity of city is strong and it is weak in environmental criteria and also in discipline. Physical components of city have relative conformity with modernism school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical space
  • fabric
  • Urban Space
  • urbanization
  • Ahvaz