دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، مهر 1392، صفحه 3-70