ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: شکل‌گیری شهرهای تاریخی ایران، بر پایۀ رویه‌های ارگانیک و خودانگیخته‌ای بوده‌اند که در طی سال‌هایی طولانی و با حرکتی آهسته و پیوسته، توسعه یافته و هستۀ تاریخی این شهرها را ایجاد کرده‌اند. توسعۀ شتاب‌زدۀ شهرنشینی در دورۀ معاصر، علاوه بر ایجاد بافت‌هایی جدید که براساس طرح‌ها و رویه‌های سیستماتیک شکل گرفته‌اند، بافت‌هایی میانی را پیرامون هستۀ قدیمی شهر شکل داده‌اند که دارای کالبدی ارگانیک، و، براساس رویه‌هایی سیستماتیک، درحال‌توسعه هستند. شهر اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و بیش از 70 درصد از محدودۀ مسکونی آن را چنین بافت‌هایی تشکیل داده‌اند. در این میان، با توجه به وسعت بافت میانی شهر اصفهان، تدوین ضوابط و مقررات ارتفاعی در تعیین ارتفاع و تراکم ساختمانی قابل احداث بر روی قطعات مسکونی در این شهر ضروری به نظر می‌رسد.
هدف پژوهش: با توجه به اهمیت جایگاه ضوابط و مقررات ارتفاعی در تعیین ارتفاع و تراکم ساختمانی قابل احداث بر روی قطعات مسکونی در شهر اصفهان، پژوهش حاضر، با رویکرد مطالعه موردی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به ویژگی‌های کالبدی بافت میانی شامل عرض معبر دسترسی و مساحت خالص قطعه مسکونی، تحقق‌پذیری ارتفاعات مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی در محدودۀ منطقه 5 ، متأثر از ضوابط و مقررات ارتفاعی آن، به چه میزان است.
روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ترکیبی از همبستگی انجام شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده نشان داد که نظام ارتفاعی و به تبع آن، تراکم ساختمانی مصوب در بافت مسکونی میانی واقع در قلمرو تحقیق، تحت تأثیر دو عامل کالبدی مساحت قطعۀ مالکیت و عرض گذر دسترسی، تحقق‌پذیر نیست و دچار تغییرات اساسی می‌شود. این تغییرات در پهنۀ ارتفاعی بیش از سه طبقه، به‌صورت کاهشی به میزان 95.21 هکتار از محدودۀ مسکونی منطقه است که ضمن کاهش 102810 مترمربع از کل تراکم ساختمانی پیش‌بینی‌شده، موجب آشفتگی و بی‌نظمی در خط آسمان و ساختار کالبدی بافت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating on height plan implementation in masterplan of Isfahan (Case study Isfahan-district 5)

نویسندگان [English]

  • vahid Mahdavian 1
  • Mahmoud Mohammadi 2
1 Art University of Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan
چکیده [English]

The processes of founding and developing the ancient cities of Iran based on spontaneous, organic and derived from the geographical and climatic, economic, ritual and religious, social, cultural and other conditions that have been moving and developed slowly and continuously in the different periods. In the contemporary century, in addition to the newly formed contexts that are formed on the basis of pre-considered and systematic plans and procedures, the middle context can be identified around the old-built core, which are based on organic procedures and increasing growth, they are therefore developing on the basis of systematic procedures.
What is discoverable in this study in a descriptive-analytic way and in the scale of one district out of 15 districts of Isfahan is the exploration of two residential fabric physical factors, i.e., segmentation and passage network patterns on attested heights by-law for district-5 for the evaluation of implementation level of predicted height and density in its last urban development plan, that is, comprehensive plan revision enacted in 2014. According to the records and maps achieved from the present study, the height plan implementable in district 5 is in contrast with attested height plan; likewise, the 8.2% density predicted in its perspective is not accessible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Height plan
  • Segmentation pattern
  • Passage network pattern
  • Master plan revision
  • Isfahan district-5