آستانۀ یکتایی یا پیوندخوردگی آثار در معماری معاصر؛ در مرز میان آفرینش و برساختن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. ایران.

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. ایران.

3 دانشیار گروه طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

4 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. ایران.

چکیده

بیان مسئله: در نوشتار با ترفند پاورقی و ارائة منابع می‌توان حضور دیگری را در روایت بازتاباند، اما تاریخ معماری آثار مستندسازی شده و نشده‌ای را در برمی‌گیرد که حضور دیگری در آنها پیدا و پنهان است. بحث بر سر جعلی1 یا اقتباسی2بودن اثر از اموری است که در دهه‌های آخر قرن بیستم در هنر معاصر مطرح شده‌اند. از سویی کشمکش بر سر آفرینش متأثر از خودآیینی3 یا دگرآیینی4 اثر، در مقابل برساختگی (جعلی) آن، دغدغه‌ای دیگر است.
هدف و پرسش: بنا بر ماهیت، پژوهش به بازشناخت آستانة هم‌پیوندی/یکتایی، آلوگرافی5 (چندامضایی)/ آتوگرافی6 (تک‌امضایی) و شناسایی مرز اقتباس/برساختن وابسته است. پرسش‌های پژوهش عبارتند از: الف. در گفتمان معماری خودانگیختگی متأثر از دگر نیرویی درونی را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ ب. مرز میان اقتباس و برساختن (جعل) کجاست؟
روش: پژوهش با ماهیت کاربردی، با راهبرد تحلیلی-تفسیری متکی بر استدلال منطقی است و بر پایة واکاوی چگونگیِ پیوندگونی و خویشاوندی آثار، با تکیه بر رهیافت درهم‌آمیزی افق‌ها، مبتنی بر فرایند «میان‌متنی» شکل گرفته است. برای روشن‌شدن پاسخ پرسش‌های پژوهش، نمونه‌هایی از تاریخ هنر و معماری معاصر ایران (دهة سی و چهل) مطرح می‌شوند.
نتیجه گیری: پژوهش نشان می‌دهد فرایند میان‌متنی را می‌توان به عنوان رهیافتی نظری در مطالعات معماری به‌ کار بست و تأکید دارد که متون (آثار) معماری خودآیین نیستند و هر اثری در گفتگومندی میان آثار پیش و پس از خود قرار دارد. این به معنای آن نیست که آثار جعلی را نیز بر مدار میان‌متنیت قرار دهیم چرا که آثار جعلی برخلاف آفرینش اثر در فرایند میان‌متنی بر پرسش‌های شناختی اصرار نمی‌ورزند و از مجال گفتگو میان آثار و همراهی مخاطب، تهی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Threshold of Singularity or Hybridity of Works in Contemporary Architecture; on the boundary between creation and forging

نویسندگان [English]

  • Sahar Alinejad Majidi 1
  • Vahid Shali amini 2
  • Homa Irani Behbahani 3
  • Mohammad Zaimaran 4
1 Ph. D. Candidate in Architecture, , Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the text, In the text with the help of the footnote and the reference, we can show another presence in the narrative, but the architecture history contains documented and undocumented works which others presence in them been obviously and hidden. The controversy over the fake or adaptation of the works has been the theme raised in the last decades of the twentieth century and contemporary art. On the other hand, the struggle on the creation, influenced by the autonomy or heteronomy of works and the work adaptation against the forgery, is another concern. By its nature, the research is based on the recognition of the Allographic1 (affinity) / Autographic2 (single signature) and depends on the identification of the adaptation/forging. The research questions are: A. In the architectural discourse, how can interpret arousal caused by other internal forces? B. Where is the boundary between adaptation and forgery?The study is an applied research in nature, The research strategy is an analytical-interpretive, which relies on rational reasoning, explains how the hybridity3 and kinship the works and relates to the "intertextual" process by giving examples of Iranian contemporary art and architecture history (1940-1960) clarify the answers of research questions.
The present study shows that the process of intertextuality can be applied as a theoretical approach to architectural studies and emphasizes that architectural texts (works) are not autonomy. each work is in the dialogism between works before and after itself, but it does not mean that fake works also apply to the inter textual circuit because of the fake works, unlike the creation of the work in the inter textual process, do not insist on cognitive questions and are empty of dialogism between the works and the companion of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgery
  • Singularity
  • Inter textual Process
  • originality and Authenticity
  • Hybridity
•آلن، گراهام. (1392). بینامتنیت. ت : پیام یزدانجو . تهران : مرکز.
•دریدا، ژاک و لاکان، ژاک. (1395). بر سر کوه موریه (ادبیات در سِر مقدمه‌ای بر نام‌های پدر). ت : مینا جعفری ثابت. تهران : چترنگ.
•دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه دهخد. جلد 3. تهران : دانشگاه تهران.
•سلطانی، مهرداد، منصوری، سیدامیر و فرزین، احمدعلی. (1391). تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی تجربه در فضای معماری. باغ نظر، 9 (21) : 3-12.
•ضیاءپور، جلیل. (1366). سخنرانی«ویژگی‌های هنر دورة اسلامی و نقش ایران در الگوسازی تمدن اسلام»، مجتمع دانشگاهی هنر اسلامی. بازیابی درhttp://www.ziapour.com
•ضیمران، محمد. (1393). مبانی فلسفی نقد و نطر در هنر. چاپ اول. تهران : انتشارات نقش جهان.
•کالوینو، ایتالو. (1381). اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری. ت: لیلی گلستان.تهران : ناشر آگه.
•کانت، ایمانوئل. (1377). نقد قوه حکم. ت : عبدالکریم رشیدیان. تهران : نشرنی.
•لســینگ،آلفــرد و داتــون،دنیــس. (1389). آثار جعلی و تقلبی. ت : نیمــا ملــک‌محمـدی. تهـران : فرهنگسـتان هنـر.
•فرهمندفر، مسعود و نجومیان، امیرعلی. (1392). پیوندخوردگی هویّت در نظریة پسااستعماری: مطالعة موردی فیلم پیانیست اثر رومن پُلانسکی. نامه هنرهای نمایشی و موسیقی،3 (6) : 73-63.
•مسکوب، شاهرخ. (1384). داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع. تهران : نشر و پژوهش فرزان روز.
•نوروزی‌طلب، علیرضا، مقبلی، آناهیتا و جودت، شهرناز. (1393). روانکاوی تحولات نقاشی و معماری در بستر تاریخی جنگ جهانی اول تا جنگ دوم. باغ نظر، 11 (31) : 32-17.
•Barthes, R. (1977).The Death of the Author. Translated by S. Heath. New York: Hill and Wang.
• Barthes, R. (2000). Camera Lucida: Reflections on Photography.Translated by R. Howard. London: Vintage books.
•Benjamin, W. (1969). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. H. Arendt (Ed). Translated by H. Zohn. New York: Schocken Books.
•Bhabha, H. (1994). The Commitment to Theory, The Location of Culture. London: Routledge.
•Clark, J. M. (2004). The Perfect Fake: Creativity, Forgery, Art and the Law. DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, 15 (1). Available from: http://via.library.depaul.edu/jatip (Accessed 12 December 2017).
•Culler, J. (1975). Structuralist Poetics. New York: Routledge and Kegan Paul.
•Culler, J. (2001). The Pursuit of Signs: Semiotics, literature, deconstruction. London and New York: Routledge.
•Eliot, T. S. (1921). The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. New York: Alfred A. Knopf.
•Foucault, M. (2004). The Archeology of Knowledge. London: Routledge. Reprinted. Available from: https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2015/01/michel-foucault-the-archaeology-of-knowledge.pdf. (Accessed 19 April 2018).
•Goodman, N. (1976). Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: Hackett.
•Groys, B. (2008). Art Power. Cambridge, Massachusetts London: The MIT Press. Available from: https://archive.org/stream/BorisGroysArtPower2008/Boris%20Groys (Accessed 23 March 2018).
•Habib, M. A. R. (2005). A History of Literary Criticism: From Plato to the Present. Oxford: Blackwell.
•Harper, P. (2017). Call us dull, call us sellouts, call us gentrifiers – just don’t call us copycats. Available from: https://www.dezeen.com/2017/07/18/phineas-harper-opinion-copying-originality-architecture-assemble-cineroleum/
•Hick, D. H. (2010). Forgery and Appropriation in Art. Philosophy Compass, 5 (12): 1047-1056. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1747-9991.2010.00353.x. (Accessed 12 May 2018).
•Holquist, M. (1990). Dialogism: Bakhtin and His World. London: Routledge.
•Irvin, Sh. (2005). Appropriation and authorship in contemporary art. British Journal of Aesthetics, 45 (2):123-137. Available from: https://philpapers.org/rec/IRVAAA. (Accessed 7 March 2018).
•Jacob, S. (2016). The copy in contemporary culture is both despised and feared. Available from:
https://www.dezeen.com/2016/02/25/sam-jacob-opinion-column-copying-conservation contemporary-culture-queen-other-nefertiti/. (Accessed 12 February 2017).
•Kipnis, J. (2013). A Question of Qualities, Essays in Architectur. London: MIT Press.
•Kristeva, J. (1980). Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Translated by L. Roudiez, Th. Gora & A. Jardine. New York: Columbia University Press.
•Kristeva, J. (1984). Revolution in Poetic Language (European Perspectives Series). Translated by M. Waller. New York: Columbia University Press.
•Lenain, T. (2011). Art Forgery: The History of a Modern Obsession. London: Reaktion Books.
•Lessing, A. (1965). What is Wrong With a Forgery?. In Arguing About Art, Contemporary Philosophical Debates (2008), in Neill.A and Ridley. A (Ed). New York: Routledge.
•Levinson, J. (1980). Autographic and Allographic Art Revisited, Philosophical Studies. An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 38(4): 367-383. Available from: http://www.jstor.org/stable/4319427. (Accessed 23 February 2017).
•Maas, W. & Madrazo, F. (eds.). (2018). Copy Paste: BadAss Copy Guide. Rotterdam: nai010 Publishers.
•Radnoti, S. (1999). The Fake: Forgery and Its Place in Art. Translated by E. Dunai. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
•Sanders, J. (2006). Adaptation and Appropriation. London & New York: Routledge.
•Samoyault, T. (2005). L’intertextualité. Paris: Armand Colin.
•Shore, R. (2017). Beg, Steal & Borrow: Artists against Originality. London: Laurence King Publishing.
•Weisberg, R. W. (2006). Creativity: understanding innovation in problem solving science invention and the arts. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Inc.