ارائۀ چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی از سفر با تأکید بر معنویت «مطالعۀ موردی: اصفهان»

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: نیاز به کشف حقیقت و معنای هستی انسان را به حرکت و سفر بر روی کرۀ زمین واداشت تا هم‌راستا با جستجو در مسیر شناخت، بعد غیرمادی و معنوی خویش را شکوفا نماید. جاذبه‌های فرهنگی همواره مورد توجه گردشگران بوده و شناخت فرهنگ و درک تاریخ و پیشینۀ مردمان یک سرزمین گردشگران را به مناطق فرهنگی سوق داده است. دریافتی که گردشگر فرهنگی، به عنوان یک انسان برخوردار از ابعاد غیرمادی، از سفر دارد، بر حواس پنج‌گانه، محیط و اجتماع مبتنی است و صرفاً به درک مادی محدود نمی‌شود؛ لذا بررسی مفهوم ادراک مبتنی بر مضامین معنوی در گردشگران فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائۀ چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی میدان نقش جهان اصفهان از سفر، با تأکید بر معنویت است.
روش تحقیق: این تحقیق به روش کیفی، شیوۀ توصیفی-تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و مشاهدۀ مستقیم گردشگران خارجی در میدان نقش جهان اصفهان در بهار 1397 انجام گرفته است.
نتیجه‌گیری: ادراک گردشگر فرهنگی در سطوح حواس پنج‌گانه، محیط و اجتماع در بستر معنویت به عنوان ماهیت وجودی انسان صورت می‌پذیرد. ادراک گردشگر فرهنگی که از عوامل فردی و محیطی در سایت فرهنگی متأثر است، متضمن معنویتی است که با تأکید بر وجد و شعف درونی، اتصال به خویشتن و هستی، دریافت نیروهای ماوراءالطبیعه، احساس آرامش، بازگشت به خویشتن و یافتن گمشدۀ درونی در اتصال با خالق هستی بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework for Cultural Tourists’ Perception of Travel with Focus on Spirituality “Case Study :Isfahan”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
  • Mahdieh Shahrabi farahani
Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Science, University of Scince and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Statement of Problem: The quest for the discovery of reality and meaning of existence prompted human being to tour the globe in order to realize his non-material and spiritual dimensions in parallel with his quest for cognition. Cultural attractions have always captivated tourists. Tourists travel to culturally important spots to get familiar with and understand the culture and history of inhabitants of different territories. When the cultural tourist is a human being endowed with non-material faculties based on the five senses, the environment and society, his perception of travel is not limited to materialistic perception. Therefore, it is necessary to study the concept of a cultural tourist’s perception based on spiritual themes.
Objective: Presenting a conceptual framework for cultural tourists’ perception of travel to Naqsh-e Jahan Square of Isfahan with a focus on spirituality. 
Research Methodology: This qualitative research follows a descriptive-analytical approach using desk research data and relying on direct observations of foreign tourists at Naqsh-e Jahan Square in Isfahan in spring 2018.
Conclusion: A cultural tourist’s perception at the level of the five senses, the environment and society occurs in the context of spirituality as the very existential essence of human being. A cultural tourist’s perception stemming from individual and environmental factors on a cultural attraction guarantees spirituality that is expressed with the focus on internal joy and happiness, connection with self and existence, metaphysical forces, feeling of serenity, return to self and exploring one’s missing soul through connection with the Creator of being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • spirituality
  • travel
  • cultural tourist
الهی، بهرام. (1377). مبانی معنویت فطری: بررسی حقوق‌ و وظایف‌ معنوی‌ انسان‌ از دیدگاه‌ فلسفه‌ استاد الهی‌: مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ دکتر بهرام‌ الهی‌ در دانشگاه‌ سوربن‌ پاریس‌ 1995-1996. ت: ملیکا مابرن و فرزاد یمینی. تهران: جیحون.
ایروانی، محمود و خداپناهی، محمدکریم. (1388). روانشناسی احساس و ادراک، ویراست دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ایمانی خوشخو، محمدحسین، پورجم علویجه، افسانه و نادعلی‌پور، زهرا. (1394). مطالعات گردشگری. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
ایمانی خوشخو، محمدحسین، شهرابی فراهانی، مهدیه و عراقی، مریم. (1394). بررسی ارتباط میان سفر و معنویت در ادیان پیش از اسلام (مطالعه موردی ادیان زرتشت، یهودیت و مسیحیت). مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت. تهران: دانشگاه علم و فرهنگ.
پرچ، مهرداد، یوسفی امیری، مظاهر و ایمانی، حسین. (1392). گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی. تهران: کتابخانه فرهنگ.
زنده‌دل، حسن. (1388). استان اصفهان، ویراست دوم. تهران: نشر ایرانگردان (کاروان جهانگردان).
شاهچراغی، آزاده. (1388). تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روانشناسی بوم‌شناختی. هویت شهر، 3 (5): 71-84.
شکوئی، حسین. (1382). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا. تهران: انتشارات گیتاشناسی.
شهابی نژاد، علی، ابوئی، رضا، قلعه نویی، محمود و امامی، سید محمد. (1393). شکل‌گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش جهان اصفهان. دانش مرمت و میراث فرهنگی (دوره جدید)، 2 (3): 45-64.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ت: هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
قبادی، حسینعلی، عراقی، مریم و شهرابی فراهانی، مهدیه. (1395). سفرهای آفاقی و انفسی در ادبیات عرفانی ایران. سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی. تهران: انجمن علمی گردشگری ایران، دانشگاه علم و فرهنگ.
مطلبی، قاسم. (1380). روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری. هنرهای زیبا، 10: 52-67.
Adams, R. B., Ambady, N., Nakayama, K. & Shimojo, S. (2011). The science of social vision. New York: Oxford University Press.
Ambrož, M. & Ovsenic, R. (2011). Tourist origin and spiritual motives. Management, 16 (2): 71-86.
Azmi, A., Shuhada Ngadi N. & Ngelambong, A. (2015). Tourists’ Perceptions towards Cultural Tourism Development in Kraton, Yogyakarta. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5 (6S): 79-83.
Balcetis, E. & Lassiter, G. D. (Eds.). (2010). Social psychology of visual perception. New York: Psychology Press.
Bell, S. (1993). Elements of Visual Design in the Landscape. London: E & FN Spon.
Borchert, D. M. (1996) .Encyclopedia of Philosophy. New York: Simon & Schuster Macmillan.
Cassatella, C & Peano, A. (Eds.). (2011). Landscape Indicators, Assessing and Monitoring Landscape Quality. London & New York: Springer.
Hamilton, D. L. (2005). Social cognition: An introductory overview. In D. L. Hamilton (Ed.) Social cognition (pp. 1–26). New York: Psychology Press.
Jarratt, D. (2013) A socio-cultural analysis of the traditional seaside resort and its contemporary meaning to tourists with specific reference to Morecambe, U.K. PhD Thesis. Lancashire: University of Central Lancashire (UCLan).
Kim, H., Borges, M. C. & Chon, J. (2006). Impacts of environmental values on tourism motivation: The case of FICA, Brazil. Tourism Management, 27 (5): 957–967.
OECD. (2009). The Impact of Culture on Tourism. Paris: OECD Publishing.
Petroman, I., Petroman, C., Marin, D., Ciolac, R., Văduva, L. & Pandur, I. (2013). Types of Cultural Tourism. Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 46 (1): 385-388.
Phillips, L. T., Weisbuch, M. & Ambady N. (2014). People perception: Social vision of groups and consequences for organizing and interacting. Research in Organizational Behavior, 34: 101–127.
Rahman, M. S. (2012). Exploring Tourists’ Perception: The Case of Bangladesh. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 7 (1): 81-98.
Ramdas, M, Mohamed, B. (2014). Visitor Perceptions on the Impacts of Tourism Activities, Development and Infrastructure on the Environment of Perhentian Islands. SHS Web of Conferences, 12: 1-9. doi: 10.1051/shsconf/20141201081.
Richards, G. (Ed.). (1996). Cultural Tourism in Europe. Wallingford, UK: CAB international.
Richards, G. (2018). Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36: 12-21. doi: 10.1016/j.jhtm.2018.03.005
Ruffman, T., Henry, J. D., Livingstone, V. & Phillips, L. H. (2008). A meta-analytic review of emotion recognition and aging: Implications for neuropsychological models of aging. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32 (4): 863-881. doi: 10.1016/j.neubiorev.2008.01.001.
Ryan, M., Murray, J. & Ruffman, T. (2009). Aging and the perception of emotion: Processing vocal expressions alone and with faces. Experimental Aging Research, 36 (1): 1-22. doi: 10.1080/03610730903418372.
Schwartz, S. (1994). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? Journal of Social Issues, 50 (4): 19-45.
UNWTO. (2017). Definition Committee on Tourism and Competitiveness (CTC). Available from: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ctcdefinitionsenweb.pdf (Accessed 30.12.2018).
Willson, G. B., McIntosh, A. J. & Zahra, A. L. (2013). Tourism and Spirituality: A Phenomenological Analysis. Annals of Tourism Research, 42: 150-168.
Wong, C. U. I., McIntosh, A. J., Chris, R. (2013). Buddhism and Tourism Perceptions of the Monastic Community at Pu-Tuo-Shan, China. Annals of Tourism Research, 40 (1): 213–234.
Yun, D., Hennessey, S., Macdonald, R. & Maceachern, M. (2008). Typology of Cultural Tourists: An Island Study. Refereed papers from the 3rd International Small Island Cultures Conference. Prince Edward Island, Canada: Tourism Research Centre, University of PEI. pp: 101-111.
Zaidan, E. (2016). The impact of cultural distance on local residents perception of tourism development: The case of Dubai in UAE. Tourism, 64 (1): 109-126.