فهم تجربۀ زیستۀ زائران در پیاده‌روی اربعینِ سال ۱۳۹۵ (بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری اَبَر‌رویداد اربعین)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده نظر

چکیده

فهم شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری گردشگری مذهبی بسیار ضروری و با اهمیت است. این پژوهش به مطالعۀ رویداد اربعین، به‌عنوان یک پدیدۀ منحصر به فرد در حوزۀ گردشگری مذهبی می‌پردازد و به تأسی از پارادایم تفسیری و با اتخاذ رویکرد تحلیل تماتیک و با بهره‌گرفتن از تکنیک‌های روش تحقیق کیفی (مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته، قدم‌زدن عرضی، مشاهدۀ همراه با مشارکت) تلاش می‌کند به فهم تجربۀ زیستۀ شرکت‌کنندگان ایرانی در پیاده‌روی اربعین دست یابد و از این طریق سعی در کشف ماهیت، زمینه‌ها و عوامل بسترساز شکل‌گیری رویداد اربعین دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که زمینه‌ها و عوامل بسترساز در شکل‌گیری رویداد اربعین چند‌اسلوبی بوده و حضور گستردۀ مردم در این راه‌پیمایی‌ها صرفاً به یک عنصر تقلیل پیدا نکرده است. عوامل و زمینه‌های فرهنگی-اعتقادی‌، اجتماعی-اقتصادی و سیاسی-ملی از مهم‌ترین این زمینه‌ها هستند که تنوع آنها وجه بارز و عامل منحصربه‌فرد‌بودن این اَبَررویداد به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Lived Experience of Pilgrims of Arba’een Walk in 2016 (The Contexts of the Arba’een Mega Event Formation)

نویسنده [English]

  • Mahdieh Bod
Member of faculty
چکیده [English]

Understanding the conditions and context of the religious tourism establishment as an event is immensely necessary and important. The current research, studies the Arba’een event, as a unique phenomenon in the field of religious tourism. Following the interpretative paradigm and thematic analysis approach and by means of the qualitative research methods techniques (semi-structured interviews, crosswalk, and participant observation) the current research tries to understand the lived experience of the Iranian participants in the Arba’een walk. By means of this procedure it tries to discover the nature, context and factors in line with the formation of the Arba’een event. The findings indicate that the conditions and the underlying factors of the Arba’een event were multi-mode, and the enormous participation of the people in these walking events has not been just diminished to one element. The cultural-ideological, social-economic, and political-national factors and contexts are of the important factors and, their diversity is the hallmark of the mega event and the uniqueness of this event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • Arba’een
  • Context
  • Event
  • Pilgrim
آقاجانی، معصومه و فراهانی‌فرد، سعید. (1394). گردشگری مذهبی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی ایران). فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (9): 43-66.
اباذری، عبدالرحیم. (1393). پیاده‌روی اربعین حسینی در سیره و سخن بزرگان. فرهنگ زیارت، 5 (19-20): 149-168.
حسینی جلالی، سید محمدرضا. (1393). نقش اربعین در احیاء یاد عاشورا و گسترش نهضت امام حسین (ع). فرهنگ زیارت، 5 (19-20): 75-84.
زارع خورمیزی، محمدرضا. (1393). اربعین‌های خونین. مجموعه مقالات اربعین. جمع‌آوری شده توسط جمعی از نویسندگان. قم: پژوهشکده حج و زیارت.
شفیعا، سعید و درودیان، محمدجواد. (1396). درک معنویت در رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی: براساس تجربه میدانی. اولین همایش بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک. همدان.
شیرازی، امین. (1393). جایگاه زیارت اربعین در متون حدیثی و فقهی. فرهنگ زیارت، 5 (19-20): 75-84.
غرسبان، مرتضی. (1397). راهپیمایی اربعین، ظرفیت‌ها و آسیب‌ها. قابل دسترس در:  https://hawzah.net/fa/Article/Viewراهپیمایی-اربعین-ظرفیتها-و-آسیبها- (تاریخ مراجعه:10/8/1397).
فیروزجائیان گلوگاه، علی‌اصغر، یوسفی، ندا و میرمحمدتبار، سیداحمد. (1393). تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران (فراتحلیلی از وضعیت موجود)، مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 3 (8): 143-165.
قاضی طباطبائی، سید محمدعلی. (1368). تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهدا(ع). قم: بنیاد علمی و فرهنگی شهید آیت‌الله قاضی طباطبائی.
گلی‌زواره، غلامرضا. (1393). اربعین حسینی در آثار و انظار علما. فرهنگ زیارت، 5 (19-20): 169-194.
مافی، عزت‌الله و سقایی، مهدی. (1388). بررسی گردشگری در کلان‌شهرهای مذهبی (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد). مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای جغرافیا و توسعه پایدار شهرها. شیروان: دانشگاه آزاد اسلامی شیروان.
محمدی، حمیدرضا، سلیم‌نژاد، ندیمه و احمدی، ابراهیم. (1396). بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تأکید بر راه‌پیمایی اربعین). جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، 15 (52): 103-120.
مطهری، مرتضی. (1363). حماسه حسینی. تهران: انتشارات صدرا.
همایون، محمدهادی. (1391). جهانگردی؛ ارتباطی میان‌فرهنگی: مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
Bagiran, D. & Kurgun, H. (2016). A research on social impacts of the Foça Rock Festival: the validity of the Festival Social Impact Attitude Scale. Current Issues in Tourism, 19 (9): 930-948. DOI: 10.1080/13683500.2013.800028.
Cerutti, S. & Piva, E. (2015). Religious Tourism and Event Management: An Opportunity for Local Tourism Development. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 3 (1): 55-65. 
Nassar, M. A., Mostafa, M. M. & Reisinger, Y. (2015). Factors influencing travel to Islamic destinations: an empirical analysis of Kuwaiti nationals. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 9 (1): 36-53. 
Fredline, E. & Faulkner, B. (2000). Host community reactions: a cluster analysis. Annals of Tourism Research, 27 (3): 763-784
Getz, D. (2005). Event management and event tourism. New York: Cognizant Communication Corporation.
Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution and research. Journal of Tourism Management, 29 (3): 403-428.
Hussain, I. (2012). Impacts of Cultural Events on Tourism In Finland. Degree Programme in Tourism. Finland: Centria University of Applied Sciences.
Jeong, G. H. (1998). Residents Perceptions toward the tourism Impact of the 93 EXPO development on the city of Taejon. Journal of Tourism Studies, 18 (1): 153- 173
Kim, H. J., Gursoy, D. & Lee, S. B. (2006). The Impact of the 2002 World Cup on South Korea: Comparisons of Pre- and Post-Games. Tourism management. 27 (1): 86-96
Kim, S. S. & Petrick, J. F. (2005). Residents’ Perceptions on Impacts of the FIFA 2002 World Cup: The Case of Seoul as a Host City. Tourism Management, 26 (1): 25-38
Nieminen, K. (2012). Religious tourism- a finish perspective. Degree Programme in Master of Hospitality Management. Finland: HAAGA-HELIA University of Applied Sciences.
Raj, R., Walters, P. & Rashid, T. (2013). Event management: principles and practice. 2nd Edition. London: SAGE Publications.
Sharpley, R. & Jepson, D. (2011) Rural Tourism: A spiritual experience? Annals of Tourism Research, 38 (1): 52-71.
Zhou, Y. J. (2007). Government and residents’ perceptions towards the Impact of a mega event: the Beijing 2008 Olympic games. Ph.D. Thesis. Hong Kong Polytechnic University, School of Hotel and Tourism Management.