همزیستی انسان و گیاه در ساختمانهای بلند

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

جدا شدن فضای سکونت یا کار انسان ها از زمین و استقرار در ارتفاع، مشکل کمبود زمین در شهرهای بزرگ را حل می‌کند؛ اما انسان را از طبیعت و زمین دور می‌کند. این دوری پایدار نیست و خیلی زود انسان برج نشین به جستجوی گم گشته خود می‌پردازد. سکنه ساختمان‌های بلند، علیرغم داشتن آخرین امکانات امروزه، زندگی در یک خانه دارای حیاط و باغچه را آرزو می‌کنند، حتی اگر این خانه قدیمی و فرسوده باشد؛ این خواسته در خیال ساکنین خانه‌های واجد باغچه و حیاط، تا از آن جدا نشوند، به آرزو تبدیل نمی‌شود1.
در این مقاله تلاش بر این است تا به چگونگی استیلاء و مهار نیروها و عناصرطبیعت و بوم‌آوری‌های2 آن، فراموش کردن و حتی نابودی آن، بازگشت مجدد به بهره‌گیری مستقیم از آن در معماری و ساختمان سازی و فن‌آوری‌های مترتب بر آن پرداخته شود؛ روند طی شده کاوش می‌گردد و نمونه‌های بارز آن در سال‌های اخیر و در حوزه معماری، معرفی و تحلیل می‌شوند و نتایج آن: 1. کنار گذاشتن، تخریب و تغییر شکل دادن طبیعت و عناصر آن ممکن نیست. 2. الهام گرفتن و الگو سازی از آن درست است. 3. ترکیب آن با فن‌آوری در معماری هدف است. به بحث کشیده شده و به دست می‌آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human and Green stuff symbiosis in high buildings

نویسنده [English]

  • ali sharghi
چکیده [English]

Being separated the residential space or human' work from ground and residing in height overall, solve the low area space problem in big cities; but dispel people from nature and ground. This separation is not permanent and soon people in high buildings would search for their lost. Despite having modern facilities, residents wish to live in a house with court yard and garden even it's old and corroded; this wouldn't be a wish, until they separate from their house.
In this article the effort is on the manner of processing to control forces and elements of nature and it's ecology, forgotten and even destroyed, it returns to direct utilization of nature in architecture and construction and it's technologies; its process would explored and distinctive types in architecture would be introduce and analyzed and the outcome:
-Destroying and changing the nature and its elements wouldn't be possible, Inspiring and pattern making from nature is right,
-Composing directly with technology in architecture is the important purpose, would be criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • ecology
  • green plants
  • high building
  • roof
  • Terrace