بررسی جایگاه هنر دوره صفوی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

عصر بالندگی و شکوفایی هنر ایران دوران سلجوقی و ایلخانی است و در زمان تیموریان به اوج می رسد. در حالی که از گذشته تاکنون مطالب بسیاری در مدح و ستایش صفویان گفته شده که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا تحلیل و بررسی جدی در زمینه فرهنگ و هنر.
تمرکز و یکپارچگی سازمان دولت صفوی باعث شد تا جمیع هنرها رونق گرفته و تولیدات فراوانی در تمامی زمینه های هنری انجام شود و بدین گونه بود که هنرها در این عصر به جهت کمیت رشد چشمگیری یافته اما از نظر کیفیت دچار افول شدند.
هنر این عصر غالباً در تداوم هنر دوران گذشته از ساسانی تا تیموری است، به طوری که از ابتدا تا انتهای این دوره شاهد رکورد و افول هنرها بخصوص در زمینه معماری و تزیینات می باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Art of safavid

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
چکیده [English]

While Iranian art began to flourish during Saljouqi and Ilkhanid periods and reached the peaks of grandeur during the Timurid period, so much has been said in praise of the Safavid dynasty, which has greater political implications than analytical and cultural ones.
Consistency and strength of the Safavid ruling system led to the growth of all forms of arts and artistic creations. Although art works showed a remarkable growth in terms of quantity, Their quality dwindled during this period.
Art in this period is primarily a continuation of the past Sassanid and Timurid art and one can see stagnation, especially in architecture and decorative art, throughout Safavid period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • art
  • Politics
  • Religion
  • Timurid
  • Ilkhanid
  • Sassanid
  • landscape