دولت‌شهر آرمانی ایرانی مفهوم فضای شهری ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

دو مفهوم از فضای شهری در کالبد شهر ایرانی قابل درک است. یکی مفهوم "آرمان‌شهر‌ دولتی ایرانی" است که در آن دولت نیازمند تعامل با مردم نیست و مکانی نیز در شهر برای این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود، مانند تمامی قلعه شهرهای قدرت مادی و پارسی ایران. دیگری مفهوم "دولت ‌شهر‌ آرمانی ایرانی" است که در آن حضور مردم در عرصه تصمیم‌گیری های دولتی مطرح بوده و مکان میدان مرکزی در شهر بدین منظور اختصاص یافته است، مانند شهر‌های پارسی هلنی و پارتی که چون این میدان، صحن معبد نیز می‌باشد، مفهوم یک دولت شهر آرمانی ایرانی نیز دارد.
سازمان شار ایرانی در دولت اشکانی از یکسو با تبعیت از قدرت پادشاه شهر دارای حصار و قلعه بوده است، و از سوی دیگر دولت - شهری است که در آن از آرای مردم در تصمیم گیری های حکومتی استفاده می‌شود، که مکان جلوه این حضور اجتماعی، میدانی در جلوی معبد ایرانی بوده است. چون این میدان حکومتی در راستای باورهای دینی و آرمان های ایرانی شکل می‌گیرد، مفهوم فضای شهری ایرانی در این دوره یک "دولت شهر آرمانی ایرانی" است.
به منظور اثبات فرضیه‌های فوق، تعریفی از موضوع فضای شهری به تشریح مفاهیم ذهنی و مصادیق عینی، در مکاتب شهرسازی پرداخته می‌شود. سپس تاریخ مفاهیم دولت شهرهای ایرانی و یونانی در سیر تحول شهرسازی ایران نسبت به هم مقایسه می‌شوند. عدم تمایل به مردمسالاری بودن حکومت های ایرانی، قلعه شهرهای مادی و پارسی با دولت شهر آرمانی مردمسالارانه که در شهر هاترا عنوان گشته مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Spiritual Polis, the concept of Iranian urban space

نویسنده [English]

  • ahmad mirzakouchak khoshnevis
چکیده [English]

Through the Iranian urban fabric, two different concepts of Iranian urban space exist. One is a governmental spiritual city in Iran in which kings have no needs to make any dialogue with the public; accordingly there is no any specific place for that in Iranian fabric of the city, like all examples of castle towns of Median and Achaemenian. Later on are the concepts of Iranian Spiritual Polis.
In Arsacides period of time, because of the kings power, in one hand the Iranian Concept of urban space poses fortification, and in the other hand is a polis in which decision are made by the public in the square in front of the Iranian temple. Because this square is located by the Iranian beliefs, the concept of Iranian Urbanism would be an Iranian Spiritual Polis
To confirm the above hypotheses, a definition of urban space is made and then subjective and objective concept of urban space is explained. Later on the concept of polis in Iran and Greek is compared through the history. Non tendency of being democracy by Iranian governments is occurred in Mad and Persian castle towns which is totally different by the idea of Iranian spiritual polis in Hatra of Arsacides era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Iran
  • Urban Space
  • Greek
  • Polis
  • Utopia