بررسی سازهای زهی و نقش برجسته‌های مربوطه در تمدن کهن سومر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از نگارش تحقیق حاضر، گردآوری مجموعه ای منظم بـه منظور بررسی، معرفی و به تصویر کشیدن اولین افق های هنر دیرین موسیقی‌ است که در تمدن کهن سومر ظهور نموده و خاستگاه و بنیادی برای موسیقی تمدن های پس از خود گشته است. هر چند که علم باستان شناسی با همة سماجت و پیگیری خویش توانسته است رموز در خاک خفتة این هنر را به واسطهء کشف و بازسازی سازهای متلاشی شده، لوح ها، کتیبه‌ها، ظروف و گلدان های منقوش با اشکال سازها و نوازندگانِ در حال نواختن، تا حدودی عریان نماید اما به هر حال، قضاوت کلی و قاطع در مورد رمزگشایی از این هنر میسر نمی‌باشد زیرا با وجود آگاهی نسبی از سازها، نحوه اجرا، چگونگی به کارگیری آلات موسیقی و ذهنیت آن مردمان درباره این هنر، هنوز اطلاعات ما در مورد موسیقی این دوران ناچیز می نماید و تنها می‌توان خط سیری کلی از موسیقی و سازهای آن دوران ترسیم نمود. به هر تقدیر، در این نوشتار سعی شده است تا پس از معرفی اجمالی تمدن کهن سومر و قدمت تاریخی آن به جایگاه هنر موسیقی در میان مردمان آن قوم پرداخته شود. در ادامه، به علت اهمیت فراوان سازهای زهی و با تأکید بر نوع تفکر و خلاقیت و حرکت آگاهانه‌ای که باعث پیدایی آن شده است در این مجال کوشش شده است تا از طریق نقش برجسته‌ها، لوح‌ها و کتیبه‌های مربوطه به شیوه‌ای علمی و نگاهی دقیق و موشکافانه به روشنگری بیشتری در باب انواع سازهای زهی‌ آن عصر دست یازید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The research of string instruments and its inscriptions in Sumerian ancient civilization

نویسنده [English]

  • ali khaksar
چکیده [English]

The main purpose of authoring this research is compilation of an arranged collection in order to inspection, introduction and showing the first horizons of the music, which has appeared in the Sumerian ancient civilization and has become a source for the music of next civilizations. Although the science of archeology with all its insistences has been able to reveal the mysteries of this art with discovery and rebuilding of the decomposed instruments, tablets and engraved vases with figures of instruments and players, but the general and decisive judgment about decoding of this art is not possible. Because in spite of the proportional awareness about instruments, the style of performance, the quality of using musical instruments and ideas about this art, our facts about music are trifling, and we can only show a general way about music and instruments of that epoch. Therefore, in this article, after the introduction of Sumerian ancient civilization and its historical antiquity, it has been tried to embark on the state of music in that people. Because of the much importance of string instruments and with emphasizing on its conscious movement, in this article it has been tried to reach of further illuminating about all the string instruments with scientific style and certain view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sumerian
  • Music
  • String instruments
  • Harp
  • Arched harp
  • Standing harp
  • Lyre