کنکاشی در باب شکل شهر سنتی از منظر اندیشه اسلامی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله جستاری در باب شکل شهر از منظر اندیشه اسلامی است. سؤال اصلی مقاله این است که چه مؤلفه‌های شکلی و غیر شکلی بر شهر سنتی حاکم است؟ روش کار به مانند روش اندیشمندان اسلامی در تحقیق است. از این رو استناد اصلی در تحقیق، قرآن و روایات و نظر اندیشمندان است که به عنوان معارف پایه و مقبولات در استدلال منطقی و استنتاج سود برده شده است. نتایج، بیانگر آنست که شهر سنتی دارای ارتباطی همهجانبه، زمینی و آسمانی است؛ یعنی زمین، سایه آسمان است. هدف از شهر سنتی، ایجاد بستر مناسب برای هدایت انسان به کمال یعنی همان بندگی است. در سایه بندگی، آرامش قلبی و امنیت برقرار میشود و بستر لازم برای ظهور عدالت به وجود میآید. شکل شهر سنتی به تبعیت از نظم طبیعت و به وجود آمدن نیازهای جدید دایم در حال تغییر و در عین گوناگونی دارای وحدت است. از سویی دیگر مسئولیتپذیری اجزا نسبت به هم باعث شده از طبیعت در شهر سنتی به اندازه و به جا استفاده شود. از آنجایی که هدف شهر سنتی انسان است و انسان دارای روح و جسم است؛ شهر سنتی نیز متناسب با انسان و نیازهای جسمانی و روحانی او شکل میگیرد و بنابراین قبل از برپایی شهر سنتی، بایستی انسان سنتی برپا شود. از این رو هدف در شهر سنتی برپایی کالبد شهر به تنهایی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional city structures from perspective of Islamic notions

نویسندگان [English]

  • Yadolah Ahmadi Disfani
  • Mohammad Aliabadi
چکیده [English]

The purpose of this article is studying the city schema from the perspective of Islamic notions. The main question is what are the traditional schematic components and non-schematic components in the construction of a city in the Muslim world. The practical method is like the one used by Muslim scholars in their researches. Thus, the source documents in the research are Quran, narratives and scientists’ views which have been used as basic knowledge and the widely accepted rational arguments
and inferences. The results demonstrate that in a traditional city structure there is a multifaceted relationship between all components. Such a structure is earthly and heavenly; in other words, the earth is the shadow of the sky. The purpose of the traditional city structure is to develop the appropriate ground for the guidance of mankind to perfection which is absolute
submission. It is through such submission that the individual finds peace of heart and the necessary ground would be developed for the emergence of justice. Traditional city structures are changing continuously in accordance with changes in the nature and the development of new needs. While having diversity, it has unity. On the other hand, the interconnection between the components has caused the elements of nature to be used in the traditional city structure properly and as much as necessary. Since the purpose of the traditional city structure is human being and human being has spirit and body, such a structure is shaped according to human being and his physical and spiritual needs. Accordingly, before establishing the city, the traditional human being must be created. Therefore, the objective in the traditional structure is beyond just establishing the framework of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • Habitat
  • Traditional City Structure
  • Shape of the City