پرسش از چیستی هرمنوتیک، تحلیل و بررسی مسائل آن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای واژه هرمنوتیک (Hermeneutics) در اثر کاربردهایی که پیدا کرده است، معانی متعددی وضع کرده اند. کاربران این واژه، باید معنی و مقصود خویش را از واژه هرمنوتیک به طور دقیق و روشن، بیان کنند. حوزه نقد و تفسیر آثار هنری بیشترین آسیب های نظری را به خاطر ابهام در استعمال واژه هرمنوتیک و معادل های آن همچون تفسیر، تعبیر و تأویل، دیده است. منتقدین و نظریه پردازان و متفکران، همواره این اصل را در مکتوبات خویش رعایت می کنند که :
اگر معنی واژه ها در کاربردهای خود و مقصود کاربران از واژه ها، معلوم نشود، واقعه فهم به طور صریح و روشن اتفاق نمی افتد و علاوه بر این، مخاطبانِ مکتوبات، دچار بدفهمی متن می شوند و تفسیرهایی مخالف مقصود نویسندگان از متن، خواهند داشت. فهم و تفسیر پدیده ها از یکدیگر جدایی ناپذیرند. تا آن جا که بسیاری از متفکران برای فهم و تفسیر، ماهیتی واحد قائل شده اند. قابلیت های ذهنی انسان به گونه ای است که قادر است، برای هر پدیده ای، معناسازی کند یا درپی کشف معنای پدیده ها باشد. چنین قابلیتی را قابلیت های تفسیری نام نهاده اند. متن ها در تفاسیر، مفتوح می شوند. هدف تفسیر و فهم متن، وصول به معنای آن است. معنا، محصول فرایند فهم است.
دازاین (Dasein) موجود مفسری است که دارای عالَم است و ذاتا پدیده ها را تفسیر می کند. برای تفسیر متن، داشتن روش، الزامی است. متون، مفسرین را در یافتن روش های تفسیری، هدایت می کنند. و به عبارتی : متون، هادی مفسراند برای تفسیر! بررسی تعاریف هرمنوتیک و تحلیل ماهیت فرایند تفسیر برای هر پژوهشگری، ضروری است. زیرا تفسیر با معرفت شناسی و هستی شناسی ربطی ذاتی دارد و علاوه بر این، تفسیر در عالم هنر، به صورت نقد هنری ظاهر می شود. پرسش از چیستی هرمنوتیک و بررسی کلیات مسائل مربوط به تفسیر، درون مایه این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The question of hermeneutics

نویسنده [English]

 • alireza noruzitalab
چکیده [English]

There are several meanings for the term hermeneutics on the basis of its application. The uses of the word should be precisely clarified their meaning and the amis by using this term. Criticism domain of artwork has had the most damage due to the peculiar application of the word hermeneutics and its different equivalents such as interpretation,analysis of critics and rhetoricians and thinkers in their written works.If the meaning of the words in their applications and the users intention of the words is not clarified there would happen no immediate and clear action would be at hand, moreover the written works readers would be mislead in understanding the have wrong interpretation to that of the authors. Interpretation and understanding a phenomenon is impossible as for as some thinkers take understanding and interpretation as a unique entity. Human mental capabilities are in form that allows making meaning for every phenomenon or seek to discover the meaning. Such capacity is called as interpretive capacity. Texts are unveiled through interpretation. The aim of text interpretation and understanding is to get its meaning, meaning is the fruit of understanding.
Dasein is an interpretor that has heaven and innately interprets the phenomenon. In order to interpret a text it is necessary to have a method. The text direct the interpreters in finding the methods of interpretation, in other words texts are direction of interpreters for interpretation. Studying the definitions of hermeneutics and analyzing the interpretation process nature is necessary for any researcher. Because interpretation, cognition and cosmology have innate relation and in addition to this, interpretation in art domain appears in the form of art critics. The question of what is hermeneutics and studying the general problems related to interpretation is the gist of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • interpretation
 • interpretor
 • Meaning
 • Reader
 • addressee
 • auther
 • Hermeneutics
 • language
 • text
 • Dasein
 • understanding