آسیب‌شناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری؛ مطالعه موردی : نظام مدیریت شهری تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دکتری، استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 پژوهشگر دوره دکتری مدیریت، تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بیان مسئله : یکی از چالش‌های مهم پژوهش‌های شهری، نبود اعتماد کافی میان مدیران ارشد اجرایی و خط‌مشی‌گذاران (اعضای شورای شهر) به پژوهشگران است. به گونه‌ای که با مطرح کردن این ادعا که نتایج کار پژوهشگران با دوری از حقایق حوزه اجرا و عمل، عملیاتی نیست ضمن مشارکت ندادن آنها در فرایندهای کلیدی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری، منابع و بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص نمی‌دهند. این موضوع خود با ایجاد یک چرخه معیوب، باعث تضعیف و عدم توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی در دانشکده‌ها و ضعف تئوریک و حرفه‌ای پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های گوناگون مطالعات مدیریت شهری شده است. همچنین این موضوع باعث عدم اعتماد دو جامعه مدیران ارشد و پژوهشگران می‌شود. مسئله این مطالعه، تحلیل و مطالعه این چرخه، آسیب‌شناسی و بررسی راهکارهای ارتقای به کارگیری پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌های نظام مدیریت شهری تهران است.
هدف : هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت کنونی سازوکار تعریف، اجرا و راهبری پژوهش‌های شهری در نظام مدیریت شهری کشور با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد و در ادامه ارایه راهکار است.
روش تحقیق : روش تحقیق در این مطالعه «مطالعه موردی» و نوع آن «مطالعه تک‌موردی ابزاری» است. در گام نخست چارچوب تحلیلی مبتنی بر مدل«عرضه و تقاضا» براساس منابع نظری و نتایج تحقیقات متعدد بین‌المللی طراحی و تدوین شد. در گام بعد، با استفاده از چارچوب تحلیلی استخراج شده سازوکار تعریف، اجرا، راهبری و استخراج نتایج پروژه‌های پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که سازوکار پژوهشی موجود نیازمند تقویت جدی بخش تقاضاست.
نتیجه‌گیری : این مقاله ضمن ارایه اطلاعاتی دقیق از سازوکار طراحی و اجرای پژوهش‌های شهری در شهرداری تهران، دارای نتایجی است که می‌توان آن را به دو مورد اصلی خلاصه کرد : 1. توسعه یک چارچوب تحلیلی برای بررسی و تحلیل سازمان‌های پژوهشی در بخش عمومی و 2. پیشنهاد ایجاد ساختاری با عنوان «دفتر توانمندسازی پژوهشی مدیریت شهری» در سازوکار موجود مدیریت پژوهش‌های کاربردی در نظام مدیریت شهری تهران؛ که مأموریت مشخص آن توسعه «ظرفیت خط‌مشی» و «ظرفیت نهادی» خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Detailed Study of Research Role and Utilization in the Urban Management Case study: Tehran Urban Management System

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Alvani 1
  • Seyed Hossein Akhavan Alavi 2
  • Hamidreza Mahmeli Abyaneh 3
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, Tehran University
چکیده [English]

Statement of the problem: One of the major challenges in the field of urban research is the lack of trust between policymakers and researchers. As a result of this challenge, while preventing researchers from the key decision-making and policy-making processes, inadequate resources are being allocated to the research sector.  The main policymakers and manager’s argument is that the work of the researchers is far from the realities of the implementation and practice. By creating a vicious cycle, this issue has led to the weakened and underdeveloped infrastructure and research capacities in faculties, and the theoretical and practical weaknesses of the applied research in various areas of urban management studies. The current study aims to analyze and study strategies for promoting the use of research in decisions made by Tehran urban management system.
Purpose: This study aims at investigating and analyzing the current process of defining, implementing and leadership of urban research projects in the urban management system of the country. The main approach for this purpose is evidence-based policy-making which provide some solutions for improvement.
Method: The research method in this study is "case study" and its type is "single instrumental case study". Having analyzed a wide range of research studies on the field of research utilization, this paper develops an analytical framework based on the "supply and demand" model. Then, using this analytical framework, the mechanism for defining, implementing, leading and extracting the results of research projects at the Tehran Urban Planning & Research Center is analyzed and eventually, it has become evident that the current mechanism needs specific strengthening interventions for demand sectors.
Conclusion: This paper provides two main results. Firstly, an analytical framework for investigating and analyzing research organizations mechanism in the public sector. Secondly, a proposal to establish a structure entitled "Office for the Empowerment of Urban Management Research" in the current mechanism for managing applied research in Tehran Urban Management System. The specific mission of this structure is developing "policy capacity" and "institutional capacity".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Researchers and policy-makers
  • Evidence-based policy-making
  • supply and demand
  • urban management
آخوندی، عباس، برک‌پور، ناصر، اسدی، ایرج، بصیرت، میثم و طاهرخانی، حبیب. (1387). آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. نشریه پژوهش‌های جغرافیایی، (62) : 156-135.
اسمیت، کوین بی و لاریمر، کریستوفر دابلیو. (1392). درآمدی بر نظریه خط‌مشی‌گذاری عمومی (تقابل نظری عقلانیت‌گراها و فرااثبات‌گراها). ت : حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات صفار.
خردمندنیا، سهیلا. (1395). بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور؛ 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری (گزارش شماره 15227). تهران : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران. (1357). بررسی نقش شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در رابطه با نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری تهران بزرگ (گزارش شماره 59). تهران : دبیرخانه شورا.
دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران. (1363). نگرشی بر فعالیت‌های شورای نظارت بر گسترش شهر تهران (گزارش شماره 166).تهران: دبیرخانه شورا.
شورای اسلامی شهر تهران. (1394). الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات تکمیلی و امکان سنجی نصب درهای بازشو ایمنی در ایستگاه‌های مترو(PSD). مصوبه شماره 9535/2071/160. تهران: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.
شورای اسلامی شهر تهران. (1395). بودجه سال 1396 شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه. مصوبه شماره 160/2265/31541. تهران.
شهرداری تهران. (1388). نظام‌نامه پژوهشی شهرداری تهران (ابلاغیه شماره 351032/8810). تهران : دبیرخانه مرکزی شهرداری تهران.
قلی‌پور، رحمت‌الله و حمیدی‌زاده، علی. (1393). نگاشت مفهومی و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر به کارگیری سیاست‌پژوهشی در خط‌مشی‌گذاری. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(4) : 787-808.
کرسول، جان. (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ت : حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران : انتشارات صفار.
Baker, E. A. & Brownson, R. C., Dreisinger, M., McIntosh, L. D. & Karamehic-Muratovic, A. (2009). Examining the role of training in evidence-based public health: a qualitative study. Health Promotion Practice, 10(3): 342-348.
Breckon, J. & Roberts, I. (2016). Using research evidence: a practice guide. London: Nesta & Alliance for Useful Evidence.
Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. NJ: Merrill: Pearson Higher Ed.
DFID(Department for International Development). (2010). How to Note: Capacity Building in Research. A DFID practice paper. London: Uk Open Government.
Fisher, C. Pujar, S. (2011). Stimulating Demand for Research: Exploring Cultures of Information Use in South Asia. A desk based study prepared for EADI-DSA 2011 Conference, 19-22 September 2011, York, UK. Institute of Development Studies, Brighton, UK.
Head, B. W. (2015). Policy Analysis: Evidence Based Policy-Making. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. University of Central Florida. Orlando, FL: Elsevier.
Harris, R. (2015). The impact of research on development policy & practice: This much we know. In Impact of Information Society Research in the Global South. Springer Singapore. Available from: https://link.springer.comhapter/10.1007/978-981-287-381-1_2
Hawkes, S., K Aulakh, B., Jadeja, N., Jimenez, M., Buse, K., Anwar, I. & Whitworth, J. (2015). Strengthening capacity to apply health research evidence in policy making: experience from four countries. Health policy and planning, 31(2): 161-170.
Michigan Legislature, House Bill. (2012). Regular Session. Available from: http://www.legislature.mi.gov/documents/2011-2012/publicact/pdf/2012-PA-0291.pdf.
Newman, J., Cherney, A. & Head, B. W. (2017). Policy capacity and evidence-based policy in the public service. Public Management Review, 19(2): 157-174.
Newman, K., Capillo, A., Famurewa, A., Nath, C. & Siyanbola, W. (2013). What is the evidence on evidence-informed policy making? Lessons from the International Conference on Evidence-Informed Policy Making. Cambridge: International Network for the Availability of Scientific Publications.
Newman, K., Fisher, C. & Shaxson, L. (2012). Stimulating Demand for Research Evidence: What Role for Capacity-building?. IDS Bulletin, 43(5): 17-24.
Newman, J. & Head, B. (2015). Beyond the two communities: a reply to Mead’s “why government often ignores research”. Policy Sciences, 48(3): 383-393.
Pew-MacArthur Results First Initiative. (2015). Legislating Evidence-Based Policymaking; A look at state laws that support data-driven decision-making; An A look at state laws that support data-driven decision-making. Philadelphia: The Pew Charitable Trusts.
Porter, C. & Hewitt, M. (2015). Achieving an impact. In Dingwall, R. & McDonnell, M. B. The SAGE handbook of research management. London: SAGE Publications Ltd.
Shaxson, L. (2010). Improving the impact of development research through better research communications and uptake. Department for International Development, AusAID, DFID and UK CDS Workshop, London, November 29th and 30th 2010.
Tseng, V. (2012). The uses of research in policy and practice. Washington, DC: Society for Research in Child Development.
Weyrauch, V., Echt, L. & Suliman, S. (2016). Knowledge into policy: Going beyond “Context Matters”. Available from: http://www.politicsandideas.org/wp-content/uploads/2016/07/Going-beyond-context-matters-Framework_PI.compressed.pdf.