فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در اوایل قرن بیستم، با انتشار دیدگاه های"فردینان دوسوسور"و"چارلز سندرس پیرس"، پدیدة نشانه شناسی به مثابه یک علم جدید، در مباحث زبان، ادبیات و نقد ادبی و فرهنگی مطرح شد. نشانه شناسی همواره، در همجواری مکتب ساختگرایی قرار داشته و به عنوان شعبه و شاخه ای از آن بررسی شده است. پرسش اساسی این است که آیا نشانه شناسی خود یک رشتة علمی است و در قلمرو دانش(Science) جای می گیرد و یا یک روش(Method) علمی است؟ این مقاله می کوشد ضمن بررسی ریشه های نشانه شناسی و تحولات آن، موقعیت کنونی این پدیده را در علوم انسانی و هنر و ادبیات مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rise and the fall from Science to Method

نویسنده [English]

  • ataollah koupal
چکیده [English]

At the beginning of the twentieth century, along with the publication of Ferdinand de Saussure and Charles Sanders Pierse's ideas, the semiotics phenomenon was propounded as a new science in discussions related to language, literature, literary and cultural criticism. Semiotics has always been beside structuralism and has always been dealt with as a branch of structuralism . The actual question is whether semiotics is a science by itself and should be discussed in the realm of science or rather it is just a scientific method? This article tries to investigate the present situation for this phenomenon in humanities, art and literature and deals with its background and changes , as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistics
  • Literature
  • art
  • Cinema
  • theatre
  • Structuralism
  • Semiotics
  • significance