فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصتهای لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی وی، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و فضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب می شود. از اینرو با توجه به این ظرفیت عظیم از یکسو و تأکید بر بعد اجتماعی انسان و فضا از دیگرسو، مقاله حاضر به بررسی علل و عوامل مؤثر بر حفظ و تداوم حیات جمعی و کیفیت اجتماع پذیری فضاهای عمومی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Spaces and Factors Affecting Collective Life

نویسندگان [English]

  • abdolhadi daneshpour
  • maryam charkhchyan
چکیده [English]

Meet human social needs and supply needed opportunities in the case of his social experience, needs a space and physical setting. Public space considers huge capacity in order to meet this aspect of human life in civil societies. So, Because of this important aspect in one hand and to meet human social needs in such space on the other hand, this paper analyze important reasons and principles in order to keep and maintain public life and sociability in public spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public space
  • Public Life
  • Sociability
  • Social Interaction