پدیدارشناسی باغ در آثار و نقش برجسته‌‌های آشوری؛ مفاهیم و گونه‌ها

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دکتری معماری، استادیار دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران.

چکیده

بیان مسئله : نقش‌برجسته‌های آشوری به‌ویژه آشور نو علاوه بر «روایتگری تاریخی»، سنتی دیرپا در «بازنمایی محیط طبیعی» دارند. از سوی دیگر، هستی‌شناسی دوقطبی آشوری مبتنی‌ بر دوگانه‌های «مرکز/ پیرامون» و «نظم/ آشوب» در شیوۀ مواجهه آنان در منظر طبیعی تأثیرگذار بوده و درک زیبایی‌شناسی آنان را نیز شکل داده است. بااین‌حال، نقش این موارد در شکل‌دهی به انواع باغ به‌مثابۀ طبیعت سوم، موضوع مهمی در اسناد و نقش‌برجسته‌های آشوری است که کمتر به‌عنوان پژوهشی مستقل مورد توجه بوده و مدلی از آن عرضه نشده است.
هدف : هدف این نوشتار شناسایی مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر شکل‌گیری انواع باغ‌ها نزد آشوریان نو و گونه‌شناسی و مدل‌سازی نگاه آنان نسبت به باغ و کارکردهای گوناگون آن مبتنی بر تحلیل متون پژوهشی و نقش‌برجسته‌های برجای‌مانده است.
روش پژوهش : این پژوهش از روش کیفی در رویکردی انتقادی و استنتاجی و با خوانشی تأویلی به پدیدارشناسی باغ در نقوش آشور نو می‌پردازد. از «همسوسازی داده‌ها» برای دستیابی به اشباع نظری بهره برده شده است.
نتیجه‌گیری : نتایج حاصل نشان می‌دهند که باغ‌ها نزد آشوریان تجلی «جهان صغیر» هستند و طیفی از کارکردهای تفریحی- نمایشی تا آیینی- تشریفاتی و حتی بوم‌شناختی و اقتصادی را در بر می‌گیرند. گونه‌شناسی پیشنهادشده در این نوشتار مبنی بر مکان-کارکرد (الف) باغ‌ها و پارک‌های منظر درون‌شهری و ب) باغ‌ها و پارک‌های منظر حاشیه شهری و مدل مفهومی تنظیم‌شده، نشان می‌دهند که با دور شدن از مرکز شهر و با کاهش ارزش آیینی و مذهبی آنها، طراحی هندسی و منظم به سمت نگرش آزادانه (طبیعی) مبتنی بر «برنامه‌ریزی منظر» تغییر می‌یابد. تغییر در پارادایم طراحی باغ مبتنی بر دگرگونی در واژۀ باغ از «کیرو» به «کیریماهو» یعنی جانشینی باغ‌های نمایشی (تفریح و لذت) بجای باغ‌های کارکردی (گیاه‌شناسی) در زمان سارگون دوم (اواخر قرن 8 ق.م) روی می‌دهد و این دوران سرآغاز دوران طلایی در باغ‌سازی آشوری است که از آن به بعد عناصر نمایشی همچون دریاچه‌های مصنوعی، بیتانو و آکواداکت‌ها به باغ‌ها افزوده شدند و باغ‌های معلق و مطبق رونق یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Garden in Assyrian Documents and Reliefs; Concepts and Types

نویسنده [English]

  • Ali Asadpour
Ph.D. in Architecture, Assistant professor, Shiraz University of Arts, Fars, Iran.
چکیده [English]

Problem: The Assyrian reliefs, especially the Neo-Assyrian, in addition to "historical narratives," have a long tradition in "representing the natural environment." On the other hand, Assyrian dipole ontology based on the "center/periphery" and "order/chaos" dichotomy has been influential in their naturalistic way of life and has shaped their aesthetic understanding. However, the role of these in shaping the garden as a third nature is a major issue in the Assyrian documents and reliefs, which has been considered less as an independent research, and no model has been presented.Goals: The purpose of this paper is to identify the key factors affecting the formation of gardens in the Neo-Assyrians and their typology and modeling their view of the garden and its various functions based on the analysis of research texts and surviving reliefs.
Research method: This research based on a qualitative method in a critical and inferential approach and with an explicit reading of the phenomenology of the garden in the lands of Neo-Assyrians. The "triangulation of data" has been used to achieve theoretical saturation.
Conclusion: The results show that gardens with the Assyrians are manifestations of the "microcosm" and include a spectrum of recreational-dramatic functions, including occasional, even ecological and economic ones. The typology proposed in this paper based on the location-operation of (a) gardens and parks in the urban landscape, and (b) gardens and parks of the urban fringe. The conceptual model, show that by moving away from downtown and decreasing gardens ritual and religious values, geometric and regular design changes to a free (natural) approaches landscape planningThe change in the paradigm of garden design based on the change of the garden from "Kirū" to "Kirimāhu" means the succession of dramatic gardens (fun and pleasure) instead of functional gardens (botanical) at the time of Sargon II (late 8th century BC), and this is The golden age in the Assyrian gardens, the elements of the dramatic art such as artificial lakes, Bitānu, and Aqueducts were added to the gardens and hanging and stepped gardens were flourishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Assyrian gardens
  • Reliefs
  • Bitānu
  • hunting
Albenda, P. (1974). Grapevines in Ashurbanipal’s Garden. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, (215): 5-17.
Albenda, P. (1976). Landscape Bas-Reliefs in the Bīt-Ḫilāni of Ashurbanipal. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, (224): 49-72.
Albenda, P. (2008). Assyrian Royal Hunts: Antlered and Horned Animals from Distant Lands. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, (349): 61-78.
Amrhein, A. (2015). Neo-Assyrian gardens: a spectrum of artificiality, sacrality and accessibility. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, (35): 91-114.
Carolyn, N. (2004). Dedicating Magic: Neo-Assyrian Apotropaic Figurines and the Protection of Assur. World Archaeology, 36, 11-25.
Collins, P. (2004). The Symbolic Landscape Of Ashurbanipal. Notes in the History of Art, (23): 1-6.
Collins, P. (2006). Trees and Gender in Assyrian Art. Iraq, (68): 99-107.
Collins, P. (2009). An Ivory Fan Handle from Nimrud. Metropolitan Museum Journal, 44, 9-20.
Dalley, S. (1991). Ancient Assyrian Textiles and the Origins of Carpet Design. Iran, (29): 117-135.
Dalley, S. (1993). Ancient Mesopotamian Gardens and the Identification of the Hanging Gardens of Babylon Resolved. Garden History, (21): 1-13.
Dalley, S. (1994).Nineveh, Babylon and the Hanging Gardens: Cuneiform and Classical Sources Reconciled. Iraq, (56): 45-58.
Dick, M. B. (2006). The Neo-Assyrian Royal Lion Hunt and Yahweh’s Answer to Job. Journal of Biblical Literature, (125): 243-270.
Foster, K. P. (2004). The Hanging Gardens of Nineveh. Iraq, (66): 207-220.
Gerardi, P. (1988). Epigraphs and Assyrian Palace Reliefs: The Development of the Epigraphic Text. Journal of Cuneiform Studies, (40): 1-35.
Hunt, A. M. W. (2015). Power and Prestige: The Neo-Assyrian Imperial Landscape. Palace Ware Across the Neo-Assyrian Imperial Landscape; Social Value and Semiotic Meaning. Leiden: Brill.
Jacoby, R. (1991). The Representation and Identification of Cities on Assyrian Reliefs. Israel Exploration Journal, (41): 112-131.
Luckenbill, D. D. (1927). Ancient records of assyria and babylonia, The University of Chicago Press.
Melville, S. C. (2016). The Role of Rituals in Warfare during the Neo-Assyrian Period. Religion Compass, (10): 219-229.
Oppenheim, A. L. (1965). On Royal Gardens in Mesopotamia. Journal of Near Eastern Studies, (24): 328-333.
Reade, J. (1978a). Studies in assyrian geography (suite). Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale, (72): 157-180.
Reade, J. (1978b). Studies In Assyrian Geography: Part I : Sennacherib And The Waters Of Nineveh. Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale, (72): 47-72.
Russell, J. M. (1998). The Program of the Palace of Assurnasirpal II at Nimrud: Issues in the Research and Presentation of Assyrian Art. American Journal of Archaeology, (102): 655-715.
Stevenson, D. W. W. (1992). A Proposal for the Irrigation of the Hanging Gardens of Babylon. Iraq, (54): 35-55.
Thomason, A. K. (2001). Representations of the North Syrian Landscape in Neo-Assyrian Art. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, (323): 63-96.
Thomason, A. K. (2016). The Sense-scapes of Neo-Assyrian Capital Cities: Royal Authority and Bodily Experience. Cambridge Archaeological Journal, (26): 243-264.
Turner, T. (2017a). The design of Assyrian parks and gardens [Online]. Available: http://www.gardenvisit.com/history_theory/library_online_ebooks/ml_gothein_history_garden_art_design/hunting_assyrian_parks_gardens [Accessed 2/25/2017].
Turner, T. (2017b). Flowers in Assyrian gardens. Available from: http://www.gardenvisit.com/history_theory/library_online_ebooks/ml_gothein_history_garden_art_design/flowers_assyrian_gardens Accessed 2/25/2017].
Walker, D. A. (1888). The Assyrian King, Ašurbanipal. II. The Old Testament Student, (8): 96-101.
Wilkinson, C. K. (1955). Assyrian and Persian Art. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, (13): 213-224.
Wiseman, D. J. (1983). Mesopotamian Gardens. Anatolian Studies, (33): 137-144.