مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه‌های مسکونی با تأکید بر فضای باز(نمونه موردی : شهر زنجان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

3 دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین. نویسنده مسئول

چکیده

زمین به عنوان کالای غیرقابل بازتولید دارای ارزش غیرقابل انکاری است. یکی از اقدامات مهم شهرسازی که به واقع شهرسازی عملی نامیده می‌شود، تفکیک اراضی شهری است. آیا با مطالعه تجارب بافت‌های مسکونی سنتی در ایران و تجارب جهان در کوی‌های مسکونی جدید می‌توان الگویی بهینه از تفکیک اراضی به خصوص الگوی تفکیکی شطرنجی طراحی ‌کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. هدف اصلی این پژوهش ارایه الگویی بهینه از تفکیک اراضی شهری و مدل مفهومی-عملیاتی جدید براساس تحلیل الگوهای تفکیک اراضی در جهان و ایران و مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر آنها است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد، الگوهای تفکیک اراضی شطرنجی که به صورت مکرر و رایج در توسعه‌های جدید مسکونی به کار می‌روند، خود سبب ایجاد مسایل عمده شده‌اند و مدل جدید ارایه شده می‌تواند جایگزین این الگو ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Expression of new model of urban land subdivision in Iran emphasize on open space (case study: Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Mehran Faramarzi 1
  • Hamid Reza Ebrahimi 2
  • Naser Barati 3
1 Ph. D. Candidate, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Member of academic fellowship and instructor in University of Islamic Azad, Tehran, Iran.
3
چکیده [English]

Land as a non-reproducible commodity is of an incontestable value. Zoning or urban land division known as practical urbanization is one of the important measures of urbanization to protect land values. The main impetus behind this study is to know whether the checked zoning pattern can be optimized for new residential areas using the experiences from traditional residential textures Iran and the world. This analytical-comparative study attempts to develop an optimal zoning pattern and a new conceptual-operational model by comparing the dominant zoning patterns in Iran with those in the world. The results of the comparative research show that the zoning patterns that are widely used in new residential development suffer from some major problems and the proposed new pattern can be a suitable alternative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Texture
  • Zoning
  • Zanjan
  • urbanization
افروغ، عماد. 1377. فضا و نابرابری اجتماعی( ارایه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
براتی، ناصر. ابراهیمی، حمیدرضا. فرامرزی، مهران. 1391. بررسی رابطه بین تفکیک اراضی شهری و کیفیت فضای شهری در توسعه‌های جدید شهری. آرمانشهر، (9) :176-165.
فرامرزی، مهران. براتی، ناصر. ابراهیمی، حمیدرضا. 1391. مفهوم تفکیک اراضی در گسترش‌های جدید شهری. باغ نظر، 9(23) : 10-3.
مهریار، محمد. فتح ا.. یف، شامیل. فخاری، فرهاد و قدیری، بهرام. 1375. اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار. تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سعید نیا، احمد. 1378 : کتاب سبز شهرداری، جلد چهارم. تهران : وزارت کشور، معاونت هماهنگی امور عمرانی، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری.
Al-Homoud, M. (2003). Functional distance effect on social interactions in multi- family housing in Jordan. Volume 30.(2).165-188.
Boob, N & Rao, M. (2014). Zoning within Plot–An Approach to Land Sub Division to Control Violation of Development Control Rules. International Journal of Multidisciplinary and Current Research, (2): 90-98.
Department of Housing and Community Development. (2009). An overview of the subdivision control law. Massachusette. Available from: http://www.mass.gov/hed/docs/dhcd/cd/zoning/overviewofthesubdivision.pdf.
Development Management Information Guidline Series.(2012).chapter 5: subdivision of land, City of Cape Town.
Hall, E.T. (1966). The Hidden Dimension. Sydney: Anchor Books.
James, A. & Lagro, Jr. (2008). Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design‌. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Lynch, K. (1972) : The openness of open space /Art of Environment /Alden Ellis.
Lynch, K. (1987). Site Planning. Cambridge: The M.I.T Press.
Saskatchwan Ministry of Municipal affairs.(2007). A step by step to subdivision. Saskatchewan
Transit Zoning Code. (2010). Street pattern concept, specific development. California: Santa Ana.
UNHSP. (2015). Public space. United nation conference on housing and sustainable urban development. Nairobi, 14 April 2015.
Uzun, B. (2009). Using land readjustment method as an effective urban land development tool in turkey. Survey review, 41 (311): 57-70.
Vialard, A. (2012). Measures of the fit between street network, urban blocks and buildind footprints, Proceedings of Eighth international space syntax symposium. Santiago: Chile.